Trang chủKhóa học

Từ khóa break và continue

0 phút đọc

Bên trong thân của các cấu trúc lặp ta có thể điều khiển luồng thực hiện bằng cách sử dụng lệnh break hoặc continue. Từ khóa break trong java dùng để thoát một vòng lặp, từ khóa continue được dùng để bỏ tiếp tục vòng lặp.

Từ khóa break trong trong Java

Lệnh break sẽ chấm dứt quá trình lặp mà không thực hiện nốt phần còn lại của cấu trúc lặp.

Từ khóa break trong trong Java

public class Thaycacac {
 public static void main(String[] args) {
  int x = 2;
  while (x < 15) {
   System.out.println("x = " + x);
   // Kiểm tra nếu x = 5 thì thoát ra khỏi vòng lặp.
   if (x == 5) {
     break;
   }
   x++;
   System.out.println("x after ++ = " + x);
  }
  System.out.println("Done!");
 }
}
Kết quả

x = 2
x after ++ = 3
x = 3
x = 4
x after ++ = 5
x = 5
Done!

Từ khóa continue trong Java

Lệnh continue có thể xuất hiện trong một vòng lặp, khi bắt gặp lệnh continue chương trình sẽ bỏ qua các dòng lệnh bên trong khối lệnh và phía dưới của continue và bắt đầu một bước lặp tiếp theo mới (Nếu các điều kiện vẫn đúng).

Từ khóa continue trong Java

public class Thaycacac {
 public static void main(String[] args) {
  int x = 2;
  while (x < 7) {
   System.out.println("x = " + x);
   // x = x + 1;
   x++;
   // Toán tử % là phép chia lấy số dư.
   // Nếu x chẵn, thì bỏ qua các dòng lệnh phía dưới của 'continue',
   // và tiếp tục bước lặp (iteration) mới (nếu điều kiện vẫn đúng).
   if (x % 2 == 0) {
     continue;
   }
   System.out.println("x after ++ = " + x);
  }
  System.out.println("Done!");
 }
}
Kết quả

x = 2
x after ++ = 3
x = 3
x = 4
x after ++ = 5
x = 5
x = 6
x after ++ = 7
Done!

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Lòng tin cũng giống như một tờ giấy, khi đã nhàu nát sẽ không bao giờ phẳng phiu được.

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely