Tạo Thread trong Java

0 phút đọc

Trong Java, có hai cách để bạn tạo một thread nhưng mỗi cách lại có những mục đích và lợi ích khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là phải biết rõ cả hai cách này. Tại sao phải biết cả hai cách? Ngoài việc bạn phải biết hết để có thể khai báo và sử dụng, bạn còn phải biết để còn đọc hiểu source code của người khác khi họ không dùng giống bạn nữa.

image

Trước tiên chúng ta sẽ cần phải tạo thread bằng cách:

Thread thread = new Thread();

Để khởi chạy Java thread, chúng ta gọi phương thức start():

thread.start();

Ví dụ này không có bất kỳ các tác vụ nào cho các thread thực thi. Do vậy, thread sẽ dừng lại ngay lập tức sau khi nó được bắt đầu. Để lập trình các tác vụ cho thread chúng ta sẽ đến phần tiếp theo.

Tạo Thread bằng cách thừa kế từ lớp Thread

Cách thứ nhất là kế thừa class Thread:

 • Bạn tạo mới một lớp và kế thừa lớp này từ lớp cha Thread.
 • Trong lớp mới tạo đó, bạn override phương thức run().
 • Cuối cùng, ở nơi khác, khi muốn tạo ra một Thread từ lớp này, bạn khai báo đối tượng cho nó, rồi gọi đến phương thức start() của nó để bắt đầu khởi chạy Thread.

Thật đơn giản đúng không nào. Để khai báo một lớp là Thread, thì đơn giản chỉ kế thừa nó từ lớp cha Thread, chính phương thức run() bên trong lớp đó sẽ trở thành một Luồng xử lý bởi hệ thống khi đâu đó bên ngoài gọi đến phương thức start() của lớp này.

Ví dụ tạo một Thread đếm ngược 10 giây. Khi start, Thread sẽ bắt đầu in ra console giá trị 10, mỗi một giây trôi qua Thread sẽ giảm con số này đi một đơn vị và lại in ra console, đến khi giảm đến giá trị 0 Thread sẽ in “Hết giờ”.

public class CountDownThread extends Thread {

  @Override
  public void run() {
    // Bước sau chúng ta sẽ code thêm
  }
}

Một khung sườn cho Thread chỉ như vậy thôi. Theo đề bài, CountDownThread khi được start sẽ bắt đầu đếm ngược từ 10 giây, đến 0 giây sẽ hiển thị chuỗi "Hết giờ". Việc hiển thị số giây ra console thì bạn biết rồi, mình chỉ bật mí là để làm cho con số này chỉ được cập nhật và hiển thị ở mỗi giây thì chúng ta sử dụng phương thức Thread.sleep(1000). Phương thức này sẽ giúp làm cho các Thread đang chạy trở nên "ngủ" trong một khoảng thời gian được tính bằng mili giây, trong trường hợp này chúng ta truyền vào 1000 mili giây, tức là 1 giây. Sau khi ngủ hết thời lượng cho phép, Thread sẽ "thức dậy" và thực hiện tiếp tác vụ của nó. Chú ý là bạn phải try catch phương thức Thread.sleep() này với một Checked Exception có tên InteruptedException. Và mình sẽ nói rõ về phương thức Thread.Sleep() ở bài sau nhé. Còn đây là code hoàn chỉnh của CountDownThread.

public class CountDownThread extends Thread {

  @Override
  public void run() {
    int count = 10;
    for (int i = count; i > 0; i--) {
      System.out.println(i);
      try {
        Thread.sleep(1000);
      } catch (InterruptedException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
      }
    }
    System.out.println("Hết giờ");
  }
}

Để khởi chạy Thread vừa tạo thì chúng ta sẽ gọi phương thức start() của nó như sau.

public static void main(String[] args) {
  CountDownThread countDownThread = new CountDownThread();
  countDownThread.start();
}

Kết quả

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ

Tạo Thread bằng cách implement từ Interface Runnable

Nếu như cách trên kia thì bạn phải kế thừa từ lớp Thread, thì cách thứ 2 này bạn lại implement một interface có tên Runnable. Với cách này bạn làm như sau.

Bạn tạo mới một lớp và implement lớp này với interface có tên Runnable. Trong lớp mới tạo đó, bạn override phương thức run(). Cuối cùng, ở nơi khác, khi muốn tạo ra một Thread từ lớp này, trước hết bạn khai báo đối tượng cho nó, rồi bạn khai báo thêm một đối tượng của Thread nữa và truyền đối tượng của lớp này vào hàm khởi tạo của Thread. Khi phương thức start() của lớp Thread vừa tạo được gọi đến, thì phương thức run() bên trong lớp dẫn xuất của Runnable sẽ được gọi để tạo thành một Luồng trong hệ thống.

Bây giờ chúng ta xây dựng lại ví dụ bên trên nhưng bằng cách thức 2

public class CountDownThread implements Runnable {

  @Override
  public void run() {
    int count = 10;
    for (int i = count; i > 0; i--) {
      System.out.println(i);
      try {
        Thread.sleep(1000);
      } catch (InterruptedException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
      }
    }
    System.out.println("Hết giờ");
  }
}

Vấn đề khai báo một Thread không khác nhau lắm giữa hai cách đúng không nào. Khác biệt nhiều hơn sẽ nằm ở cách khởi chạy Thread. Code ở phương thức main() sẽ phải thay đổi như sau.

public static void main(String[] args) {
  CountDownThread countDownThread = new CountDownThread();
  Thread thread = new Thread(countDownThread);
  thread.start();
}

Kết quả

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ

Lấy ra Thread hiện tại

Method Thread.currentThread() trả về tham chiều tới Thread instance đang được thực thi. Bằng cách này bạn có thể lấy được quyền truy cập vào các Java Thread object đại diện cho các Thread thực hiện một khối mã lệnh.

Thread thread = Thread.currentThread();

Một khi bạn có một tham chiếu đến Thread object, bạn có thể gọi các method trên nó. Ví dụ, bạn có thể lấy tên của các thread hiện đang thực hiện:

String threadName = Thread.currentThread().getName();

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn.