Khóa học java

Luồng Daemon (Daemon Thread) trong Java

0 phút đọc

Luồng Daemon (Daemon Thread) là gì?

Java chia thread làm 2 loại một loại thông thường và Daemon Thread, chúng chỉ khác nhau ở cách thức ngừng hoạt động. Trong một chương trình các luồng thông thường và luồng Daemon chạy song song với nhau. Khi tất cả các luồng thông thường kết thúc, mọi luồng Daemon cũng sẽ bị kết thúc theo bất kể nó đang làm việc gì.

Luồng Daemon (Daemon Thread)

Sử dụng setDaemon(boolean) để xác định một luồng là Daemon hoặc không. Chú ý, bạn chỉ có thể gọi hàm setDaemon(boolean) khi thread chưa được chạy. Điều đó có nghĩa là khi thread đã chạy bạn không thể chuyển luồng từ non-daemon sang daemon và ngược lại. Khi bạn cố gắng thay đổi trạng thái của luồng, một ngoại lệ IllegalThreadStateException được ném ra và luồng kết thúc xử lý.

Khi một luồng mới được tạo ra, nó được thừa hưởng đặc tính daemon từ luồng cha. Như vậy khi bạn tạo một luồng trong hàm main của 1 class nó vốn là luồng non-daemon, vì vậy thread tạo ra mặc định cũng là non-daemon. Như vậy nếu bạn tạo một luồng mới trong một luồng Daemon, mặc định nó cũng sẽ là Daemon .

Luồng Daemon thường dùng làm gì?

Một trong các luồng Daemon quan trọng của Java đó là luồng gom rác, nghĩa là gom các tài nguyên không còn sử dụng để giải phóng bộ nhớ. Khi tất cả các luồng người dùng không còn hoạt động nữa luồng gom rác cũng bị dừng theo.

Ví dụ tạo một luồng WorkingThread

package com.gpcoder.daemonthread;

public class WorkingThread implements Runnable {

  @Override
  public void run() {
    while (true) {
      processSomething();
    }
  }

  private void processSomething() {
    try {
      System.out.println("Processing working thread");
      Thread.sleep(500);
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

}

Ví dụ chương trình Non-Daemon Thread

package com.gpcoder.daemonthread;

public class NonDaemonThreadTest {
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    Thread dt = new Thread(new WorkingThread(), "My Non-Daemon Thread");
    dt.start();

    // continue program
    Thread.sleep(3000);
    System.out.println(">><< Finishing main program");
  }
}

Kết quả

Processing working thread
Processing working thread
Processing working thread
Processing working thread
Processing working thread
Processing working thread

<< Finishing main program
Processing working thread
Processing working thread
Processing working thread

Như bạn thấy luồng Non-Daemon Thread chạy song song với MainThread. Khi MainThread kết thúc thì luồng Non-Daemon Thread vẫn còn tiếp tục xử lý cho đến khi hoàn thành.

Ví dụ chương trình Non-Daemon Thread

package com.gpcoder.daemonthread;

public class DaemonThreadTest {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    Thread dt = new Thread(new WorkingThread(), "My Daemon Thread");
    dt.setDaemon(true);
    dt.start();

    // continue program
    Thread.sleep(3000);
    System.out.println(">><< Finishing main program");
  }

}

Kết quả

Processing working thread
Processing working thread
Processing working thread
Processing working thread
Processing working thread
Processing working thread

> > << Finishing main program

Như bạn thấy DaemonThread chạy song song với MainThread. Khi MainThread kết thúc thì tất cả DaemonThread cũng kết thúc.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Hãy liệt kê một số JDE của Java?

entry

What are the two types of Exceptions in Java? Which are the differences between them?

entry

What is JVM? Why is Java called the "Platform Independent Programming Language"?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào