Khóa học java

Ném ra ngoại lệ throw trong Java

0 phút đọc

Từ khóa throw trong Java được sử dụng để ném ra một exception tường minh. Chúng ta có thể ném cả Checked ExceptionUnchecked Exception trong Java bằng từ khóa throw. Từ khóa throw thường được sử dụng để ném các Custom Exception (là các exception được định nghĩa bởi lập trình viên).

Cú Pháp throw trong Java

Cú pháp throw trong Java như sau:

throw exception;

Ví dụ về việc sử dụng throw để ném ra một IOException:

throw new IOException("File không tồn tại");

Ví Dụ về Từ Khóa throw trong Java

Ví Dụ 1: Ném Ra Ngoại Lệ và Không Xử Lý

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một phương thức validate() nhận một tham số là giá trị tuổi. Nếu tuổi dưới 18, chúng ta ném ra một ngoại lệ ArithmeticException, nếu không, chúng ta in ra một thông báo "welcome".

public class TestThrow1 {
  static void validate(int age) {
    if (age < 18)
      throw new ArithmeticException("not valid");
    else
      System.out.println("welcome");
  }

  public static void main(String args[]) {
    validate(13);
    System.out.println("rest of the code...");
  }
}

Kết quả

Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: not valid

Ví Dụ 2 Ném Ra Ngoại Lệ và Xử Lý

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng throw để ném ra một ArithmeticException, nhưng chúng ta cũng có một khối catch để xử lý ngoại lệ này.

public class TestThrow2 {
  static void validate(int age) {
    try {
      if (age < 18)
        throw new ArithmeticException("not valid");
      else
        System.out.println("welcome");
    } catch (ArithmeticException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }
  }

  public static void main(String args[]) {
    validate(13);
    System.out.println("rest of the code...");
  }
}

Kết quả

not valid
rest of the code...

Trong cả hai ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng từ khóa throw để tạo ra một ngoại lệ và quyết định cách xử lý nó. Việc sử dụng throw cho phép chúng ta tạo ra và quản lý các tình huống ngoại lệ một cách tường minh trong chương trình Java của mình.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely