Kế thừa built-in class trong Javascript

Bạn có thể kế thừa built-in class trong JavaScript như Array, Map,...

Built-in class là các class được định nghĩa bởi JavaScript.

Ví dụ kế thừa class Array

Sau đây, mình sẽ tạo class MyArray kế thừa từ class Array và bổ sung thêm phương thức isEmpty() như sau:

class MyArray extends Array {
 isEmpty() {
  return this.length === 0;
 }
}

let arr = new MyArray(1, 2, 5, 3, 4);
console.log(arr.isEmpty()); // false

let filteredArr = arr.filter((item) => item >= 3);
console.log(filteredArr); // 5, 3, 4
console.log(filteredArr.isEmpty()); // false

Một điều cần chú ý trong ví dụ trên là phương thức filter trả về đối tượng kiểu MyArray chứ không phải Array.

Bởi phương thức filter sử dụng arr.constructor để khởi tạo đối tượng trả về.

class MyArray extends Array {
 isEmpty() {
  return this.length === 0;
 }
}

let arr = new MyArray(1, 2, 5, 3, 4);
console.log(arr.constructor); // MyArray

Như bạn thấy rằng, giá trị của arr.constructorMyArray. Do đó, kết quả trả về đúng kiểu MyArray.

Ngoài ra, bạn có thể tùy biến kiểu giá trị trả về bằng cách sử dụng một Symbol đặc biệt là Symbol.species như sau:

class MyArray extends Array {
 isEmpty() {
  return this.length === 0;
 }

 static get [Symbol.species]() {
  return Array;
 }
}

let arr = new MyArray(1, 2, 5, 3, 4);
let filteredArr = arr.filter((item) => item >= 3);
console.log(filteredArr); // 5, 3, 4
console.log(filteredArr.isEmpty()); // Lỗi: filteredArr.isEmpty is not a function

Trong ví dụ trên, bạn gặp lỗi filteredArr.isEmpty is not a function bởi vì kết quả trả về lúc này thuộc kiểu Array chứ không phải MyArray. Mà trong class Array thì không tồn tại hàm isEmpty.

Static không được kế thừa với built-in classes

Như bạn đã biết trong bài thuộc tính và phương thức static của class trong JavaScript, các thuộc tính và phương thức static của class được kế thừa khi sử dụng từ khóa extends.

Tuy nhiên, với các built-in classes thì không.

Ví dụ như class Object có phương thức static là Object.keys() dùng để trả về các thuộc tính enumerable trong object.

Trong khi đó, class Array kế thừa từ class Object nhưng lại không có phương thức này:

console.log(Object.keys); // ƒ keys() { [native code] }
console.log(Array.keys); // undefined

Nguyên nhân là vì, chỉ có Array.prototype kế thừa Object.prototype chứ Array không kế thừa Object:

console.log(Date.__proto__.__proto__ === Object.prototype); // true

Đó là điểm khác biệt của kế thừa giữa các built-in classes so với kế thừa các class thông thường dùng từ khóa extends.

Tham khảo: Extending built-in classes

Bài trước
left Bài trước
left Thuộc tính và phương thức private của class trong Javascript
Bài tiếp theo
Xử lý bất đồng bộ với callback, promise, async/await right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team