Tự tạo exception trong java

Tự tạo exception (Custom Exception) là ngoại lệ do bạn tự định nghĩa hay bạn tự tạo riêng cho mình. Custom Exception trong Java được sử dụng để tùy biến ngoại lệ theo yêu cầu của người dùng. Bởi sự giúp đỡ của loại ngoại lệ này, bạn có thể có riêng kiểu và thông điệp ngoại lệ cho mình.

Tạo một custom exception
// File: InvalidAgeException.java
class InvalidAgeException extends Exception {
  InvalidAgeException(String s) {
    super(s);
  }
}
// File: TestCustomException1.java
class TestCustomException1 {

  static void validate(int age) throws InvalidAgeException {
    if (age < 18)
      throw new InvalidAgeException("not valid");
    else
      System.out.println("welcome to vote");
  }

  public static void main(String args[]) {
    try {
      validate(13);
    } catch (Exception m) {
      System.out.println("Exception occured: " + m);
    }

    System.out.println("rest of the code...");
  }
}
Kết quả
Output:Exception occured: InvalidAgeException:not valid rest of the code...
Bài trước
left Bài trước
left Exception handling với overriding method
Bài tiếp theo
Đa luồng trong Java right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team