Các phương thức của mảng trong Javascript

0 phút đọc

Có rất nhiều phương thức của mảng trong JavaScript. Nhờ đó, việc xử lý mảng trở nên dễ dàng hơn. Sau đây, mình sẽ tìm hiểu chi tiết về các phương thức xử lý mảng phổ biến nhất.

Các phương thức của mảng trong Javascript

Các phương thức thêm/xóa phần tử mảng

Trong bài viết Array là gì? Array trong JavaScript, mình đã giới thiệu 4 phương thức cơ bản của mảng là:

 • Phương thức arr.push(...items): thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng.
 • Phương thức arr.pop(): lấy ra và trả về phần tử cuối cùng của mảng.
 • Phương thức arr.shift(): lấy ra và trả về phần tử đầu tiên của mảng.
 • Phương thức arr.unshift(...items): thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng.

Ngoài ra, còn nhiều phương thức của mảng trong JavaScript nữa.

Phương thức splice

Làm sao để xóa phần tử bất kỳ trong mảng?

Dĩ nhiên, mảng trong JavaScript cũng là object. Nghĩa là bạn có thể dùng delete để xóa một phần tử bất kỳ trong mảng dựa vào chỉ số.

let letters = ["a", "b", "c"];

delete letters[1]; // xóa phần tử "b"
console.log(letters[1]); // undefined

console.log(letters.length); // 3

Vấn đề xảy ra là: mặc dù bạn đã xóa một phần tử trong mảng, nhưng độ dài của mảng length vẫn không đổi (bằng 3). Bởi vì, delete obj.key chỉ xóa giá trị của thuộc tính key trong object.

Cái chúng ta mong muốn là: khi xóa phần tử của mảng thì độ dài mảng phải giảm đi. Đó chính là lý do phương thức splice ra đời.

Phương thức arr.splice có thể xóa, thêm hoặc thay thế phần tử của mảng. Cú pháp phương thức splice là:

arr.splice(start[, deleteCount, elem1,..., elemN]);

Phương thức splice xử lý mảng tại vị trí có chỉ số start bằng cách: xóa đi deleteCount phần tử, rồi chèn thêm các phần tử elem1,... elemN vào đúng vị trí đó. Sau đó, trả về mảng của những phần tử bị xóa.

Ví dụ xóa đi 1 phần tử tại vị trí 1:

let letters = ["a", "b", "c"];

// từ vị trí có chỉ số 1, xóa đi 1 phần tử
letters.splice(1, 1);

console.log(letters); // (2) ['a', 'c']

Ví dụ xóa đi 3 phần tử tại vị trí đầu tiên và thêm 2 phần tử khác:

let letters = ["a", "b", "c"];

// từ vị trí có chỉ số 0, xóa đi 3 phần tử, rồi thêm vào 2 phần tử
letters.splice(0, 3, "d", "e");

console.log(letters); // (2) ['d', 'e']

Ví dụ trả về mảng các phần tử bị xóa:

let letters = ["a", "b", "c"];

// từ vị trí có chỉ số 1, xóa đi 2 phần tử là "b", "c"
// rồi thêm vào 1 phần tử "d"
let arr = letters.splice(1, 2, "d");

console.log(letters); // (2) ['a', 'd']
console.log(arr); // (2) ['b', 'c'] -> mảng các phần tử bị xóa

Phương thức splice cũng có thể thêm phần tử vào mảng mà không cần xóa đi phần tử nào, bằng cách truyền vào giá trị deleteCount bằng 0.

let letters = ["a", "b", "c"];

letters.splice("1", 0, "d", "e");
console.log(letters); // (5) ['a', 'd', 'e', 'b', 'c']

Phương thức splice chấp nhận chỉ số âm. Nếu chỉ số âm thì thứ tự đếm là từ cuối lên đầu, ví dụ:

let letters = ["a", "b", "c"];

// chỉ số bằng -1 tức đếm 1 đơn vị từ cuối lên
// xóa đi 0 phần tử
// rồi chèn thêm 2 phần tử "d" và "e"
letters.splice(-1, 0, "d", "e");
console.log(letters); // (5) ['a', 'b', 'd', 'e', 'c']

Phương thức slice

Phương thức arr.slice đơn giản hơn phương thức arr.splice.

Cú pháp phương thức slice là:

arr.slice([start], [end]);

Phương thức này trả về mảng mới bằng cách copy mảng ban đầu từ vị trí start đến vị trí end (không bao gồm end). Cả hai giá trị startend đều có thể âm, khi đó việc đếm được tính từ cuối của mảng.

Phương thức của array arr.slice tương tự như phương thức của string str.slice, chỉ khác là trả về subarray chứ không phải là substring.

let letters = ["a", "b", "c", "d"];

// copy mảng letters từ vị trí 1 đến vị trí 3
let arr1 = letters.slice(1, 3);
console.log(arr1); // (2) ['b', 'c']

// copy mảng letters từ vị trí số 2 từ cuối lên đến cuối mảng
let arr2 = letters.slice(-2);
console.log(arr2); // (2) ['c', 'd']

Phương thức concat

Phương thức arr.concat trả về array mới bao gồm các giá trị của arr ban đầu, cộng thêm giá trị các phần tử trong array thêm vào hoặc các giá trị khác.

Cú pháp phương thức arr.concat là:

arr.concat(arg1, arg2,...)

Phương thức này chấp nhận số lượng tham số tùy ý. Và giá trị của arg1, arg2,... có thể là mảng hoặc giá trị khác.

Giả sử phần tử argN là mảng thì tất cả các phần tử trong mảng argN được sao chép. Ngược lại, nếu giá trị của argN không phải mảng thì giá trị của chính nó được copy vào mảng, ví dụ:

let arr1 = [1, 2];

// tạo mảng mới từ mảng arr1 và mảng [3, 4]
let arr2 = arr1.concat([3, 4]);
console.log(arr2); // (4) [1, 2, 3, 4]

// tạo mảng mới từ mảng arr1 và mảng [3, 4] và [5, 6]
let arr3 = arr1.concat([3, 4], [5, 6]);
console.log(arr3); // (6) [1, 2, 3, 4, 5, 6]

// tạo mảng mới từ mảng arr1 và mảng [3, 4] cùng với các giá trị 5, 6
let arr4 = arr1.concat([3, 4], 5, 6);
console.log(arr4); // (6) [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Bình thường, phương thức concat chỉ copy các phần tử từ mảng. Nhưng với các object khác, thậm chí là dạng array-like (có chỉ số và thuộc tính length) thì giá trị của object cũng được copy vào:

let arr = [1, 2];

let arrayLike = {
 0: "hello",
 length: 1,
};

// copy toàn bộ object vào mảng
console.log(arr.concat(arrayLike)); // (3) [1, 2, {...}]

Nhưng nếu object array-like đó có thuộc tính đặc biệtSymbol.isConcatSpreadable thì cách xử lý hoàn toàn giống như của mảng bình thường:

let arr = [1, 2];

let arrayLike = {
 0: "hello",
 1: "hi",
 length: 2,
 [Symbol.isConcatSpreadable]: true,
};

// từng phần tử của mảng được copy vào mảng arr
console.log(arr.concat(arrayLike)); // (4) [1, 2, "hello", "hi"]

Phương thức duyệt mảng trong JavaScript

Phương thức của mảng trong JavaScript giúp duyệt tất cả các phần tử là: forEach.

Phương thức này cho phép bạn thực hiện một hàm trên mỗi phần tử trong mảng với cú pháp:

arr.forEach(function (item, index, array) {
 // code xử lý trong đây
});

Trong đó:

 • item: là phần tử đang duyệt.
 • index: chỉ số của phần tử đang duyệt.
 • array: chính là arr.

Ví dụ:

["a", "b", "c"].forEach(function (item, index, array) {
 console.log(`item ${item} at index ${index} in array ${array}`);
});
Kết quả
item a at index 0 in array a,b,c
item b at index 1 in array a,b,c
item c at index 2 in array a,b,c

Để hiểu hơn về forEach, bạn có thể đọc thêm bài viết: JavaScript forEach là cái quái gì?

Các phương thức tìm kiếm trong mảng

Sau đây mình sẽ tìm hiểu về các phương thức của mảng trong JavaScript giúp tìm kiếm.

Phương thức indexOf, lastIndexOfincludes

Các phương thức indexOf, lastIndexOfincludes có cú pháp và cách sử dụng tương tự như các phương thức cùng tên trong string.

 • Phương thức arr.indexOf(item, from): tìm kiếm item trong mảng, bắt đầu từ vị trí from và trả về chỉ số vị trí tìm thấy, ngược lại thì trả về -1.
 • Phương thức arr.lastIndexOf(item, from): tương tự phương thức indexOf là tìm kiếm item trong mảng và bắt đầu từ vị trí from nhưng thứ tự tìm kiếm từ phải sang trái.
 • Phương thức arr.includes(item, from): tìm kiếm item trong mảng từ vị trí from, và trả về true nếu tìm thấy, ngược lại trả về false.

Các ví dụ:

let arr = [1, 0, 1, false];

console.log(arr.indexOf(0)); // 1
console.log(arr.indexOf(false)); // 3
console.log(arr.indexOf(null)); // -1

console.log(arr.indexOf(1)); // 0
console.log(arr.lastIndexOf(1)); // 2

console.log(arr.includes(1)); // true

Chú ý: các phương thức trên thường sử dụng toán tử so sánh bằng nghiêm ngặt === để kiểm tra.

Nếu bạn tìm kiếm false thì kết quả trả về là vị trí chính xác của false chứ không phải 0.

Nếu bạn muốn kiểm tra sự tồn tại mà không quan tâm đến chỉ số thì nên dùng arr.includes.

Một điểm khác nhau giữa arr.includes với arr.indexOfarr.lastIndexOfarr.includes có thể tìm chính xác NaN.

let arr = [NaN];

console.log(arr.includes(NaN)); // true
console.log(arr.indexOf(NaN)); // -1
console.log(arr.lastIndexOf(NaN)); // -1

Phương thức findfindIndex

Giả sử bạn có một mảng các object. Làm sao để tìm kiếm object trong mảng thỏa mãn một số điều kiện cho trước?

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể dùng phương thức arr.find hoặc arr.findIndex.

Phương thức arr.find(fn) có cú pháp là:

let result = arr.find(function (item, index, array) {
 // code xử lý
});

Trong đó:

 • item: là phần tử đang duyệt.
 • index: chỉ số của phần tử đang duyệt.
 • array: chính là arr.

Phương thức arr.find(fn) tìm kiếm một phần tử trong mảng thỏa mãn hàm fn (nói cách khác là hàm fn trả về true) và trả về phần tử tìm được, ngược lại thì trả về undefined.

Ví dụ tìm kiếm user có id === 2 trong một mảng:

let users = [
 { id: 1, name: "Alex" },
 { id: 2, name: "John" },
 { id: 3, name: "Anna" },
];

let user = users.find((item) => item.id === 2);

console.log(user.name); // John

Trong ví dụ trên, hàm cung cấp cho phương thức findarrow function (item) => item.id === 2 với một tham số item (các tham số còn lại không sử dụng).

Phương thức arr.findIndex có cú pháp hoàn toàn giống với arr.find. Chỉ khác là, arr.findIndex trả về chỉ số của phần tử tìm thấy, ngược lại thì trả về -1, ví dụ:

let users = [
 { id: 1, name: "Alex" },
 { id: 2, name: "John" },
 { id: 3, name: "Anna" },
];

let index = users.findIndex((item) => item.id === 2);
console.log(index); // 1

Phương thức filter

Phương thức arr.findarr.findIndex chỉ tìm kiếm phần tử đầu tiên thỏa mãn. Để tìm kiếm nhiều phần tử thỏa mãn, bạn có thể dùng phương thức arr.filter.

Cú pháp của arr.filter tương tự như arr.findarr.findIndex:

let results = arr.filter(function (item, index, array) {
 // code kiểm tra
});

Phương thức arr.filter trả về một mảng các phần tử thỏa mãn, ngược lại thì trả về mảng rỗng:

let users = [
 { id: 1, name: "Alex" },
 { id: 2, name: "John" },
 { id: 3, name: "Anna" },
];

let results = users.filter((item) => item.id <= 2);
console.log(results.length); // 2

let others = users.filter((item) => item.id > 5);
console.log(others.length); // 0

Các phương thức biến đổi mảng

Sau đây là các phương thức của mảng trong JavaScript giúp tạo mảng mới từ một mảng gốc hoặc thay đổi thứ tự của mảng gốc.

Phương thức map

Phương thức arr.map là một trong những phương thức phổ biến nhất của mảng.

Phương thức này thực hiện một hàm trên mỗi phần tử của mảng và trả về một mảng các kết quả với cú pháp là:

let result = arr.map(function (item, index, array) {
 // trả về giá trị mới từ mỗi item
});

Ví dụ từ mảng các string, suy ra mảng các độ dài tương ứng là:

let lengths = ["Dog", "Fish", "Elephant"].map((item) => item.length);
console.log(lengths); // (3) [3, 4, 8]

Phương thức sort

Phương thức arr.sort sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự.

Phương thức này trả về mảng đã được sắp xếp. Tuy nhiên, mình thường bỏ qua giá trị trả về. Vì thực chất là chính arr đã bị thay đổi.

Ví dụ:

let arr = [1, 2, 15];
arr.sort();
console.log(arr); // (3) [1, 15, 2]

Kết quả trả về là mảng [1, 15, 2]. Bạn có thấy điểm bất thường gì ở đây không?

Trong ví dụ trên, các phần tử được chuyển đổi kiểu dữ liệu về string để so sánh. Mà "1" < "2"true. Nên kết quả như trên là đúng.

Để sắp xếp theo tứ tự mong muốn, bạn cần truyền vào một hàm để so sánh.

Ví dụ một hàm so sánh:

function compare(a, b) {
 if (a > b) return 1; // a đứng sau b
 if (a == b) return 0; // a, b bằng nhau
 if (a < b) return -1; // a đứng trước b
}

Áp dụng hàm so sánh vào phương thức arr.sort để sắp xếp mảng số:

let arr = [1, 2, 15];

arr.sort(function (a, b) { if (a > b) return 1; // a đứng sau b if (a == b) return 0; // a, b bằng nhau if (a < b) return -1; // a đứng trước b});
console.log(arr); // (3) [1, 2, 15]

Kết quả bây giờ đã đúng như mong muốn.

Phương thức reverse

Phương thức arr.reverse giúp đảo ngược mảng gốc, ví dụ:

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];

arr.reverse();

console.log(arr); // (5) [5, 4, 3, 2, 1]

Phương thức splitjoin

Phương thức arr.split(delim) giúp tách string thành một mảng với giá trị dùng để phân tách là delim.

Ví dụ phân tách string thành mảng dựa trên dấu phẩy ,:

let str = "a,b,c,d";

let arr = str.split(",");

console.log(arr); // (4) [a, b, c, d]

Phương thức arr.split còn có tham số thứ hai dùng để giới hạn chiều dài của mảng:

let str = "a,b,c,d";

// giới hạn số phần tử của mảng là 2
let arr = str.split(",", 2);

console.log(arr); // (2) [a, b]

Phương thức arr.join xử lý ngược lại với phương thức arr.split. Phương thức này trả về một string bằng cách ghép các phần tử mảng với "một kí tự kết nối".

Ví dụ ghép các phần tử mảng bởi dấu ,:

let arr = ["a", "b", "c", "d"];

// ghép các phần tử mảng bằng kí tự ,
let str = arr.join(",");

console.log(str); // a,b,c,d

Phương thức reducereduceRight

Phương thức arr.reducearr.reduceRight dùng để tính toán và trả về một giá trị duy nhất từ các phần tử mảng.

Cú pháp phương thức reduce là:

let value = arr.reduce(
 function (accumulator, item, index, array) {
  // code xử lý
 },
 [initial]
);

Trong đó:

 • initial: giá trị khởi tạo, mặc định là 0.
 • function là hàm xử lý mỗi phần tử của mảng và trả về giá trị tích lũy, với các tham số:
  • accumulator: giá trị tích lũy sau lần duyệt phần tử phía trước và trong lần đầu tiên thì accumulator bằng giá trị khởi tạo initial.
  • item: phần tử hiện tại đang duyệt.
  • index: chỉ số của phần tử đang duyệt.
  • array: mảng đang duyệt, chính là arr.

Kết quả trả về của phương thức reduce chính là giá trị cuối cùng của accumulator.

Ví dụ tính tổng các phần tử trong mảng:

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];

// giá trị khởi tạo không truyền nên mặc định là 0
// tại mỗi lần duyệt, giá trị tích lũy được cộng với giá trị phần tử hiện tại
let result = arr.reduce((sum, current) => sum + current);

console.log(result); // 15

Phương thức arr.reduceRight tương tự như phương thức arr.reduce, chỉ khác là thứ tự duyệt từ phải sang trái.

Để biết thêm về arr.reduce, mời bạn tham khảo bài viết: Ứng dụng reduce trong mảng.

Cách kiểm tra giá trị là mảng

Vì array bản chất là object, nên bạn không thể dùng typeof để xác định array.

let arr = [];
let obj = {};

console.log(typeof arr); // object
console.log(typeof obj); // object

Để giải quyết vấn đề trên, bạn có thể sử dụng phương thức Array.isArray(value). Phương thức này trả về true nếu value là mảng, ngược lại thì trả về false.

let arr = [];
let obj = {};

console.log(Array.isArray(arr)); // true
console.log(Array.isArray(obj)); // false

Tham số thisArg

Hầu hết các phương thức của mảng trong JavaScript đều có tham số cuối cùng là thisArg.

Cú pháp đầy đủ các phương thức với thisArg là:

arr.find(func, thisArg);
arr.filter(func, thisArg);
arr.map(func, thisArg);
// ...
// thisArg là tham số cuối cùng và không bắt buộc phải có

Giá trị của thisArg chính là giá trị của this ở trong hàm func.

Ví dụ lọc các giá trị của mảng nằm trong đoạn từ min đến max:

// mảng ban đầu
let arr = [1, 3, 5, 2, 6, 10, 4];

// object điều kiện
let boundary1 = {
 min: 1,
 max: 5,
};

let boundary2 = {
 min: 3,
 max: 8,
};

// filter function
// giá trị của this là object ứng với thisArg
function filterFunc(item) {
 return item >= this.min && item <= this.max;
}

// filter
let ret1 = arr.filter(filterFunc, boundary1);
let ret2 = arr.filter(filterFunc, boundary2);

// kết quả
console.log(ret1); // (5) [1, 3, 5, 2, 4]
console.log(ret2); // (4) [3, 5, 6, 4]

Tổng kết

Sau đây là tổng kết một số phương thức của mảng trong JavaScript:

 • Thêm/xóa phần tử mảng:
  • push(...items): thêm một hay nhiều phần tử vào cuối mảng.
  • pop(): lấy ra và trả về phần từ cuối cùng của mảng.
  • shift(): lấy ra và trả về phần tử đầu tiên của mảng.
  • unshift(...items): thêm vào một hay nhiều phần tử vào đầu mảng.
  • splice(pos, deleteCount, ...items): tại vị trí pos, xóa deleteCount phần tử rồi chèn thêm vào đó các items.
  • slice(start, end): tạo mảng mới bằng cách copy các phần tử của mảng từ vị trí start đến end (không bao gồm end).
  • concat(...items): trả về mảng mới bằng cách copy tất cả các phần tử của mảng hiện tại, rồi chèn thêm các items phía sau. Nếu items là một mảng thì các phần tử của mảng sẽ được copy, ngược lại thì copy cả items.
 • Tìm kiếm trong mảng:
  • indexOf(item, pos): tìm phần tử item trong mảng bắt đầu từ vị trí pos và trả về chỉ số vị trí tìm thấy, ngược lại trả về -1.
  • lastIndexOf(item, pos): tương tự như phương thức indexOf(item, pos) nhưng thứ tự tìm kiếm là từ phải sang trái.
  • includes(value): trả về true nếu mảng chứa giá trị value, ngược lại thì trả về false.
  • find(func): tìm và trả về phần tử đầu tiên trong mảng thỏa mãn hàm func (tức hàm func trả về true).
  • filter(func): tìm và trả về tất cả các phần tử trong mảng thỏa mãn hàm func (tức hàm func trả về true).
  • findIndex(func): tương tự phương thức find(func) nhưng giá trị trả về là chỉ số.
 • Duyệt mảng:
  • forEach(func): gọi hàm func ứng với mỗi phần tử của mảng và không trả về giá trị nào.
 • Biến đổi mảng:
  • map(func): tạo mảng mới từ kết quả của việc gọi hàm func ứng với mỗi phần tử mảng.
  • sort(func): sắp xếp mảng hiện tại theo thứ tự.
  • reverse(): đảo ngược thứ tự mảng hiện tại.
  • split(delim): tách string thành mảng với giá trị phân tách là delim.
  • join(delim): ghép các phần tử mảng với giá trị kết nối là delim và trả về string sau khi kết nối.
  • reduce(func, initial): tính toán và trả về một giá trị duy nhất bằng cách gọi hàm func với mỗi phần tử mảng. Kết quả của mỗi lượt duyệt sẽ được tích lũy và truyền vào lượt tiếp theo.
  • reduceRight(func, initial): tương tự như reduce nhưng thứ tự duyệt là từ phải sang trái.

Để kiểm tra một giá trị là mảng, bạn sử dụng phương thức Array.isArray(value).

Trên đây là các phương thức của mảng trong JavaScript mà mình thấy hay sử dụng nhất. Dĩ nhiên, còn nhiều phương thức khác nữa, bạn có thể tự tìm hiểu thêm tại các bài viết sau:

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người 24 giờ, còn 24 giờ ấy có giá trị bao nhiêu là do mỗi người tự định lấy.