Toán tử 3 ngôi trong Java

0 phút đọc

Toán tử điều kiện là một loại toán tử đặc biệt vì nó gồm ba thành phần cấu thành biểu thức điều kiện, hay nói cách khác toán tử điều kiện là toán tử 3 ngôi.

Toán tử 3 ngôi

Toán tử 3 ngôi trong Java

Cú pháp:

biến = Biểu thức logic ? Câu lệnh khi biểu thức trả về true : Câu lệnh khi biểu thức trả về false;

Trong đó:

 • Biểu thức logic: là một biểu thức logic, nó trả trả về giá trị true hoặc false.
 • Câu lệnh khi biểu thức trả về true: Giá trị trả về nếu Biểu thức logic nhận giá true.
 • Câu lệnh khi biểu thức trả về false: Giá trị trả về nếu Biểu thức logic nhận giá false.
String result = isTroiMua() === true ? System.out.println("Tôi sẽ nghỉ học") : System.out.println("Tôi sẽ đi học");

Ví dụ: Đoạn biểu thức điều kiện sau trả về giá trị “a là số chẵn” nếu như giá trị của biến a là số chẵn, ngược lại trả về giá trị “a là số lẻ” nếu như giá trị của biến a là số lẻ.

String result = a % 2 == 0 ? "a là số chẵn" : "a là số lẻ";

Một số ví dụ

Nếu như trước đây khi phải sử dụng với if – else ta sẽ có như thế này:

int exp = 3;
int salary;

if (exp > 3) {
 salary = 1000;
} else {
 salary = 500;
}

Thì bây giờ chỉ còn:

int exp = 1;
int salary = exp > 3 ? 1000 : 500;

Nếu như trước đây ta sẽ có :

int exp = 2;
int salary;
if ( exp < 1 ) {
 salary = 1000;
} else if ( exp < 2 ) {
 salary = 1500;
} else if ( exp < 3 ) {
 salary = 2000;
} else {
 salary = 3000;
}

Thì bây giờ chỉ còn:

int exp = 2;
int salary = exp < 1 ? 1000 :
 exp < 2 ? 1500 :
 exp < 3 ? 2000 : 3000
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.