Hàm đệ quy trong Javascript

0 phút đọc

Hàm đệ quy trong JavaScript chính là một hàm tự gọi lại chính nó.

Hàm đệ quy trong Javascript

Ví dụ sau in ra Hello world! n lần sử dụng hàm đệ quy:

function sayHello(count) {
  if (count <= 0) {
    return;
  }

  console.log("Hello world!");
  sayHello(count - 1);
}

// sayHello 5 lần
sayHello(5);
Kết quả

Hello world!


Hello world!


Hello world!


Hello world!


Hello world!

Đây chỉ là ví dụ minh họa về hàm đệ quy trong JavaScript. Thực tế, bạn có thể sử dụng vòng lặp for để giải quyết bài toán trên:

function sayHello(count) {
  for (let i = 0; i < count; i++) {
    console.log("Hello world!");
  }
}

sayHello(5);

Kết quả hoàn toàn tương đương. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp việc sử dụng hàm đệ quy lại giúp code trở nên ngắn gọn, rõ ràng và dễ bảo trì hơn sử dụng vòng lặp.

Vì vậy, mình hãy cùng tìm hiểu về hàm đệ quy trong JavaScript để biết cách áp dụng khi cần thiết.

Các thành phần cơ bản của hàm đệ quy

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế... những lần không hẹn mà gặp.
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely