Khóa học java

Lớp String trong Java

0 phút đọc

Việc xử lý các xâu ký tự trong Java được hỗ trợ bởi hai lớp StringStringBuffer. Lớp String dùng cho những xâu ký tự bất biến, nghĩa là những xâu chỉ đọc và sau khi được khởi tạo giá trị thì nội dung bên trong xâu không thể thay đổi được. Lớp StringBuffer được sử dụng đối với những xâu ký tự động, tức là có thể thay đổi được nội dung bên trong của xâu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách khởi tạo một đối tượng String, các phương thức quan trọng của lớp String, và ví dụ cụ thể trong ngôn ngữ Java.

image

Khởi tạo một đối tượng String

Để khởi tạo một đối tượng String trong Java, bạn có thể sử dụng các constructor sau:

  1. String(): Khởi tạo một đối tượng String trống.

  2. String(String s): Khởi tạo một đối tượng String từ một chuỗi có sẵn.

  3. String(char[] ch): Khởi tạo một đối tượng String từ một mảng ký tự.

  4. String(char[] ch, int startIndex, int length): Khởi tạo một đối tượng String từ một phần của mảng ký tự, bắt đầu từ chỉ số startIndex và có độ dài length.

Ví dụ:

String str1 = new String(); // str1 chứa một chuỗi rỗng.

String str2 = new String("Hello World"); // str2 chứa "Hello World".

char[] charArray = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E'};
String str3 = new String(charArray); // str3 chứa "ABCDE".

String str4 = new String(charArray, 0, 2); // str4 chứa "AB".

Bạn cũng có thể nối các chuỗi bằng cách sử dụng toán tử + hoặc phương thức concat().

String strFirst = "Charlie";
String strSecond = "Chaplin";
String strFinal = strFirst + strSecond; // Nối chuỗi bằng toán tử +
String strConcat = strFirst.concat(strSecond); // Nối chuỗi bằng phương thức concat()

Các phương thức của lớp String

char charAt(int index)

Phương thức charAt(int index) trả về ký tự ở vị trí index trong chuỗi.

String name = "Java Language";
char ch = name.charAt(5); // chứa ký tự 'L'

boolean startsWith(String prefix)

Phương thức startsWith(String prefix) kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng chuỗi con prefix không và trả về true nếu có, ngược lại trả về false.

String strName = "Java Language";
boolean startsWithJava = strName.startsWith("Java"); // true

boolean endsWith(String suffix)

Phương thức endsWith(String suffix) kiểm tra xem chuỗi có kết thúc bằng chuỗi con suffix không và trả về true nếu có, ngược lại trả về false.

String strName = "Java Language";
boolean endsWithJava = strName.endsWith("Java"); // false

String toUpperCase() và String toLowerCase()

Phương thức toUpperCase() trả về một bản sao của chuỗi với tất cả các ký tự được chuyển thành chữ hoa, trong khi toLowerCase() trả về một bản sao với tất cả các ký tự được chuyển thành chữ thường.

String lower = "Good Morning";
String upper = "JAVA";
String upperCaseString = lower.toUpperCase(); // "GOOD MORNING"
String lowerCaseString = upper.toLowerCase(); // "java"

int indexOf(String subString)

Phương thức indexOf(String subString) trả về vị trí đầu tiên của chuỗi con subString trong chuỗi gốc, hoặc -1 nếu không tìm thấy.

String day = "Sunday";
int index1 = day.indexOf('n');     // 2
int index2 = day.indexOf("Sun");   // 0
int index3 = day.indexOf('z', 2);  // -1

String trim()

Phương thức trim() loại bỏ các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi.

String space = "   Spaces   ";
String trimmed = space.trim(); // "Spaces"

boolean equals(String anotherString)

Phương thức equals(String anotherString) so sánh hai chuỗi để kiểm tra xem chúng có giống nhau hay không.

String name1 = "Java";
String name2 = "JAVA";
boolean areEqual = name1.equals(name2); // false

Phương thức valueOf()

Lớp String cung cấp phương thức valueOf() để chuyển đổi các giá trị khác thành chuỗi:

String stringValue = String.valueOf(123); // "123"
String booleanValue = String.valueOf(true); // "true"
String charValue = String.valueOf('A'); // "A"

Phương thức valueOf() cho phép bạn chuyển đổi số nguyên, số thực, boolean, ký tự và các đối tượng thành chuỗi.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

What is the difference between String and string in C#?

entry

Làm thế nào để gọi hàm constructor của lớp cơ sở từ lớp con trong TypeScript?

entry

Trong cấu trúc dữ liệu, chuỗi (String) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào