Từ khóa của Java

0 phút đọc

Mỗi ngôn ngữ lập trình có một tập các từ khoá, người lập trình phải sử dụng từ khoá theo đúng nghĩa mà người thiết kế ngôn ngữ đã đề ra, ta không thể định nghĩa lại nghĩa của các từ khoá, như sử dụng nó để đặt tên biến, hàm...

Dưới đây là danh sách từ khóa trong Java:

Từ khóa của Java
Từ khóa Mô tả
abstract Sử dụng để khai báo lớp, phương thức trừu tượng
boolean Kiểu dữ liệu logic
break Được sử dụng để kết thúc vòng lặp hoặc cấu trúc switch
byte kiểu dữ liệu số nguyên
case được sử dụng trong lện switch
cast Chưa được sử dụng (để dành cho tương lai)
catch được sử dụng trong xử lý ngoại lệ
char kiểu dữ liệu ký tự
class Dùng để khai báo lớp
const Chưa được dùng
continue được dùng trong vòng lặp để bắt đầu một vòng lặp mới
default được sử dụng trong lệnh switch
do được dùng trong vòng lặp điều kiện sau
double kiểu dữ liệu số thực
else khả năng lựa chọn thứ hai trong câu lệnh if
extends chỉ rằng một lớp được kế thừa từ một lớp khác
false Gía trị logic
final Dùng để khai báo hằng số, phương thức không thể ghi đè, hoặc lớp
không thể kế thừa
finally phần cuối của khối xử lý ngoại lệ
float kiểu số thực
for Câu lệnh lặp
goto Chưa được dùng
if Câu lệnh lựa chọn
implements chỉ rằng một lớp triển khai từ một giao diện
import Khai báo sử dụng thư viện
instanceof kiểm tra một đối tượng có phải là một thể hiện của lớp hay không
interface sử dụng để khai báo giao diện
long kiểu số nguyên
native Khai báo phương thức được viết bằng ngông ngữ biên dịch C++
new tạo một đối tượng mới
null một đối tượng không tồn tại
package Dùng để khai báo một gói
private đặc tả truy xuất
protected đặc tả truy xuất
public đặc tả truy xuất
return Quay từ phương thức về chỗ gọi nó
short kiểu số nguyên
static Dùng để khai báo biến, thuộc tính tĩnh
super Truy xuất đến lớp cha
switch lệnh lựa chọn
synchronized một phương thức độc quyền truy xuất trên một đối tượng
this Ám chỉ chính lớp đó
throw Ném ra ngoại lệ
throws Khai báo phương thức ném ra ngoại lệ
true Giá trị logic
try sử dụng để bắt ngoại lệ
void Dùng để khai báo một phương thức không trả về giá trị
while Dùng trong cấu trúc lặp
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.