Khóa học javascript

Copy Object trong Javascript

0 phút đọc

Trong bài viết so sánh 2 object trong JavaScript, bạn biết rằng object có kiểu dữ liệu tham chiếu. Vì vậy, copy object trong JavaScript thực chất là copy địa chỉ.

let p1 = { x: 1, y: 2 };
let p2 = p1;

p2.x = 5;
console.log(p2.x); // 5
console.log(p1.x); // 5

Trong ví dụ trên, hai biến p2p1 đang cùng tham chiếu đến một địa chỉ. Khi bạn thay đổi giá trị thuộc tính của p2 thì p1 cũng thay đổi theo.

Nếu bạn muốn copy object thành hai đối tượng độc lập nhau thì làm thế nào?

Sau đây là một số cách để copy object thành hai đối tượng độc lập:

Copy object sử dụng vòng lặp for...in

Cách đơn giản nhất để copy object trong JavaScript là sử dụng vòng lặp for...in để duyệt tất cả các thuộc tính của object. Rồi lấy giá trị ứng với từng thuộc tính để gán cho object mới.

Ví dụ copy object bằng for...in:

let p1 = { x: 1, y: 2 };

let p2 = {};
for (let key in p1) {
 p2[key] = p1[key];
}
console.log(p2.x); // 1
console.log(p2.y); // 2

p2.x = 5;
console.log(p2.x); // 5
console.log(p1.x); // 1

Bạn thấy rằng, giá trị các thuộc tính xy của p2 hoàn toàn giống p1. Nhưng khi thay đổi giá trị p2.x = 5 thì giá trị p1.x vẫn không thay đổi.

Ngoài cách sử dụng vòng lặp for...in như trên, bạn có thể dùng hàm tương tự là Object.assign() với cú pháp:

Object.assign(dest, [src1, src2, src3...]);

Trong đó:

 • dest: là object đích.
 • [src1, src2, src3...]: là các object nguồn.

Phương thức trên sẽ copy toàn bộ các thuộc tính của các object nguồn src1, src2,...,srcN vào object đích dest. Và giá trị trả về chính là object đích dest.

Ví dụ sử dụng Object.assign:

let user = { name: "Alex" };
let permission1 = { canView: true };
let permission2 = { canEdit: false };

// copy toàn bộ thuộc tính từ permission1 và permission2 vào user
Object.assign(user, permission1, permission2);
// user trở thành { name: "Alex", canView: true, canEdit: false }
for (let key in user) {
 console.log(key, ":", user[key]);
}

// name : Alex
// canView: true
// canEdit: false

Nếu tên thuộc tính giống nhau thì kết quả là giá trị của object cuối cùng:

let user = { name: "Alex" };
let permission1 = { canView: true };
let permission2 = { canView: false, canEdit: false };
// copy toàn bộ thuộc tính từ permission1 và permission2 vào user
Object.assign(user, permission1, permission2);

// user trở thành { name: "Alex", canView: false, canEdit: false }
for (let key in user) {
 console.log(key, ":", user[key]);
}

// name : Alex
// canView: false
// canEdit: false

Trong ví dụ trên, thuộc tính canView đều có ở permission1permission2 nên kết quả cuối cùng là giá trị ứng với object permission2.

Để thay thế ví dụ với vòng lặp for...in phần trước, bạn có áp dụng Object.assign như sau:

let p1 = { x: 1, y: 2 };
let p2 = {};

Object.assign(p2, p1);

Tại sao gọi là copy nông?

Tương tự như so sánh nông, copy nông chỉ thực hiện sao chép trên một cấp độ. Nếu giá trị của thuộc tính trong object cũng là một object thì object copy sẽ không hoàn toàn độc lập với object nguồn.

Ví dụ:

let point1 = { x: 1, y: 2, metadata: { type: "point" } };

let point2 = {};

Object.assign(point2, point1);
console.log(point2.metadata.type); // point

point2.metadata.type = "CHANGED";
console.log(point2.metadata.type); // CHANGEDconsole.log(point1.metadata.type); // CHANGED

Trong ví dụ trên, giá trị ứng với metadata là một object. Với copy nông, hai biến point2point1 vẫn đang dùng chung bộ nhớ đối với metadata.

Vì vậy, khi thay đổi ở point2 thì point1 cũng thay đổi theo.

Lưu ý

📝 Ngoài cách trên để copy nông, bạn cũng có thể dùng cú pháp spread (...) như sau:

let p1 = { x: 1, y: 2 };
let p2 = { ...p1 };

Sử dụng Spread

Cú pháp spread (...) có nhiều điều để nói và được áp dụng ở nhiều trường hợp nên mình sẽ trình bày ở bài viết sau.

Khi object bao gồm nhiều đối tượng lồng nhau, bạn cần copy sâu (deep copy) để có thể tạo ra đối tượng độc lập.

Lấy lại ví dụ ở trên:

let point1 = {
 x: 1,
 y: 2,
 metadata: { type: "point" },
};

Trong ví dụ này, giá trị của thuộc tính metadata không phải giá trị nguyên thủy mà là một object.

Để thực hiện copy sâu, bạn có thể dùng hàm JSON.stringify() để chuyển object về dạng JSON. Rồi sau đó, bạn dùng hàm JSON.parse() để tạo lại một object mới từ JSON.

let point1 = {
 x: 1,
 y: 2,
 metadata: {
  type: "point",
 },
};

// chuyển object về dạng JSON
let jsonPoint1 = JSON.stringify(point1);
console.log(jsonPoint1); // {"x":1,"y":2,"metadata":{"type":"point"}}

// parse JSON lại thành object mới
let point2 = JSON.parse(jsonPoint1);
console.log(point2.metadata.type); // point

point2.metadata.type = "CHANGED";
console.log(point2.metadata.type); // CHANGED
console.log(point1.metadata.type); // point

Bạn thấy là khi thay đổi giá trị của metadata trong point2 thì giá trị tương ứng trong point1 vẫn không thay đổi. Chứng tỏ point2 hoàn toàn độc lập với point1.

Đó chính là copy sâu.

Giới hạn của JSON.stringifyJSON.parse

Hàm JSON.stringify có giới hạn là nó sẽ bỏ qua thuộc tính mà giá trị của nó là hàm (mặc dù về bản chất hàm cũng là object).

Ví dụ giá trị của thuộc tính là hàm:

let point1 = {
 x: 1,
 y: 2,
 getDisplayName: function () {
  return "(x: " + x + ", y: " + y + ")";
 },
};

// chuyển object về dạng JSON
let jsonPoint1 = JSON.stringify(point1);
console.log(jsonPoint1); // {"x":1,"y":2}

// parse JSON lại thành object mới
let point2 = JSON.parse(jsonPoint1);
console.log(point2.getDisplayName); // undefined

Bạn thấy rằng, JSON.stringify(point1) đã bỏ qua thuộc tính getDisplayName. Vì vậy, khi dùng JSON.parse(jsonPoint1) để tạo ra object point2 thì object point2 không có getDisplayName.

Hay nói các khác là giá trị point2.getDisplayName bằng undefined.

💡 Để giải quyết vấn đề này, bạn cần xử lý thêm nhiều trường hợp nữa (nằm ngoài phạm vi bài viết này).

Hoặc bạn có thể sử dụng hàm thư viện _.cloneDeep(value) để giải quyết bài toán nhanh hơn.

Tổng kết

Vì object là kiểu dữ liệu tham chiếu nên việc copy object trong JavaScript thực chất là copy địa chỉ.

Một số cách để copy object thành đối tượng độc lập:

 • Dùng vòng lặp for...in để duyệt tất cả các thuộc tính trong object rồi gán giá trị tương ứng cho object mới.
 • Dùng Object.assign hoặc cú pháp spread (...) để copy nông (shallow copy).
 • Dùng JSON.stringifyJSON.parse hoặc hàm thư viện _.cloneDeep(value) để copy sâu (deep copy).
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

What is the object type in javascript?

entry

Which core object includes the "Kernel" module?

entry

Is everything in Ruby an object?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely