Khóa học javascript

So sánh map và object trong Javascript

0 phút đọc

Có thể bạn đã quen với việc sử dụng Object trong JavaScript. Trong khi đó, Map là một kiểu dữ liệu mới xuất hiện trong ES6. Map có những đặc điểm giống và khác so với Object. Cụ thể là như thế nào? Sau đây, mình sẽ so sánh Map với Object trong JavaScript.

Nhắc lại khái niệm Map và Object

Object là một khái niệm trừu tượng dùng để biểu diễn một vật thể (cụ thể). Trong đó, các thuộc tính dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất của đối tượng. Và các phương thức dùng để chỉ các hoạt động của đối tượng.

Map là một cấu trúc dữ liệu cho phép lưu trữ dữ liệu theo kiểu key-value, tương tự như object.

So sánh Map với Object trong JavaScript

Sau đây là một số đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa Map và Object.

Giống nhau

 • Đều cho phép lưu trữ dữ liệu theo kiểu key-value.
 • Đều cho phép lấy dữ liệu theo key, xoá key, kiểm tra xem 1 key đã tồn tại hay chưa.

Khác nhau

Trước khi Map xuất hiện, người ta vẫn thường sử dụng Object cho việc lưu trữ dữ liệu dạng key-value.

Tuy nhiên, khái niệm Object lại quá rộng, mọi thứ đều có thể là Object. Còn Map thì hướng nhiều hơn đến việc lưu trữ dữ liệu.

Vậy Map khác Object như thế nào?

Kiểu dữ liệu của key

Object chỉ cho phép kiểu dữ liệu của keyString hoặc Symbol.

const symbol1 = Symbol(1);

const obj = {
 x: 1,
 "a b": 2,
 symbol1: 3,
};

console.log(obj);
// {x: 1, a b: 2, symbol1: 3}

Ngược lại, Map cho phép mọi kiểu dữ liệu có thể làm key, kể cả number, NaN, function, object,...

const fun = function () {};

const map = new Map();
map.set(NaN, 1).set(1, 2).set("a", 3).set([2], 4).set({ x: 3 }, 5).set(fun, 6);

// Map(7) {
// NaN => 1, 1 => 2, "a" => 3, [2] => 4, {x:3} => 5, function() {} => 6
// }

Thứ tự của key

Map duy trì thứ tự của key giống như khi chúng được thêm vào.

const map = new Map();
map.set("xyz", 1);
map.set("b", 2);
map.set("1", 4);

for (const key of map.keys()) {
 console.log(key);
}
/*
 * xyz
 * b
 * 1
 */

Object thì không đảm bảo thứ tự các key.

const obj = { xyz: 1 };
obj.b = 2;
obj["1"] = 4;

for (const key in obj) {
 console.log(key);
}

/*
 * 1
 * xyz
 * b
 */

Xác định kích thước

Bạn có thể lấy kích thước của Map thông qua thuộc tính size.

const map = new Map();
map.set("xyz", 1);
map.set("b", 2);
map.set("1", 4);

console.log(map.size);
// 3

Đối với Object, bạn phải đếm số lượng các thuộc tính thủ công. Hoặc bạn tính số lượng này một cách gián tiếp, thông qua phương thức Object.keys().

Bởi lẽ, phương thức Object.keys() trả về một mảng chứa các key của Object. Lúc này, bạn chỉ cần sử dụng thuộc tính length của array là được.

const obj = { xyz: 1 };
obj.b = 2;
obj["1"] = 4;

// sử dụng vòng lặp for...in
let size = 0;
for (const key in obj) size++;
console.log(size);
// 3

// sử dụng Object.keys
console.log(Object.keys(obj).length);
// 3

Kiểm tra tính tồn tại của key

Để kiểm tra xem một key tồn tại trong Map hay chưa, bạn có thể dùng phương thức map.has.

const map = new Map([
 ["a", 1],
 ["b", 2],
]);

console.log(map.has("a")); // true
console.log(map.has("c")); // false

Đối với Object, bạn sử dụng gián tiếp thông qua phương thức Object.keys() như trên.

const obj = { a: 1, b: 2 };
const hasKey = (obj, key) => Object.keys(obj).indexOf(key) !== -1;

console.log(hasKey(obj, "a")); // true
console.log(hasKey(obj, "c")); // false

Trong đó, hasKey là hàm tự định nghĩa. Và bạn thấy là Object.keys(obj) trả về một mảng chứa các key của obj.

Tiếp theo, mình sử dụng phương thức arr.indexOf() để kiểm tra xem key đã tồn tại trong mảng hay chưa.

Phương thức arr.indexOf() trả về giá trị index đầu tiên thoả mãn, ngược lại thì trả về -1. Nói cách khác, nếu index tìm được mà khác -1 thì key đang tìm tồn tại trong Object.

Duyệt qua các phần tử

Bạn có thể duyệt qua các phần tử của Map (để lấy key, value hoặc [key, value]) một cách trực tiếp thông qua for...of.

const map = new Map([
 ["a", 1],
 ["b", 2],
]);

// duyệt các keys
for (const key of map.keys()) {
 console.log(key);
}
/*
 * a
 * b
 */

// duyệt các values
for (const value of map.values()) {
 console.log(value);
}
/*
 * 1
 * 2
 */

// duyệt các cặp [key, value]
for (const [key, value] of map) {
 console.log(key, value);
}
/*
 * a 1
 * b 2
 */

Với Object, bạn chỉ có thể duyệt qua các key, sau đó lấy value thông qua key (vì object mặc định không phải iterable nên không dùng được với for...of).

const obj = { a: 1, b: 2 };

for (const key in obj) {
 console.log(key, obj[key]);
}
/*
 * a 1
 * b 2
 */

Tổng kết

Như vậy là mình đã so sánh Map với Object. Qua đây, mình thấy rằng Map đúng là rất phù hợp với các yêu cầu liên quan đến lưu trữ dữ liệu.

Vì nó hỗ trợ sẵn các phương thức liên quan đến việc thêm, sửa, xoá dữ liệu dựa theo key. Còn đối với các yêu cầu khác thì mình vẫn phải/nên sử dụng Object.

Các bạn thấy Map và Object giống và khác nhau ở những điểm nào nữa không? Nếu biết thì chia sẻ trong phần bình luận nhé!

Tham khảo:

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

So sánh ===== trong Javascript?

entry

What is the object type in javascript?

entry

Which core object includes the "Kernel" module?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào