Khóa học javascript

Đối tượng Date trong Javascript

0 phút đọc

Date trong JavaScript là một đối tượng sẵn có giúp bạn lưu trữ date (ngày, tháng, năm), time (giờ, phút, giây) và quản lý date/time.

Đối tượng Date trong Javascript

Ví dụ, bạn có thể sử dụng Date để lưu thời gian tạo và chỉnh sửa dữ liệu, đo lường thời gian hay hiển thị thời gian hiện tại.

Khởi tạo Date trong JavaScript

Để khởi tạo một đối tượng Date trong JavaScript, bạn chỉ cần gọi hàm khởi tạo new Date() với một trong các tham số sau đây.

new Date()

Hàm khởi tạo không tham số tạo mới một đối tượng Date với thời gian hiện tại, ví dụ:

let currentDate = new Date();
console.log(currentDate);

// hiển thị thời gian hiện tại, ví dụ:
// Sun Dec 19 2021 09:25:51 GMT+0700 (Indochina Time)

new Date(milliseconds)

Tạo mới đối tượng Date với thời gian tương ứng với milliseconds (mili giây) sau ngày 01/01/1970 UTC+0.

// 0 tương ứng với ngày 01/01/1970 UTC+0
let jan01_1970 = new Date(0);
console.log(jan01_1970); // Thu Jan 01 1970 07:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

// cộng thêm 24 giờ => ngày 02/01/1970 UTC+0
let jan02_1970 = new Date(24 * 3600 * 1000);
console.log(jan02_1970); // Fri Jan 02 1970 07:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

Số nguyên ứng với tham số milliseconds biểu diễn số mili giây sau ngày 01/01/1970 UTC+0 được gọi là timestamp.

Chú ý: kết quả của câu lệnh console.log(jan01_1970) trên là ứng với múi giờ +0700 tại Việt Nam.

Vì vậy, thời gian hiển thị là 07:00:00 (7 giờ 00 phút 00 giây), thay vì 00:00:00 (0 giờ 00 phút 00 giây) tại múi giờ +0000.

Bạn có thể tạo mới đối tượng Date từ timestamp (như trên). Ngược lại, bạn cũng có thể chuyển đổi kiểu dữ liệu từ đối tượng Date ra timestamp bằng phương thức date.getTime() (được trình bày bên dưới).

Thời gian trước ngày 01/01/1970 có timestamp âm, ví dụ ngày 31/12/1969:

// ngày 31/12/1969 trước ngày 01/01/1970 là 1 ngày
let dec31_1969 = new Date(0 - 24 * 3600 * 1000);
console.log(dec31_1969); // Wed Dec 31 1969 07:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

new Date(string)

Nếu hàm khởi tạo Date trong JavaScript có một tham số và đó là string thì string sẽ được chuyển đổi tự động sang Date.

Thuật toán chuyển đổi string sang đối tượng Date tương tự như cách sử dụng của phương thức Date.parse() (được trình bày bên dưới).

let date = new Date("2021-12-19");
console.log(date); // Sun Dec 19 2021 07:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

// Thời gian không được cài đặt, nên mặc định đó là 00:00:00 tại GMT+0000,
// hoặc 07:00:00 tại GMT+0700.

new Date(year, month, date, hours, minutes, seconds, ms)

Đây là hàm khởi tạo đầy đủ các thông tin của Date trong JavaScript với múi giờ local. Trong đó, hai tham số đầu tiên yearmonth là bắt buộc.

 • year (năm) phải có 4 chữ số: 2021 là hợp lệ, 21 là không hợp lệ.
 • month (tháng) đếm từ 0 (tháng 1) đến 11 (tháng 12).
 • date là ngày trong tháng, nếu không truyền gì vào thì mặc định giá trị của tham số date1.
 • hours (giờ), minutes (phút), seconds (giây) và ms (mili giây) nếu không truyền vào thì mặc định là 0.

Ví dụ hai câu lệnh sau khởi tạo đối tượng Date giống nhau:

new Date(2021, 0, 1, 0, 0, 0, 0); // 1 Jan 2021, 00:00:00
new Date(2021, 0, 1); // giống câu lệnh trên

Độ chính xác tối đa là 1 mili giây:

let date = new Date(2021, 0, 1, 2, 3, 4, 567);
// 01/01/2021, 02:03:04.567

Truy cập các phần tử của Date

Sau đây là những phương thức phổ biến để truy cập vào các phần tử của Date trong JavaScript:

Ngoài ra, bạn có thể lấy ngày trong tuần bằng phương thức getDay() - trả về giá trị từ 0 (thứ 2) đến 6 (chủ nhật).

Tất cả phương thức trên đều trả về giá trị tương đối ứng với múi giờ trên máy tính. Múi giờ của Việt Nam là +0700.

Để lấy giá trị ngày, tháng, năm,... tại múi giờ UTC+0, bạn chỉ cần viết thêm UTC vào các phương thức trên, phía sau get, ví dụ: getUTCFullYear(), getUTCMonth(), getUTCDate(),...

let date = new Date();
console.log(date.getHours()); // 10
console.log(date.getUTCHours()); // 3

Ngoài các phương thức trên, còn hai phương thức khác không có UTC là:

 • getTime(): trả về timestamp của date.
 • getTimezoneOffset(): trả về sự sai khác về múi giờ giữa UTC+0 với múi giờ trên máy tính (tính theo phút).
let date = new Date();
console.log(date.getTime()); // 1639883864463
console.log(date.getTimezoneOffset()); // -420 (ứng với -7 giờ)

Thay đổi các phần tử của Date

Để thay đổi giá trị các phần tử của Date trong JavaScript, bạn sử dụng một trong các phương thức sau đây:

Tất cả các phương thức trên - ngoại trừ setTime(), đều có dạng UTC, ví dụ: setUTCHours().

Và một số phương thức bên trên có nhiều tham số. Trong đó, tham số đầu tiên là bắt buộc, các tham số sau nếu không set thì bỏ qua, ví dụ setHours(hour, [min], [sec], [ms]).

let today = new Date();
console.log(today); // thời gian hiện tại

today.setHours(0);
console.log(today); // ngày hiện tại, nhưng giờ được set thành 0

today.setHours(0, 0, 0, 0);
console.log(today); // ngày hiện tại, nhưng giờ, phút, giây, mili giây đều = 0

Tự động điều chỉnh date

Đối tượng Date trong JavaScript có một tính năng khá hữu ích đó là: tự động điều chỉnh thời gian, ví dụ:

let date = new Date(2021, 0, 32); // 32/01/2021 - ngày không hợp lệ
console.log(date); // tự động điều chỉnh thành 01/02/2021!

Tham số truyền vào vượt ngoài giá trị cho phép của ngày, tháng, năm,... được tự động điều chỉnh tăng hoặc giảm.

Giả sử, bạn muốn tăng từ ngày 28/02/2021 lên 2 ngày. Bạn không chắc đó là ngày 01/03/2021 hay 02/03/2021. Vì bạn không rõ năm 2021 có phải là năm nhuận hay không.

Với đối tượng Date trong JavaScript, bạn chỉ cần cộng thêm 2 ngày. JavaScript engine sẽ xử lý cho bạn.

let date = new Date(2021, 1, 28);
date.setDate(date.getDate() + 2);

console.log(date); // Tue Mar 02 2021 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

Tính năng này còn được áp dụng để lấy Date sau một khoảng thời gian. Ví dụ lấy thông tin Date sau khoảng thời gian 80 giây tính từ hiện tại:

let date = new Date();
console.log(date); // Sun Dec 19 2021 10:50:50 GMT+0700 (Indochina Time)

date.setSeconds(date.getSeconds() + 80);
console.log(date); // Sun Dec 19 2021 10:52:10 GMT+0700 (Indochina Time)

Ngoài ra, bạn có thể truyền tham số là 0 hoặc số âm. Khi đó, thời gian được lấy lùi lại quá khứ:

let date = new Date(2021, 0, 2); // 02/01/2021

date.setDate(1); // set ngày của tháng thành mùng 1
console.log(date); // 01/01/2021

date.setDate(0); // set ngày của tháng bằng 0 => ngày cuối cùng của tháng trước
console.log(date); // 31/12/2020

Chuyển Date về number

Khi đối tượng Date trong JavaScript được chuyển đổi về dạng số, Date sẽ trở thành timestamp, giống như cách sử dụng date.getTime().

let date = new Date();
console.log(+date); // 1639886372852
console.log(date.getTime()); // 1639886372852

Ngoài ra, bạn có thể trừ hai giá trị Date trong JavaScript cho nhau. Kết quả trả về là số mili giây chênh lệch.

Tính năng này được áp dụng để tính thời gian của một tác vụ:

// bắt đầu tính thời gian
let start = new Date();

// bắt đầu tác vụ
for (let i = 0; i < 1000000; i++) {
 let doSomething = i * i * i;
}

// kết thúc tính thời gian
let end = new Date();

// Tổng thời gian thực hiện vòng lặp là:
console.log(`${end - start} ms`); // 3 ms

Date.now trong JavaScript

Nếu chỉ cần tính thời gian của một tác vụ, bạn không cần thiết phải khởi tạo đối tượng Date. Thay vào đó, bạn có thể dùng phương thức Date.now() để trả về giá trị timestamp hiện tại.

Phương thức Date.now() về cơ bản là giống new Date().getTime(). Tuy nhiên, Date.now() không cần khởi tạo đối tượng Date mới, nên phương thức này không ảnh hưởng tới quá trình garbage collection.

// bắt đầu tính thời gian
let start = Date.now();
// bắt đầu tác vụ
for (let i = 0; i < 1000000; i++) {
 let doSomething = i * i * i;
}

// kết thúc tính thời gian
let end = Date.now();
// Tổng thời gian thực hiện vòng lặp là:
console.log(`${end - start} ms`); // 3 ms

các cách tính thời gian với Date trên có độ chính xác cao nhất là 1 ms.

Nếu bạn cần độ chính xác cao hơn thì bạn có thể dùng phương thức performance.now().

// bắt đầu tính thời gian
let start = performance.now();
// bắt đầu tác vụ
for (let i = 0; i < 1000000; i++) {
 let doSomething = i * i * i;
}

// kết thúc tính thời gian
let end = performance.now();
// Tổng thời gian thực hiện vòng lặp là:
console.log(`${end - start} ms`); // 2.7000000029802322 ms

Date.parse trong JavaScript

Bạn có thể dùng phương thức Date.parse(string) để parse date trong JavaScript từ một string.

Định dạng Date đầy đủ với string là: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ.

Trong đó:

 • YYYY-MM-DDnăm-tháng-ngày.
 • Kí tự T dùng để phân tách.
 • HH:mm:ss.sss lần lượt là giờ, phút, giây và mili giây.
 • Kí tự Z dùng để biểu diễn múi giờ dạng +-hh:mm. Ngoài ra, một kí tự Z tương đương với UTC+0.

Định dạng date ngắn gọn hơn có thể là: YYYY-MMMM-DD, YYYY-MM hoặc thậm chí là YYYY,...

Phương thức Date.parse(str) sẽ parse string ở định dạng tương ứng và trả về giá trị timestamp, nếu định dạng hoặc giá trị không hợp lệ thì trả về NaN, ví dụ:

let ms = Date.parse("2012-12-19T11:30:50.217+07:00");
console.log(ms); // 1355891450217 (timestamp)

Bạn có thể tạo luôn đối tượng Date mới từ timestamp như sau:

let date = new Date(Date.parse("2021-12-19T11:30:50.217+07:00"));
console.log(date); // Sun Dec 19 2021 11:30:50 GMT+0700 (Indochina Time)

Tổng kết

Date trong JavaScript được biểu diễn bởi đối tượng Date, trong đó:

 • Tháng đếm từ 0 (tháng 1) đến 11 (tháng 12).
 • Ngày trong tuần đếm từ 0 (chủ nhật) đến 6 (thứ 7).

Đối tượng Date có tính năng tự động điều chỉnh tăng hay giảm nếu giá trị truyền vào vượt quá phạm vi biểu diễn của ngày, tháng, năm,... Tính năng này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn cộng/trừ với ngày/tháng/giờ,...

Ngoài ra, bạn có thể trừ hai giá trị date cho nhau, kết quả trả về là số mili giây chênh lệch. Bởi vì, Date trở thành timestamp khi chuyển thành number.

Phương thức Date.now() trả về timestamp hiện tại mà không cần tạo mới đối tượng Date.

Thực hành

Bài 1

Tạo đối tượng Date bởi thời gian Feb 20, 2021, 11:12am với múi giờ của bạn.

Xem đáp án

Bạn có thể sử dụng hàm khởi tạo new Date(year, month, date, hour, minute) với:

 • year: 2021.
 • month: tháng 2 (ứng với số 1).
 • date: ngày 20.
 • hour: 11 giờ.
 • minute: 12 phút.
let date = new Date(2021, 1, 20, 11, 12);
console.log(date); // Sat Feb 20 2021 11:12:00 GMT+0700 (Indochina Time)

Bài 2

Viết hàm getWeekDay(date) trả về ngày trong tuần dạng rút gọn: SU (chủ nhật), MO (thứ hai), TU (thứ 3), WE (thứ 4), TH (thứ 5), FR (thứ 6), SA (thứ 7).

Xem đáp án

Phương thức date.getDay() trả về các ngày trong tuần bắt đầu từ 0 (chủ nhật) đến 6 (thứ 7) - giống với chỉ số của mảng.

Vì vậy, bạn có thể tạo mảng string chứa thông tin các ngày trong tuần. Rồi sau đó, bạn lấy kết quả của date.getDay() làm chỉ số để truy cập giá trị của mảng.

function getWeekDay(date) {
 let weekDays = ["SU", "MO", "TU", "WE", "TH", "FR", "SA"];
 return weekDays[date.getDay()];
}

let date = new Date(2021, 1, 1); // 01/01/2021
console.log(getWeekDay(date)); // MO

Bài 3

Viết hàm getDateAgo(date, days) trả về ngày trong tháng với days ngày trước ngày date.

Ví dụ hôm nay là ngày 19/12/2021. Khi đó, 1 ngày trước ngày hiện tại là ngày 18/12/2021.

Chú ý: hàm getDateAgo không làm thay đổi giá trị của tham số date truyền vào.

Xem đáp án

function getDateAgo(date, days) {
 // khởi tạo biến dateAgo bằng với date hiện tại
 // để không làm thay đổi giá trị của tham số date
 let dateAgo = new Date(date.getTime());

 // lùi về số ngày là: days
 dateAgo.setDate(dateAgo.getDate() - days);

 // trả về giá trị ngày trong tháng
 return dateAgo.getDate();
}

// ví dụ ngày hôm nay
let toDay = new Date();

// hôm qua
let yesterday = getDateAgo(toDay, 1);
console.log(yesterday); // 18

// ngày này năm trước
let lastYear = getDateAgo(toDay, 365);
console.log(lastYear); // 19

Bài 4

Viết hàm getLastDayOfMonth(year, month) trả về ngày cuối cùng của tháng, trong đó:

 • year: là năm (4 chữ số).
 • month: là tháng (là số từ 0 đến 11).

Xem đáp án

function getLastDayOfMonth(year, month) {
 // lấy date ứng với ngày đầu tiên của tháng tiếp theo
 let date = new Date(year, month + 1);

 // giảm date đi 1 đơn vị để lấy ngày cuối cùng của tháng hiện tại
 date.setDate(date.getDate() - 1);

 // trả về date
 return date.getDate();
}

console.log(getLastDayOfMonth(2021, 0)); // 31 - tháng 1
console.log(getLastDayOfMonth(2021, 1)); // 28 - tháng 2
console.log(getLastDayOfMonth(2021, 2)); // 31 - tháng 3
console.log(getLastDayOfMonth(2021, 3)); // 30 - tháng 4
console.log(getLastDayOfMonth(2021, 4)); // 31 - tháng 5
console.log(getLastDayOfMonth(2021, 5)); // 30 - tháng 6
console.log(getLastDayOfMonth(2021, 6)); // 31 - tháng 7
console.log(getLastDayOfMonth(2021, 7)); // 31 - tháng 8
console.log(getLastDayOfMonth(2021, 8)); // 30 - tháng 9
console.log(getLastDayOfMonth(2021, 9)); // 31 - tháng 10
console.log(getLastDayOfMonth(2021, 10)); // 30 - tháng 11
console.log(getLastDayOfMonth(2021, 11)); // 31 - tháng 12

Bài 5

Viết hàm getSecondsDay() trả về số giây đã qua của ngày hôm nay.

Xem đáp án

function getSecondsDay() {
 // lấy thời điểm hiện tại
 let nowDate = new Date();

 // lấy thời điểm 0 giờ 0 phút 0 giây của ngày hiện tại
 let beginingDate = new Date(
  nowDate.getFullYear(),
  nowDate.getMonth(),
  nowDate.getDate()
 );

 return Math.round((nowDate - beginingDate) / 1000);
}

console.log(getSecondsDay());

Bài 6

Viết hàm getSecondsToTomorrow() trả về số giây từ hiện tại cho đến ngày mai.

Xem đáp án

function getSecondsToTomorrow() {
 // thời điểm hiện tại
 let nowDate = new Date();

 // 0 giờ, 0 phút, 0 giây ngày tiếp theo
 let tomorrowDate = new Date(
  nowDate.getFullYear(),
  nowDate.getMonth(),
  nowDate.getDate() + 1
 );

 return Math.round((tomorrowDate - nowDate) / 1000);
}
ư;

console.log(getSecondsToTomorrow());

Tham khảo: Date and time

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) là gì?

entry

Có thể đổi tên cơ sở dữ liệu không? Nếu có, bạn sẽ đổi tên cơ sở dữ liệu như thế nào?

entry

So sánh ===== trong Javascript?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào