Nhập xuất màn hình console trong Java

Đối với những người mới bắt đầu học Java cơ bản, thì việc sử dụng nhập xuất trong màn hình console là điều tất yếu để giải các bài tập. Trong java chúng ta có nhiều cách khác nhau để đọc dữ từ màn hình console, chúng ta sẽ đi qua từng cách ở phần sau.

nhap-xuat-man-hinh-console

Sử dụng Scanner class

Đây có lẽ là cách mà mọi người thường hay dùng nhất. Scanner cung cấp nhiều chức năng hơn và chúng có thể phân loại từng kiểu dữ liệu mà người dùng nhập vào như kiểu số nguyên, số thực, chuỗi,...

Đọc chuỗi từ màn hình console

Để đọc một chuỗi trong Scanner chúng ta sử dụng method readLine().

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thaycacac <kungfutech.edu.vn>
 */
public class NhapXuat {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập tên của bạn: ");
    String name = scanner.nextLine();
    System.out.println("Tên của bạn là: " + name);
  }

}

Kết quả
Nhập tên của bạn:thaycacac
Tên của bạn là: thaycacac

Đọc số trong màn hình console

Để nhập xuất kiểu số, chúng ta sử dụng nextInt() để đọc số Integer, nextDouble() để đọc số Double, nextFloat() để đọc số float etc.

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thaycacac <kungfutech.edu.vn>
 */
public class NhapXuat {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập tuổi của bạn: ");
    int name = scanner.nextInt();
    System.out.println("Tuổi của bạn là: " + name);
    System.out.print("Nhập chiều cao của bạn: ");
    double height = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Chiều cao của bạn là: " + height);
  }

}

Kết quả
Nhập tuổi của bạn: 18
Tuổi của bạn là: 18
Nhập chiều cao của bạn: 18.22
Chiều cao của bạn là: 18.22

Sử dụng Buffered Reader Class

Đọc chuỗi từ màn hình console

Sử dụng readLine() để đọc một chuỗi từ màn hình console

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

class Thaycacac
{
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("Nhập tên của bạn: ");
  String name = reader.readLine();
  System.out.println("Tên của bạn là: " + name);
 }
}
Kết quả
Nhập tên của bạn: thaycacac
Tên của bạn là: thaycacac

Đọc số trong màn hình console

Để đọc số trong màn hình console chúng ta sử dụng readLine() kết hợp với Double.parse() hoặc Integer.parse() để đọc kiểu dữ liệu tương ứng.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

class Thaycacac {
public static void main(String[] args) throws IOException {
 BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
 System.out.print("Nhập tuổi của bạn: ");
 int age = Integer.parseInt(reader.readLine());
 System.out.println("Tuổi của bạn là: " + age);
 System.out.print("Nhập chiều cao của bạn: ");
 double height = Double.parseDouble(reader.readLine());
 System.out.println("Chiều cao của bạn là: " + height);
 }
}
Kết quả
Nhập tuổi của bạn: 18
Tuổi của bạn là: 18
Nhập chiều cao của bạn: 18.22
Chiều cao của bạn là: 18.22

Sử dụng console class

Sử dụng Console class cũng là một trong những cách thường dùng, đặc biệt nó có thể dùng để đọc password thứ mà không hiện thị lên màn hình console mà chỉ đọc ngầm bên dưới.

import java.io.Console;

class ReadPassword {
 public static void main(String args[]) {
  Console con = System.console();
  if (con == null) {
   System.out.print("Console không sẵn sàng");
   return;
  }
  System.out.println("Nhập mật khẩu: ");
  char[] ch = con.readPassword();
  String pass = String.valueOf(ch);
  System.out.println("Mật khẩu của bạn là: " + pass);
 }
}
Kết quả
Nhập mật khẩu: @myPassword
Mật khẩu của bạn là: @myPassword
Bài trước
left Bài trước
left Chương trình Java đầu tiên
Bài tiếp theo
Comment trong Java right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team