Khóa học python

Các toán tử với Set trong Python

0 phút đọc

Set là một kiểu dữ liệu tích hợp sẵn trong Python, được sử dụng để lưu trữ một tập hợp các giá trị không trùng lặp và không có thứ tự. Set rất hữu ích khi bạn cần lưu trữ các phần tử duy nhất và thực hiện các phép toán tập hợp như hợp, giao, hiệu, và hiệu đối xứng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các toán tử của set trong Python, bao gồm cú pháp, các ví dụ minh họa, và so sánh với các phương pháp khác.

Toán tử Hợp (Union)

Toán tử hợp (|) được sử dụng để kết hợp tất cả các phần tử từ hai hoặc nhiều set lại với nhau, loại bỏ các phần tử trùng lặp.

Cú pháp

set1 | set2

Hoặc sử dụng phương thức union():

set1.union(set2)

Ví dụ

# Tạo hai set
set1 = {1, 2, 3}
set2 = {3, 4, 5}

# Sử dụng toán tử |
union_set = set1 | set2
print("Union using |:", union_set)

# Sử dụng phương thức union()
union_set_method = set1.union(set2)
print("Union using union():", union_set_method)

Kết quả:

Union using |: {1, 2, 3, 4, 5}
Union using union(): {1, 2, 3, 4, 5}

Toán tử Giao (Intersection)

Toán tử giao (&) được sử dụng để tìm các phần tử chung giữa hai hoặc nhiều set.

Cú pháp

set1 & set2

Hoặc sử dụng phương thức intersection():

set1.intersection(set2)

Ví dụ

# Tạo hai set
set1 = {1, 2, 3}
set2 = {2, 3, 4}

# Sử dụng toán tử &
intersection_set = set1 & set2
print("Intersection using &:", intersection_set)

# Sử dụng phương thức intersection()
intersection_set_method = set1.intersection(set2)
print("Intersection using intersection():", intersection_set_method)

Kết quả:

Intersection using &: {2, 3}
Intersection using intersection(): {2, 3}

Toán tử Hiệu (Difference)

Toán tử hiệu (-) được sử dụng để tìm các phần tử có trong set đầu tiên nhưng không có trong set thứ hai.

Cú pháp

set1 - set2

Hoặc sử dụng phương thức difference():

set1.difference(set2)

Ví dụ

# Tạo hai set
set1 = {1, 2, 3}
set2 = {2, 3, 4}

# Sử dụng toán tử -
difference_set = set1 - set2
print("Difference using -:", difference_set)

# Sử dụng phương thức difference()
difference_set_method = set1.difference(set2)
print("Difference using difference():", difference_set_method)

Kết quả:

Difference using -: {1}
Difference using difference(): {1}

4. Toán tử Hiệu Đối Xứng (Symmetric Difference)

Toán tử hiệu đối xứng (^) được sử dụng để tìm các phần tử có trong một trong hai set nhưng không có trong cả hai set.

Cú pháp

set1 ^ set2

Hoặc sử dụng phương thức symmetric_difference():

set1.symmetric_difference(set2)

Ví dụ

# Tạo hai set
set1 = {1, 2, 3}
set2 = {2, 3, 4}

# Sử dụng toán tử ^
symmetric_difference_set = set1 ^ set2
print("Symmetric Difference using ^:", symmetric_difference_set)

# Sử dụng phương thức symmetric_difference()
symmetric_difference_set_method = set1.symmetric_difference(set2)
print("Symmetric Difference using symmetric_difference():", symmetric_difference_set_method)

Kết quả:

Symmetric Difference using ^: {1, 4}
Symmetric Difference using symmetric_difference(): {1, 4}

Toán tử Gán Tăng Cường (Augmented Assignment Operators)

Python cung cấp các toán tử gán tăng cường để thực hiện các phép toán tập hợp và cập nhật set hiện tại.

Toán tử |=

Toán tử |= được sử dụng để thực hiện phép hợp và cập nhật set hiện tại.

set1 |= set2

Toán tử &=

Toán tử &= được sử dụng để thực hiện phép giao và cập nhật set hiện tại.

set1 &= set2

Toán tử -=

Toán tử -= được sử dụng để thực hiện phép hiệu và cập nhật set hiện tại.

set1 -= set2

Toán tử ^=

Toán tử ^= được sử dụng để thực hiện phép hiệu đối xứng và cập nhật set hiện tại.

set1 ^= set2

Ví dụ

# Tạo hai set
set1 = {1, 2, 3}
set2 = {2, 3, 4}

# Sử dụng toán tử |=
set1 |= set2
print("Set after |=:", set1)

# Tạo lại set1
set1 = {1, 2, 3}

# Sử dụng toán tử &=
set1 &= set2
print("Set after &=:", set1)

# Tạo lại set1
set1 = {1, 2, 3}

# Sử dụng toán tử -=
set1 -= set2
print("Set after -=:", set1)

# Tạo lại set1
set1 = {1, 2, 3}

# Sử dụng toán tử ^=
set1 ^= set2
print("Set after ^=:", set1)

Kết quả:

Set after |=: {1, 2, 3, 4}
Set after &=: {2, 3}
Set after -=: {1}
Set after ^=: {1, 4}

Các Phương Thức Khác của Set

Ngoài các toán tử trên, Python còn cung cấp nhiều phương thức khác để làm việc với set.

Phương thức add()

Phương thức add() được sử dụng để thêm một phần tử vào set.

set1.add(element)

Phương thức remove()

Phương thức remove() được sử dụng để xoá một phần tử khỏi set. Nếu phần tử không tồn tại, phương thức này sẽ ném ra lỗi KeyError.

set1.remove(element)

Phương thức discard()

Phương thức discard() cũng được sử dụng để xoá một phần tử khỏi set. Tuy nhiên, không giống như remove(), phương thức này sẽ không ném ra lỗi nếu phần tử không tồn tại.

set1.discard(element)

Phương thức pop()

Phương thức pop() được sử dụng để xoá và trả về một phần tử ngẫu nhiên từ set. Nếu set rỗng, phương thức này sẽ ném ra lỗi KeyError.

set1.pop()

Phương thức clear()

Phương thức clear() được sử dụng để xoá tất cả các phần tử khỏi set, làm cho set trở nên rỗng.

set1.clear()

Ví dụ

# Tạo một set
set1 = {1, 2, 3}

# Sử dụng phương thức add()
set1.add(4)
print("Set after add():", set1)

# Sử dụng phương thức remove()
set1.remove(2)
print("Set after remove():", set1)

# Sử dụng phương thức discard()
set1.discard(3)
print("Set after discard():", set1)

# Sử dụng phương thức pop()
popped_element = set1.pop()
print("Popped element:", popped_element)
print("Set after pop():", set1)

# Sử dụng phương thức clear()
set1.clear()
print("Set after clear():", set1)

Kết quả:

Set after add(): {1, 2, 3, 4}
Set after remove(): {1, 3, 4}
Set after discard(): {1, 4}
Popped element: 1
Set after pop(): {4}
Set after clear(): set()

Kết luận

Trong Python, set là một kiểu dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt, cung cấp nhiều toán tử và phương thức để thực hiện các phép toán tập hợp. Các toán tử như hợp (|), giao (&), hiệu (-), và hiệu đối xứng (^) giúp bạn dễ dàng thao tác với các tập hợp dữ liệu. Ngoài ra, các phương thức như add(), remove(), discard(), pop(), và clear() cung cấp các cách thức linh hoạt để thêm, xoá, và quản lý các phần tử trong set.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các toán tử của set trong Python và cách sử dụng chúng để viết mã hiệu quả và dễ duy trì hơn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

entry

Tại sao các thuật toán sắp xếp quan trọng?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely