Một số lớp ngoại lệ chuẩn của Java

Bảng dưới đây là một số lớp ngoại lệ chuẩn trong java

Tên lớp ngoại lệÝ nghĩa
ThrowableĐây là lớp cha của mọi lớp ngoại lệ trong Java
ExceptionĐây là lớp con trực tiếp của lớp Throwable, nó mô tả một ngoại lệ tổng quát có thể xẩy ra trong ứng dụng
RuntimeExceptionLớp cơ sở cho nhiều ngoại lệ java.lang
ArthmeticExceptionLỗi về số học, ví dụ như ‘chia cho 0’.
IllegalAccessExceptionLớp không thể truy cập.
IllegalArgumentExceptionĐối số không hợp lệ.
ArrayIndexOutOfBoundsExeptionLỗi truy cập ra ngoài mảng.
NullPointerExceptionKhi truy cập đối tượng null.
SecurityExceptionCơ chế bảo mật không cho phép thực hiện.
ClassNotFoundExceptionKhông thể nạp lớp yêu cầu.
NumberFormatExceptionViệc chuyển đối từ chuỗi sang số không thành công.
AWTExceptionNgoại lệ về AWT
IOExceptionLớp cha của các lớp ngoại lệ I/O
FileNotFoundExceptionKhông thể định vị tập tin
EOFExceptionKết thúc một tập tin.
NoSuchMethodExceptionPhương thức yêu cầu không tồn tại.
InterruptedExceptionKhi một luồng bị ngắt.
Bài trước
left Bài trước
left Khối finally trong Java
Bài tiếp theo
Ném ra ngoại lệ throw trong Java right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team