Toán tử 3 ngôi trong Java

Toán tử điều kiện là một loại toán tử đặc biệt vì nó gồm ba thành phần cấu thành biểu thức điều kiện, hay nói cách khác toán tử điều kiện là toán tử 3 ngôi.

Toán tử 3 ngôi

toan-tu-3-ngoi-trong-java

Cú pháp:

biến = Biểu thức logic ? Câu lệnh khi biểu thức trả về true : Câu lệnh khi biếu thức trả về false;

Trong đó:

 • Biểu thức logic: là một biểu thức logic, nó trả trả về giá trị true hoặc false.
 • Câu lệnh khi biểu thức trả về true: Giá trị trả về nếu Biểu thức logic nhận giá true.
 • Câu lệnh khi biếu thức trả về false: Giá trị trả về nếu Biểu thức logic nhận giá false.
String result = isTroiMua() === true ? System.out.println("Tôi sẽ nghỉ học") : System.out.println("Tôi sẽ đi học");
Kiểu giá trị của Câu lệnh khi biểu thức trả về trueCâu lệnh khi biếu thức trả về false phải tương thích với nhau.
Đoạn biểu thức điều kiện sau trả về giá trị “a là số chẵn” nếu như giá trị của biến a là số chẵn, ngược lại trả về giá trị “a là số lẻ” nếu như giá trị của biến a là số lẻ.
String result = a % 2 == 0 ? "a là số chẵn" : "a là số lẻ";

Một số ví dụ

Nếu như trước đây khi phải sử dụng với if – else ta sẽ có như thế này:

int exp = 3;
int salary;

if (exp > 3) {
 salary = 1000;
} else {
 salary = 500;
}

Thì bây giờ chỉ còn:

int exp = 1;
int salary = exp > 3 ? 1000 : 500;

Nếu như trước đây ta sẽ có :

int exp = 2;
int salary;
if ( exp < 1 ) {
 salary = 1000;
} else if ( exp < 2 ) {
 salary = 1500;
} else if ( exp < 3 ) {
 salary = 2000;
} else {
 salary = 3000;
}

Thì bây giờ chỉ còn:

int exp = 2;
int salary = exp < 1 ? 1000 :
 exp < 2 ? 1500 :
 exp < 3 ? 2000 : 3000
Bài trước
left Bài trước
left Cấu trúc switch case trong Java
Bài tiếp theo
Vòng lặp for trong java right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team