Thread Group trong Java

Java cung cấp một cách thuận tiện để nhóm nhiều thread trong một đối tượng duy nhất. Bằng cách đó, chúng ta có thể suspend, resume hoặc interrupt một nhóm các thread bằng việc gọi một phương thức duy nhất.

Thread Group trong Java

Khởi tạo Thread Group trong Java

Chỉ có 2 constructor để khởi tạo Thread Group trong Java

 • ThreadGroup(String name) - tạo một nhóm thread có tên.
 • ThreadGroup(ThreadGroup parent, String name) - tạo một nhóm thread với một nhóm cha và tên.
// ThreadGroupDemo.java
public class ThreadGroupDemo implements Runnable {
  public void run() {
    System.out.println(Thread.currentThread().getName());
  }

  public static void main(String[] args) {
    ThreadGroupDemo runnable = new ThreadGroupDemo();
    ThreadGroup tg1 = new ThreadGroup("Parent ThreadGroup");

    Thread t1 = new Thread(tg1, runnable, "one");
    t1.start();
    Thread t2 = new Thread(tg1, runnable, "two");
    t2.start();
    Thread t3 = new Thread(tg1, runnable, "three");
    t3.start();

    System.out.println("Thread Group Name: " + tg1.getName());
    tg1.list();
  }
}
Kết quả
two
Thread Group Name: Parent ThreadGroup
java.lang.ThreadGroup[name=Parent ThreadGroup,maxpri=10]
Thread[one,5,Parent ThreadGroup]
Thread[three,5,Parent ThreadGroup]
three
one

Các hàm trong Thread Group

Có nhiều phương thức trong lớp ThreadGroup. Một danh sách các phương thức quan trọng được đưa ra dưới đây.

|Method| Description| |int activeCount()| Trả về số no. của các thread đang chạy trong nhóm hiện tại.| |int activeGroupCount()| Trả về số no. của nhóm active trong nhóm thread này.| |void destroy()| Phá hủy nhóm thread này và tất cả các nhóm con của nó.| |String getName() |Trả về tên của nhóm này.| |ThreadGroup getParent()| Trả lại nhóm cha của nhóm này.| |void interrupt() |Ngắt tất cả các thread của nhóm này.| |void list()| In thông tin của nhóm này tới console tiêu chuẩn.|

ThreadGroup tg1 = new ThreadGroup("Group A");
Thread t1 = new Thread(tg1,new MyRunnable(),"one");
Thread t2 = new Thread(tg1,new MyRunnable(),"two");
Thread t3 = new Thread(tg1,new MyRunnable(),"three");

Đoạn code trên chúng ta nhóm các Thread, ở đây tg1 là tên của thread group, MyRunnable là lớp inplements giao tiếp Runnable"one", "two" và "three" là các tên luồng.

Và bây giờ chúng ta có thể ngắt tất cả các thread bằng một dòng code duy nhất như sau:

Thread.currentThread().getThreadGroup().interrupt();
Bài trước
left Bài trước
left Thread Pool trong Java
Bài tiếp theo
Các phương thức của lớp Thread trong Java right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team