Trang chủKhóa học Java

Từ khóa final trong Java

0 phút đọc

Từ khoá final trong java có nhiều nghĩa khác nhau, nghĩa của nó tuỳ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể, nhưng nói chung nó muốn nói cái này không thể thay đổi được.

 • Biến final: bạn không thể thay đổi giá trị của biến final (nó sẽ là hằng số).
 • Phương thức final: bạn không thể ghi đè phương thức final.
 • Lớp final: bạn không thể kế thừa lớp final.
 • Biến static final trống: Một biến final mà không được khởi tạo tại thời điểm khai báo được gọi là biến final trống.

Từ khóa final trong Java

Biến final trong Java

Nếu bạn tạo bất cứ biến nào là final, bạn không thể thay đổi giá trị của biến này (nó sẽ là hằng số). Giả sử có một biến final là PI. Bạn cố ý thay đổi giá trị của biến này nhưng nó không bị thay đổi, bởi vì biến final một khi được gán giá trị thì không bao giờ thay đổi được.

public class Thaycacac {
  final int PI = 3.14159265; // biến final là hằng số và không thể thay đổi
  void run() {
    PI = 22;
  }
  public static void main(String args[]) {
    Thaycacac obj = new Thaycacac();
    obj.run();
  }
}
Kết quả

Compile Time Error Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem: The final field Thaycacac.PI cannot be assigned

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người 24 giờ, còn 24 giờ ấy có giá trị bao nhiêu là do mỗi người tự định lấy.

Bình luận

Youtube TechMely