Khóa học python

Cắt chuỗi (string) trong Python

0 phút đọc

Cắt chuỗi (string slicing) là một kỹ thuật quan trọng trong Python, cho phép bạn trích xuất một phần của chuỗi dựa trên các chỉ số (index) xác định. Kỹ thuật này rất hữu ích khi làm việc với dữ liệu văn bản, giúp bạn dễ dàng thao tác và phân tích các chuỗi ký tự. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách cắt chuỗi trong Python, bao gồm cú pháp, các phương pháp cắt chuỗi, và các ví dụ minh họa cụ thể.

Tổng quan về cắt chuỗi trong Python

Cắt chuỗi trong Python cho phép bạn trích xuất một phần của chuỗi bằng cách chỉ định các chỉ số bắt đầu và kết thúc. Python cung cấp hai phương pháp chính để cắt chuỗi:

 1. Sử dụng hàm slice()
 2. Sử dụng cú pháp cắt chuỗi (array slicing)

Cú pháp cắt chuỗi

Cú pháp cơ bản để cắt chuỗi trong Python là:

chuoi[start:end:step]

Trong đó:

 • start là chỉ số bắt đầu (bao gồm).
 • end là chỉ số kết thúc (không bao gồm).
 • step là bước nhảy giữa các chỉ số.

Sử dụng hàm slice()

Hàm slice() là một hàm tích hợp trong Python, cho phép bạn tạo ra một đối tượng slice có thể được sử dụng để cắt chuỗi. Cú pháp của hàm slice() như sau:

slice(start, end, step)

Ví dụ:

chuoi = "Hello, Python!"
slice_obj = slice(7, 13)
print(chuoi[slice_obj]) # Output: Python

Trong ví dụ này, chúng ta tạo ra một đối tượng slice từ chỉ số 7 đến chỉ số 13 và sử dụng nó để cắt chuỗi chuoi.

Sử dụng cú pháp cắt chuỗi

Cú pháp cắt chuỗi sử dụng dấu ngoặc vuông [] và dấu hai chấm : để chỉ định các chỉ số bắt đầu, kết thúc và bước nhảy.

Ví dụ:

chuoi = "Hello, Python!"
print(chuoi[7:13]) # Output: Python

Trong ví dụ này, chúng ta cắt chuỗi chuoi từ chỉ số 7 đến chỉ số 13.

Các ví dụ về cắt chuỗi

Ví dụ 1: Cắt chuỗi từ đầu đến một chỉ số xác định

Bạn có thể cắt chuỗi từ đầu đến một chỉ số xác định bằng cách bỏ qua chỉ số bắt đầu.

Ví dụ:

chuoi = "Hello, Python!"
print(chuoi[:5]) # Output: Hello

Trong ví dụ này, chúng ta cắt chuỗi từ đầu đến chỉ số 5.

Ví dụ 2: Cắt chuỗi từ một chỉ số xác định đến cuối

Bạn có thể cắt chuỗi từ một chỉ số xác định đến cuối bằng cách bỏ qua chỉ số kết thúc.

Ví dụ:

chuoi = "Hello, Python!"
print(chuoi[7:]) # Output: Python!

Trong ví dụ này, chúng ta cắt chuỗi từ chỉ số 7 đến cuối.

Ví dụ 3: Cắt chuỗi với bước nhảy

Bạn có thể chỉ định bước nhảy để cắt chuỗi một cách đều đặn với một khoảng cách nhất định giữa các ký tự.

Ví dụ:

chuoi = "Hello, Python!"
print(chuoi[::2]) # Output: Hlo yhn

Trong ví dụ này, chúng ta cắt chuỗi với bước nhảy là 2, nghĩa là lấy mỗi ký tự thứ hai.

Ví dụ 4: Cắt chuỗi ngược

Bạn có thể cắt chuỗi ngược bằng cách sử dụng chỉ số âm và bước nhảy âm.

Ví dụ:

chuoi = "Hello, Python!"
print(chuoi[::-1]) # Output: !nohtyP ,olleH

Trong ví dụ này, chúng ta cắt chuỗi ngược lại từ cuối đến đầu.

Cắt chuỗi với chỉ số âm

Python cho phép bạn sử dụng chỉ số âm để truy cập các ký tự từ cuối chuỗi. Chỉ số -1 đại diện cho ký tự cuối cùng, -2 đại diện cho ký tự thứ hai từ cuối, và cứ tiếp tục như vậy.

Ví dụ:

chuoi = "Hello, Python!"
print(chuoi[-6:-1]) # Output: Pytho

Trong ví dụ này, chúng ta cắt chuỗi từ chỉ số -6 đến chỉ số -1.

Cắt chuỗi với các giá trị mặc định

Nếu bạn bỏ qua chỉ số bắt đầu, Python sẽ mặc định là 0. Nếu bạn bỏ qua chỉ số kết thúc, Python sẽ mặc định là độ dài của chuỗi. Nếu bạn bỏ qua bước nhảy, Python sẽ mặc định là 1.

Ví dụ:

chuoi = "Hello, Python!"
print(chuoi[:]) # Output: Hello, Python!
print(chuoi[::]) # Output: Hello, Python!
print(chuoi[::1]) # Output: Hello, Python!

Trong các ví dụ này, chúng ta sử dụng các giá trị mặc định để cắt chuỗi.

Cắt chuỗi với các biến

Bạn có thể sử dụng các biến để chỉ định các chỉ số bắt đầu, kết thúc và bước nhảy trong cắt chuỗi.

Ví dụ:

chuoi = "Hello, Python!"
start = 7
end = 13
step = 2
print(chuoi[start:end:step]) # Output: Pto

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng các biến start, end, và step để cắt chuỗi.

Cắt chuỗi với các chỉ số ngoài phạm vi

Python xử lý các chỉ số ngoài phạm vi một cách linh hoạt. Nếu chỉ số bắt đầu vượt quá độ dài của chuỗi, Python sẽ trả về một chuỗi rỗng. Nếu chỉ số kết thúc vượt quá độ dài của chuỗi, Python sẽ cắt đến cuối chuỗi.

Ví dụ:

chuoi = "Hello, Python!"
print(chuoi[20:]) # Output: (chuỗi rỗng)
print(chuoi[:20]) # Output: Hello, Python!

Trong ví dụ này, chúng ta thấy rằng Python xử lý các chỉ số ngoài phạm vi một cách linh hoạt.

Kết luận

Cắt chuỗi là một kỹ thuật quan trọng và hữu ích trong Python, cho phép bạn trích xuất và thao tác với các phần của chuỗi một cách dễ dàng và hiệu quả. Bằng cách nắm vững cách cắt chuỗi, bạn có thể viết mã Python ngắn gọn, dễ đọc và hiệu quả hơn. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết về cách cắt chuỗi trong Python.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Trong cấu trúc dữ liệu, chuỗi (String) là gì?

entry

What is the difference between String and string in C#?

entry

Có những cách nào để sửa một string trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely