Khóa học javascript

Weakmap trong Javascript

0 phút đọc

WeakMap trong JavaScript là cũng là một loại object. WeakMap có những đặc điểm giống và khác Map như thế nào?

Weakmap trong Javascript

Sau đây, mình sẽ cùng tìm hiểu về WeakMap trong JavaScript.

WeakMap trong JavaScript là gì?

WeakMap trong JavaScript là một cấu trúc cho phép lưu trữ dữ liệu theo kiểu key-value tương tự như Map, Object với cú pháp khởi tạo là:

new WeakMap([iterable]);

Trong đó:

 • Tham số iterableiterable object (không bắt buộc) với mỗi phần tử là mảng hai chiều dạng [key, value].
 • Thuộc tính trong WeakMap key chỉ có thể là object.
let obj = { x: 1 };
let weakMap = new WeakMap();

weakMap.set(obj, 1); // OK - key là object
weakMap.set("a", 1); // Lỗi: Invalid value used as weak map key - key là string

Các phương thức của WeakMap

Sau đây là các phương thức của WeakMap trong JavaScript.

► Phương thức weakMap.set(key, value):

Dùng để lưu giá trị value bởi thuộc tính key và trả về chính WeakMap. Trong đó, key phải là một object, ngược lại thì báo lỗi.

let obj1 = { x: 1 };
let obj2 = { x: 2 };

let weakMap = new WeakMap();
weakMap.set(obj1, 1).set(obj2, 2);

► Phương thức weakMap.get(key):

Trả về giá trị của thuộc tính key, nếu key không tồn tại thì trả về undefined.

let obj1 = { x: 1 };
let obj2 = { x: 2 };

let weakMap = new WeakMap();
weakMap.set(obj1, 1).set(obj2, 2);

console.log(weakMap.get(obj1)); // 1console.log(weakMap.get({ x: 1 })); // undefined - vì {x:1} !== {x:1}

► Phương thức weakMap.delete(key):

Xóa thuộc tính key trong WeakMap, và trả về true nếu key tồn tại, ngược lại thì trả về false.

let obj1 = { x: 1 };
let obj2 = { x: 2 };

let weakMap = new WeakMap();
weakMap.set(obj1, 1).set(obj2, 2);

console.log(weakMap.delete(obj1)); // trueconsole.log(weakMap.delete({ x: 1 })); // false - vì {x:1} !== {x:1}

► Phương thức weakMap.has(key):

Trả về true nếu key tồn tại trong WeakMap, ngược lại thì trả về false.

let obj1 = { x: 1 };
let obj2 = { x: 2 };

let weakMap = new WeakMap();
weakMap.set(obj1, 1).set(obj2, 2);

console.log(weakMap.has(obj1)); // trueconsole.log(weakMap.has({ x: 1 })); // false - vì {x:1} !== {x:1}

So sánh WeakMap và Map

Sau đây là một số đặc điểm khác nhau giữa WeakMap và Map.

Kiểu dữ liệu của key

Đối với Map, key có thể thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Nhưng đối với WeakMap thì ngược lại, key chỉ có thể là object.

let map = new Map();
let weakMap = new WeakMap();

map.set(1, "one"); // OK
weakMap.set(1, "one"); // Lỗi - Invalid value used as weak map key

Tính chất của iterable object

Map là iterable object. Do đó, bạn có thể duyệt qua hết tất cả các phần tử trong Map.

WeakMap không phải là iterable object. Bạn không có cách nào để duyệt hết tất cả các phần tử của WeakMap.

// khởi tạo map
let map = new Map();
map.set(1, "a").set(2, "b");

// duyệt qua các phần tử của map
for (let item of map) {
 console.log(item);
 /**
  * [1, 'a']
  * [2, 'b']
  */
}

// khởi tạo weakmap
let obj1 = { x: 1 };
let obj2 = { x: 2 };
let weakMap = new WeakMap();
weakMap.set(obj1, "a").set(obj2, "b");

// duyệt qua các phần tử của weakmap
for (let item of weakMap) {
 console.log(item);
}
/**
 * Lỗi: weakMap is not iterable
 */

Vấn đề garbage collection

Như mình đã đề cập ở bài viết garbage collection trong JavaScript thì JavaScript engine giữ một giá trị trong bộ nhớ khi giá trị đó "có thể tiếp cận".

Ví dụ về garbage collection:

let alex = { name: "Alex" };

// object { name: "Alex" } có thể được truy cập bởi biến alex

// ghi đè giá trị của biến alex
alex = null;

// object bị hủy vì không có tham chiếu tới nó

Thông thường, thuộc tính của object hoặc phần tử trong mảng,... được coi là "có thể tiếp cận" và giữ lại trong bộ nhớ nếu object hoặc mảng chứa chúng vẫn tồn tại.

Ví dụ, mình đẩy một object vào mảng. Và khi mảng đó vẫn tồn tại thì object trong mảng cũng sẽ tồn tại, mặc dù không còn biến tham chiếu đến object.

let alex = { name: "Alex" };

// đẩy object vào mảng
let arr = [alex];

// ghi đè giá trị của biến alex
alex = null;

// mặc dù alex bị gán bằng null, nhưng object vẫn tồn tại trong mảng
console.log(arr[0]); // {name: "Alex"}

Tương tự, nếu mình sử dụng object làm key cho Map thì khi Map tồn tại, object cũng sẽ tồn tại và không bị giải phóng.

let alex = { name: "Alex" };

// khai báo map và sử dụng biến alex làm key cho map
let map = new Map();
map.set(alex, "1");

// ghi đè giá trị của biến alex
alex = null;

// mặc dù biến alex bị gán bằng null, nhưng object alex vẫn tồn tại trong map
console.log(map.size); // 1
for (let item of map) {
 console.log(item);
 /**
  * [{name: 'Alex'}, '1']
  */
}

Nhưng với WeakMap thì khác, khi không còn biến tham chiếu đến object thì object đó sẽ bị hủy, ví dụ:

let alex = { name: "Alex" };

// khai báo map và sử dụng biến alex làm key cho weakMap
let weakMap = new WeakMap();
weakMap.set(alex, "1");

// ghi đè giá trị của biến alex
alex = null;

Sau khi biến alex bị gán bằng null, không còn cách nào có thể truy cập vào phần tử với key là alex trước đó. Vì vậy, object với alex sẽ bị hủy.

Trên đây là một số điểm khác nhau khi so sánh Map và WeakMap trong JavaScript. Tiếp theo, mình sẽ tìm hiểu một ứng dụng thực tế của WeakMap.

Ứng dụng của WeakMap trong lưu trữ dữ liệu

Ví dụ bạn muốn lưu thông tin số lần truy cập của một đối tượng user. Thông tin này được lưu trữ trong một map với key là đối tượng user và giá trị là số lượt truy cập.

Khi user rời đi, đối tượng user bị giải phóng và mong muốn là không lưu trữ thông tin số lần truy cập với đối tượng user nữa.

Ví dụ module dùng để lưu trữ và xử lý số lượt truy cập nằm trong file thư viện library.js:

library.js

// khai báo Map để lưu trữ thông tin số lượt truy cập
let visitsCountMap = new Map();

// tăng số lượt truy cập với tham số user
function countUser(user) {
 // lấy số lượt truy cập hiện tại
 // nếu user chưa có trong map thì visitsCountMap.get(user) trả về undefined
 // khi đó, giá trị mặc định là 0
 let count = visitsCountMap.get(user) || 0;

 // tăng giá trị count lên 1 đơn vị và lưu lại vào thuộc tính user
 visitsCountMap.set(user, count + 1);
}

Đoạn code sử dụng:

main.js

let alex = { name: "Alex" };

// Cập nhật số lượt truy cập với biến alex
countUser(alex);
// Khi user rời đi, gán biến alex = null
alex = null;

Khi alex gán bằng null, object { name: "Alex" } nên được giải phòng. Nhưng thực tế thì object alex vẫn tồn tại trong map visitsCountMap.

Để giải phòng bộ nhớ, bạn cần chủ động gọi visitsCountMap.delete(alex) để xóa thuộc tính alex khỏi map, ngược lại object alex vẫn sẽ được giữ lại.

Tuy nhiên, việc gọi delete là khó khăn vì code xử lý đang nằm trong một file khác. Để tránh việc này, bạn chỉ cần chuyển Map thành WeakMap trong file library.js là xong:

library.js

// khai báo WeakMap để lưu trữ thông tin số lượt truy cập
let visitsCountMap = new WeakMap();
// tăng số lượt truy cập với tham số user
function countUser(user) {
 // lấy số lượt truy cập hiện tại
 // nếu user chưa có trong map thì visitsCountMap.get(user) trả về undefined
 // khi đó, giá trị mặc định là 0
 let count = visitsCountMap.get(user) || 0;

 // tăng giá trị count lên 1 đơn vị và lưu lại vào thuộc tính user
 visitsCountMap.set(user, count + 1);
}

Lúc này, khi biến alex được gán bằng null thì object { name: "Alex" } cũng sẽ bị hủy, vì không có cách nào truy cập đến object đó nữa.

Ứng dụng của WeakMap trong caching

Ví dụ bạn muốn lưu kết quả của một lần gọi hàm để lần sau nếu có gọi lại thì trả về luôn kết quả trước đó.

Cách sử dụng Map thông thường:

cache.js

// khởi tạo Map để làm cache
let cache = new Map();

// tính toán và lưu lại kết quả
function process(obj) {
 // kiểm tra xem trong cache đã có obj chưa
 if (!cache.has(obj)) {
  // nếu chưa có thì tính toán để ra kết quả
  let result = /* tính toán để ra kết quả với obj */ obj;

  // lưu lại kết quả vào cache với key là obj và value là result
  cache.set(obj, result);
 }

 // trả về kết quả ứng với key là obj trong cache
 return cache.get(obj);
}

Sử dụng trong file main.js:

main.js

// objec bất kỳ
let obj = {};

// tính toán với obj được kết quả result1
let result1 = process(obj);

// sau đó ở một đoạn code khác, tính toán với obj để được result2
let result2 = process(obj);

// khi không dùng obj nữa thì gán obj bằng null
obj = null;

// tuy nhiên, kích thước của cache vẫn là 1
// vì object lưu vào cache chưa bị giải phòng
console.log(cache.size); // 1

Để giải phóng cache, bạn phải chủ động gọi cache.delete(obj). Tuy nhiên để đơn giản, bạn chỉ cần chuyển Map thành WeakMap đối với biến cache là xong:

cache.js

// khởi tạo WeakMap để làm cache
let cache = new WeakMap();
// tính toán và lưu lại kết quả
function process(obj) {
 // kiểm tra xem trong cache đã có obj chưa
 if (!cache.has(obj)) {
  // nếu chưa có thì tính toán để ra kết quả
  let result = /* tính toán để ra kết quả với obj */ obj;

  // lưu lại kết quả vào cache với key là obj và value là result
  cache.set(obj, result);
 }

 // trả về kết quả ứng với key là obj trong cache
 return cache.get(obj);
}

Khi đó, nếu obj bị gán bằng null thì không còn cách nào để truy cập vào object trong cache, nên object đó sẽ bị giải phóng.

Tổng kết

WeakMap trong JavaScript tương tự như Map, cho phép lưu trữ dữ liệu theo kiểu key-value. Tuy nhiên, WeakMap chỉ chấp nhận object làm key.

Và khi object bị hủy, object tương ứng trong WeakMap sẽ bị giải phóng vì không còn cách nào để truy cập vào object đó nữa.

Các phương thức của WeakMap là:

 • weakMap.set(key, value): lưu giá trị value vào thuộc tính key và trả về chính WeakMap.
 • weakMap.get(key): trả về giá trị của thuộc tính key, nếu key không tồn tại thì trả về undefined.
 • weakMap.delete(key): xóa thuộc tính key trong WeakMap, nếu key tồn tại thì trả về true, ngược lại thì trả về false.
 • weakMap.has(key): trả về true nếu key tồn tại trong weakMap, ngược lại thì trả về false.

WeakMap không phải iterable object nên không có cách nào để duyệt hết các phần tử trong WeakMap (như cách dùng for...of với Map).

Tham khảo:

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

So sánh ===== trong Javascript?

entry

Sự khác biệt của biến dùng var, letconst trong javascript là gì?

entry

Sự khác nhau giữa nullundefined trong Javascript?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào