Khóa học java

Từ khóa break và continue

0 phút đọc

Bên trong thân của các cấu trúc lặp ta có thể điều khiển luồng thực hiện bằng cách sử dụng lệnh break hoặc continue. Từ khóa break trong java dùng để thoát một vòng lặp, từ khóa continue được dùng để bỏ tiếp tục vòng lặp.

Từ khóa break trong trong Java

Lệnh break sẽ chấm dứt quá trình lặp mà không thực hiện nốt phần còn lại của cấu trúc lặp.

Từ khóa break trong trong Java
public class Thaycacac {
 public static void main(String[] args) {
  int x = 2;
  while (x < 15) {
   System.out.println("x = " + x);
   // Kiểm tra nếu x = 5 thì thoát ra khỏi vòng lặp.
   if (x == 5) {
     break;
   }
   x++;
   System.out.println("x after ++ = " + x);
  }
  System.out.println("Done!");
 }
}

Kết quả

x = 2
x after ++ = 3
x = 3
x = 4
x after ++ = 5
x = 5
Done!

Từ khóa continue trong Java

Lệnh continue có thể xuất hiện trong một vòng lặp, khi bắt gặp lệnh continue chương trình sẽ bỏ qua các dòng lệnh bên trong khối lệnh và phía dưới của continue và bắt đầu một bước lặp tiếp theo mới (Nếu các điều kiện vẫn đúng).

Từ khóa continue trong Java
public class Thaycacac {
 public static void main(String[] args) {
  int x = 2;
  while (x < 7) {
   System.out.println("x = " + x);
   // x = x + 1;
   x++;
   // Toán tử % là phép chia lấy số dư.
   // Nếu x chẵn, thì bỏ qua các dòng lệnh phía dưới của 'continue',
   // và tiếp tục bước lặp (iteration) mới (nếu điều kiện vẫn đúng).
   if (x % 2 == 0) {
     continue;
   }
   System.out.println("x after ++ = " + x);
  }
  System.out.println("Done!");
 }
}

Kết quả

x = 2
x after ++ = 3
x = 3
x = 4
x after ++ = 5
x = 5
x = 6
x after ++ = 7
Done!

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

break, continuepass trong Python để làm gì?

entry

What is the difference between continue and break statements in C#?

entry

Is there an equivalent of “continue” in Ruby?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào