Khóa học java

Thread Group trong Java

0 phút đọc

Java cung cấp một cách thuận tiện để nhóm nhiều thread trong một đối tượng duy nhất. Bằng cách đó, chúng ta có thể suspend, resume hoặc interrupt một nhóm các thread bằng việc gọi một phương thức duy nhất.

Thread Group trong Java

Khởi tạo Thread Group trong Java

Chỉ có 2 constructor để khởi tạo Thread Group trong Java:

 • ThreadGroup(String name): Tạo một nhóm thread có tên.
 • ThreadGroup(ThreadGroup parent, String name): Tạo một nhóm thread với một nhóm cha và tên.
// ThreadGroupDemo.java
public class ThreadGroupDemo implements Runnable {
  public void run() {
    System.out.println(Thread.currentThread().getName());
  }

  public static void main(String[] args) {
    ThreadGroupDemo runnable = new ThreadGroupDemo();
    ThreadGroup tg1 = new ThreadGroup("Parent ThreadGroup");

    Thread t1 = new Thread(tg1, runnable, "one");
    t1.start();
    Thread t2 = new Thread(tg1, runnable, "two");
    t2.start();
    Thread t3 = new Thread(tg1, runnable, "three");
    t3.start();

    System.out.println("Thread Group Name: " + tg1.getName());
    tg1.list();
  }
}

Kết quả

two
Thread Group Name: Parent ThreadGroup
java.lang.ThreadGroup[name=Parent ThreadGroup,maxpri=10]
Thread[one,5,Parent ThreadGroup]
Thread[three,5,Parent ThreadGroup]
three
one

Các hàm trong Thread Group

Có nhiều phương thức trong lớp ThreadGroup. Dưới đây là danh sách các phương thức quan trọng:

 • int activeCount(): Trả về số thread đang chạy trong nhóm hiện tại.
 • int activeGroupCount(): Trả về số nhóm thread active trong nhóm thread hiện tại.
 • void destroy(): Phá hủy nhóm thread này và tất cả các nhóm con của nó.
 • String getName(): Trả về tên của nhóm thread này.
 • ThreadGroup getParent(): Trả về nhóm cha của nhóm thread này.
 • void interrupt(): Ngắt tất cả các thread trong nhóm này.
 • void list(): In thông tin của nhóm này lên màn hình console.
ThreadGroup tg1 = new ThreadGroup("Group A");
Thread t1 = new Thread(tg1, new MyRunnable(), "one");
Thread t2 = new Thread(tg1, new MyRunnable(), "two");
Thread t3 = new Thread(tg1, new MyRunnable(), "three");

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã nhóm các thread vào tg1, MyRunnable là một lớp implements giao diện Runnable, và "one", "two" và "three" là tên của các luồng.

Bây giờ, chúng ta có thể ngắt tất cả các thread trong nhóm bằng một dòng mã như sau:

Thread.currentThread().getThreadGroup().interrupt();

Thread Group trong Java là một cách mạnh mẽ để quản lý và kiểm soát các luồng trong ứng dụng của bạn. Chúng cho phép bạn nhóm các luồng liên quan lại với nhau và thực hiện các hoạt động như ngắt tất cả các luồng trong nhóm một cách dễ dàng.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Hãy liệt kê một số JDE của Java?

entry

What are the two types of Exceptions in Java? Which are the differences between them?

entry

What is JVM? Why is Java called the "Platform Independent Programming Language"?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào