Khóa học python

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Python

0 phút đọc

Type casting, hay còn gọi là chuyển đổi kiểu dữ liệu, là quá trình chuyển đổi một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Trong Python, type casting rất quan trọng để đảm bảo tính tương thích giữa các kiểu dữ liệu khác nhau và tăng cường tính linh hoạt của mã nguồn. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về type casting trong Python, bao gồm các chủ đề như type casting trong Python, implicit casting, explicit casting, hàm int(), chuyển đổi chuỗi sang số nguyên, chuyển đổi chuỗi nhị phân sang số nguyên, chuyển đổi chuỗi bát phân sang số nguyên, chuyển đổi chuỗi thập lục phân sang số nguyên, hàm float(), hàm str(), chuyển đổi các kiểu dữ liệu dãy, và các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu.

Type Casting trong Python

Type casting trong Python là quá trình chuyển đổi một đối tượng từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Python hỗ trợ hai loại type casting: implicit casting (chuyển đổi ngầm định) và explicit casting (chuyển đổi tường minh).

Chuyển đổi Ngầm định trong Python (Python Implicit Casting)

Chuyển đổi ngầm định là quá trình Python tự động chuyển đổi một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác mà không cần sự can thiệp của người dùng. Điều này thường xảy ra khi một giá trị của kiểu dữ liệu này được gán cho một biến của kiểu dữ liệu khác, và kiểu dữ liệu đích có thể đại diện an toàn cho giá trị nguồn mà không mất độ chính xác hoặc dữ liệu.

Ví dụ về Chuyển đổi Ngầm định

# Chuyển đổi ngầm định từ int sang float
a = 10 # int
b = 5.5 # float
c = a + b # a được chuyển đổi ngầm định sang float trước khi thực hiện phép cộng
print(c) # Output: 15.5
print(type(c)) # Output: <class 'float'>

Chuyển đổi Tường minh trong Python (Python Explicit Casting)

Chuyển đổi tường minh, hay còn gọi là ép kiểu tường minh, là quá trình người dùng tự chuyển đổi kiểu dữ liệu của một đối tượng sang kiểu dữ liệu khác bằng cách sử dụng các hàm chuyển đổi tích hợp sẵn như int(), float(), str(), v.v.

Ví dụ về Chuyển đổi Tường minh

# Chuyển đổi tường minh từ float sang int
a = 5.5
b = int(a) # Ép kiểu tường minh
print(b) # Output: 5
print(type(b)) # Output: <class 'int'>

Hàm int() trong Python (Python int() Function)

Hàm int() trong Python được sử dụng để chuyển đổi một giá trị thành số nguyên. Hàm này có thể chuyển đổi một chuỗi hoặc một số thành số nguyên.

Cú pháp của hàm int()

int(x, base=10)
 • x: Giá trị cần chuyển đổi, có thể là một số hoặc một chuỗi.
 • base: Cơ số của giá trị đầu vào, mặc định là 10.

Ví dụ về hàm int()

# Chuyển đổi chuỗi thành số nguyên
x = '123'
print(int(x)) # Output: 123

# Chuyển đổi số thực thành số nguyên
y = 3.14
print(int(y)) # Output: 3

# Chuyển đổi chuỗi nhị phân thành số nguyên
z = '1010'
print(int(z, 2)) # Output: 10

Chuyển đổi Chuỗi sang Số Nguyên (String to Integer)

Chuyển đổi chuỗi sang số nguyên là một trong những thao tác phổ biến trong lập trình. Bạn có thể sử dụng hàm int() để thực hiện việc này.

Ví dụ về Chuyển đổi Chuỗi sang Số Nguyên

# Chuyển đổi chuỗi thành số nguyên
number_str = "10"
number_int = int(number_str)
print(number_int) # Output: 10
print(type(number_int)) # Output: <class 'int'>

Chuyển đổi Chuỗi Nhị Phân sang Số Nguyên (Binary String to Integer)

Bạn có thể chuyển đổi một chuỗi nhị phân sang số nguyên bằng cách sử dụng hàm int() với tham số cơ số là 2.

Ví dụ về Chuyển đổi Chuỗi Nhị Phân sang Số Nguyên

binary_str = "1101"
binary_int = int(binary_str, 2)
print(binary_int) # Output: 13

Chuyển đổi Chuỗi Bát Phân sang Số Nguyên (Octal String to Integer)

Bạn có thể chuyển đổi một chuỗi bát phân sang số nguyên bằng cách sử dụng hàm int() với tham số cơ số là 8.

Ví dụ về Chuyển đổi Chuỗi Bát Phân sang Số Nguyên

octal_str = "17"
octal_int = int(octal_str, 8)
print(octal_int) # Output: 15

Chuyển đổi Chuỗi Thập Lục Phân sang Số Nguyên (Hexa-Decimal String to Integer)

Bạn có thể chuyển đổi một chuỗi thập lục phân sang số nguyên bằng cách sử dụng hàm int() với tham số cơ số là 16.

Ví dụ về Chuyển đổi Chuỗi Thập Lục Phân sang Số Nguyên

hex_str = "1A"
hex_int = int(hex_str, 16)
print(hex_int) # Output: 26

Hàm float() trong Python (Python float() Function)

Hàm float() trong Python được sử dụng để chuyển đổi một giá trị thành số thực. Hàm này có thể chuyển đổi một chuỗi hoặc một số thành số thực.

Cú pháp của hàm float()

float(x)
 • x: Giá trị cần chuyển đổi, có thể là một số hoặc một chuỗi.

Ví dụ về hàm float()

# Chuyển đổi chuỗi thành số thực
x = '3.14'
print(float(x)) # Output: 3.14

# Chuyển đổi số nguyên thành số thực
y = 5
print(float(y)) # Output: 5.0

Hàm str() trong Python (Python str() Function)

Hàm str() trong Python được sử dụng để chuyển đổi một giá trị thành chuỗi. Hàm này có thể chuyển đổi bất kỳ kiểu dữ liệu nào thành chuỗi.

Cú pháp của hàm str()

str(x)
 • x: Giá trị cần chuyển đổi, có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

Ví dụ về hàm str()

# Chuyển đổi số nguyên thành chuỗi
x = 10
print(str(x)) # Output: '10'

# Chuyển đổi số thực thành chuỗi
y = 3.14
print(str(y)) # Output: '3.14'

Chuyển đổi các Kiểu Dữ liệu Dãy (Conversion of Sequence Types)

Python cung cấp các hàm để chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu dãy như danh sách (list), tuple, và chuỗi (string).

Ví dụ về Chuyển đổi các Kiểu Dữ liệu Dãy

# Chuyển đổi tuple thành danh sách
tuple_data = (1, 2, 3)
list_data = list(tuple_data)
print(list_data) # Output: [1, 2, 3]

# Chuyển đổi danh sách thành tuple
list_data = [1, 2, 3]
tuple_data = tuple(list_data)
print(tuple_data) # Output: (1, 2, 3)

# Chuyển đổi chuỗi thành danh sách
string_data = "hello"
list_data = list(string_data)
print(list_data) # Output: ['h', 'e', 'l', 'l', 'o']

Các Hàm Chuyển đổi Kiểu Dữ liệu (Data Type Conversion Functions)

Python cung cấp nhiều hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu để chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau.

Các Hàm Chuyển đổi Kiểu Dữ liệu Phổ biến

 • int(): Chuyển đổi một giá trị thành số nguyên.
 • float(): Chuyển đổi một giá trị thành số thực.
 • str(): Chuyển đổi một giá trị thành chuỗi.
 • list(): Chuyển đổi một giá trị thành danh sách.
 • tuple(): Chuyển đổi một giá trị thành tuple.
 • set(): Chuyển đổi một giá trị thành tập hợp.
 • dict(): Chuyển đổi một giá trị thành từ điển.

Ví dụ về Các Hàm Chuyển đổi Kiểu Dữ liệu

# Chuyển đổi chuỗi thành số nguyên
x = '123'
print(int(x)) # Output: 123

# Chuyển đổi số nguyên thành số thực
y = 5
print(float(y)) # Output: 5.0

# Chuyển đổi số thực thành chuỗi
z = 3.14
print(str(z)) # Output: '3.14'

# Chuyển đổi tuple thành danh sách
tuple_data = (1, 2, 3)
list_data = list(tuple_data)
print(list_data) # Output: [1, 2, 3]

# Chuyển đổi danh sách thành tuple
list_data = [1, 2, 3]
tuple_data = tuple(list_data)
print(tuple_data) # Output: (1, 2, 3)

Kết luận

Type casting là một công cụ mạnh mẽ trong Python, cho phép lập trình viên chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau một cách linh hoạt và hiệu quả. Bài viết này đã giới thiệu chi tiết về các khái niệm cơ bản như type casting trong Python, implicit casting, explicit casting, hàm int(), chuyển đổi chuỗi sang số nguyên, chuyển đổi chuỗi nhị phân sang số nguyên, chuyển đổi chuỗi bát phân sang số nguyên, chuyển đổi chuỗi thập lục phân sang số nguyên, hàm float(), hàm str(), chuyển đổi các kiểu dữ liệu dãy, và các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu. Hy vọng rằng bạn đã có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng type casting trong Python và sẵn sàng viết mã Python của riêng mình.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Có thể đổi tên cơ sở dữ liệu không? Nếu có, bạn sẽ đổi tên cơ sở dữ liệu như thế nào?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu được định nghĩa sẵn trong Typescript.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely