Lớp Wrapper trong Java

0 phút đọc

Lớp Wrapper trong Java cung cấp cơ chế cho phép chuyển đổi giữa kiểu dữ liệu nguyên thủy và kiểu đối tượng. Đây là một khía cạnh quan trọng của Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) trong Java. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Lớp Wrapper, bao gồm tính năng autoboxingunboxing, cùng với các ví dụ minh họa bằng ngôn ngữ Java.

Lớp Wrapper trong Java

Tính Năng Autoboxing và Unboxing

Từ phiên bản J2SE 5.0 trở đi, Java đã giới thiệu tính năng autoboxingunboxing để tự động chuyển đổi kiểu dữ liệu nguyên thủy thành kiểu đối tượng và ngược lại. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

int primitiveInt = 42;
Integer wrapperInt = Integer.valueOf(primitiveInt); // Chuyển từ int thành Integer
int backToInt = wrapperInt.intValue(); // Chuyển từ Integer thành int

Tính autoboxing tự động chuyển đổi kiểu dữ liệu nguyên thủy sang kiểu đối tượng và unboxing tự động chuyển đổi từ kiểu đối tượng sang kiểu dữ liệu nguyên thủy.

Các Lớp Wrapper cho Kiểu Dữ Liệu Nguyên Thủy

Java cung cấp các lớp Wrapper tương ứng cho mỗi kiểu dữ liệu nguyên thủy. Dưới đây là bảng liệt kê các kiểu dữ liệu nguyên thủy và các lớp Wrapper tương ứng:

Kiểu Nguyên Thủy Lớp Wrapper
boolean Boolean
char Character
byte Byte
short Short
int Integer
long Long
float Float
double Double

Ví dụ: Chuyển đổi kiểu dữ liệu nguyên thủy thành kiểu Wrapper và ngược lại.

public class WrapperExample {
  public static void main(String[] args) {
    int primitiveInt = 42;
    Integer wrapperInt = Integer.valueOf(primitiveInt); // Chuyển từ int thành Integer (autoboxing)
    int backToInt = wrapperInt.intValue(); // Chuyển từ Integer thành int (unboxing)

    System.out.println(primitiveInt + " " + wrapperInt + " " + backToInt);
  }
}

Kết quả

42 42 42

Đặc Điểm của Lớp Wrapper trong Java

Khởi Tạo

Các lớp Wrapper có hai cách khởi tạo. Cách thứ nhất là sử dụng giá trị nguyên thủy để tạo đối tượng tương ứng, cách thứ hai là chuyển một chuỗi biểu diễn kiểu dữ liệu nguyên thủy thành đối tượng Wrapper tương ứng. Lưu ý rằng nếu giá trị chuỗi không hợp lệ, nó sẽ ném ra ngoại lệ NumberFormatException.

Integer intObj1 = Integer.valueOf(42); // Tạo từ giá trị nguyên thủy
Integer intObj2 = Integer.valueOf("42"); // Tạo từ chuỗi

Hàm toString()

Các lớp Wrapper (trừ lớp Character) viết đè hàm toString() để trả về biểu diễn chuỗi của giá trị nguyên thủy.

String intStr = intObj1.toString(); // "42"

Hàm typeValue()

Các lớp Wrapper có hàm typeValue() để trả về giá trị nguyên thủy tương ứng với đối tượng Wrapper.

int intValue = intObj1.intValue(); // 42

Hàm equals()

Các lớp Wrapper viết đè hàm equals() để so sánh bằng nhau của các đối tượng Wrapper.

Integer intObj3 = Integer.valueOf(42);
boolean isEqual = intObj1.equals(intObj3); // true

Lớp Wrapper trong Java cung cấp một cách tiện lợi để làm việc với kiểu dữ liệu nguyên thủy trong môi trường OOP, cho phép bạn chuyển đổi dễ dàng giữa kiểu dữ liệu nguyên thủy và kiểu đối tượng. Tính năng autoboxingunboxing giúp giảm thiểu công việc chuyển đổi và làm cho mã nguồn của bạn trở nên dễ đọc hơn

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người 24 giờ, còn 24 giờ ấy có giá trị bao nhiêu là do mỗi người tự định lấy.