Ném ra ngoại lệ throw trong Java

Từ khóa throw trong Java được sử dụng để ném ra một exception tường minh. Chúng ta có thể ném hoặc Checked Exception hoặc Unchecked Exception trong Java bởi từ khóa throw. Từ khóa throw được sử dụng chủ yếu để ném các Custom Exception (là các exception được định nghĩa bởi lập trình viên).

Cú pháp từ khóa throw:

throw exception;

Ví dụ về throw IOException.

throw new IOException("File không tồn tại");

Ví dụ về từ khóa throw trong java

throw ra ngoại lệ nhưng không xử lý: Trong ví dụ này, chúng ta tạo ra phương thức validate() với tham số truyền vào là giá trị integer. Nếu tuổi dưới 18, chúng ta ném ra ngoại lệ ArithmeticException nếu không in ra một thông báo "welcome".
public class TestThrow1 {
  static void validate(int age) {
    if (age < 18)
      throw new ArithmeticException("not valid");
    else
      System.out.println("welcome");
  }

  public static void main(String args[]) {
    validate(13);
    System.out.println("rest of the code...");
  }
}
Kết quả
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: not valid
throw ra ngoại lệ nhưng có xử lý
public class TestThrow2 {
  static void validate(int age) {
    try {
      if (age < 18)
        throw new ArithmeticException("not valid");
      else
        System.out.println("welcome");
    } catch (ArithmeticException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }
  }

  public static void main(String args[]) {
    validate(13);
    System.out.println("rest of the code...");
  }
}
Kết quả
not valid
rest of the code...
Bài trước
left Bài trước
left Một số lớp ngoại lệ chuẩn của Java
Bài tiếp theo
Từ khóa thows trong Java right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team