Khóa học python

Comments trong Python

0 phút đọc

Comments (chú thích) là các đoạn văn bản được thêm vào mã nguồn để giải thích, mô tả hoặc ghi chú về các phần của mã. Chúng không được thực thi bởi trình thông dịch Python và chỉ nhằm mục đích giúp lập trình viên hiểu rõ hơn về mã nguồn. Comments rất quan trọng trong việc duy trì và phát triển mã nguồn, đặc biệt là khi làm việc trong các dự án lớn hoặc làm việc nhóm. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về comments trong Python, bao gồm các chủ đề như comments trong Python, comments một dòng, comments nhiều dòng, và docstring comments.

Comments trong Python

Comments trong Python được sử dụng để giải thích mã nguồn và giúp người đọc hiểu rõ hơn về các phần của mã. Comments không được thực thi bởi trình thông dịch Python và có thể được thêm vào bất kỳ đâu trong mã nguồn.

Ví dụ về comments

# Đây là một comment
print("Hello, World!") # Đây cũng là một comment

Comments một dòng trong Python

Comments một dòng trong Python bắt đầu bằng dấu thăng (#) và kéo dài đến hết dòng. Chúng thường được sử dụng để giải thích các dòng mã đơn lẻ hoặc ghi chú ngắn gọn.

Ví dụ về comments một dòng

# In ra màn hình dòng chữ "Hello, World!"
print("Hello, World!")

x = 5 # Gán giá trị 5 cho biến x
y = 10 # Gán giá trị 10 cho biến y

# Tính tổng của x và y
sum = x + y
print("Tổng:", sum)

Comments nhiều dòng trong Python

Python không có cú pháp chính thức cho comments nhiều dòng như một số ngôn ngữ lập trình khác. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nhiều dấu thăng (#) liên tiếp hoặc sử dụng chuỗi ba dấu nháy đơn (''') hoặc ba dấu nháy kép (""") để tạo comments nhiều dòng.

Sử dụng nhiều dấu thăng

# Đây là một comment nhiều dòng
# Bạn có thể sử dụng nhiều dấu thăng liên tiếp
# để tạo comments nhiều dòng trong Python.
print("Hello, World!")

Sử dụng chuỗi ba dấu nháy đơn hoặc ba dấu nháy kép

'''
Đây là một comment nhiều dòng
bằng cách sử dụng chuỗi ba dấu nháy đơn.
Bạn có thể viết nhiều dòng văn bản
bên trong chuỗi này.
'''
print("Hello, World!")

"""
Đây là một comment nhiều dòng
bằng cách sử dụng chuỗi ba dấu nháy kép.
Bạn có thể viết nhiều dòng văn bản
bên trong chuỗi này.
"""
print("Hello, World!")

Docstring Comments

Docstring (documentation string) là một loại comment đặc biệt được sử dụng để ghi chú và mô tả các hàm, lớp, và module trong Python. Docstring được đặt ngay sau định nghĩa của hàm, lớp, hoặc module và được bao quanh bởi ba dấu nháy đơn (''') hoặc ba dấu nháy kép ("""). Docstring có thể được truy cập thông qua thuộc tính __doc__ của đối tượng.

Ví dụ về docstring

def greet(name):
  """
  Hàm này in ra lời chào với tên được cung cấp.
  
  Tham số:
  name (str): Tên của người cần chào.
  
  Trả về:
  None
  """
  print(f"Hello, {name}!")

# Gọi hàm greet
greet("Alice")

# Truy cập docstring của hàm greet
print(greet.__doc__)

Tầm quan trọng của comments

Comments đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển mã nguồn. Dưới đây là một số lý do tại sao comments quan trọng:

 1. Giải thích mã nguồn: Comments giúp giải thích các phần phức tạp của mã nguồn, giúp người đọc dễ hiểu hơn.
 2. Ghi chú và nhắc nhở: Comments có thể được sử dụng để ghi chú và nhắc nhở về các phần cần hoàn thiện hoặc kiểm tra lại.
 3. Hỗ trợ làm việc nhóm: Khi làm việc trong nhóm, comments giúp các thành viên hiểu rõ hơn về mã nguồn của nhau.
 4. Tài liệu hóa mã nguồn: Docstring giúp tài liệu hóa các hàm, lớp, và module, giúp người dùng dễ dàng tra cứu và sử dụng.

Các thực hành tốt khi viết comments

Để viết comments hiệu quả, bạn nên tuân theo một số thực hành tốt sau:

 1. Ngắn gọn và rõ ràng: Comments nên ngắn gọn và rõ ràng, tránh viết quá dài dòng.
 2. Tránh lặp lại mã nguồn: Comments không nên lặp lại những gì đã rõ ràng trong mã nguồn.
 3. Cập nhật comments: Khi thay đổi mã nguồn, hãy đảm bảo cập nhật comments để chúng luôn phản ánh đúng mã nguồn hiện tại.
 4. Sử dụng docstring cho hàm, lớp, và module: Sử dụng docstring để tài liệu hóa các hàm, lớp, và module, giúp người dùng dễ dàng tra cứu và sử dụng.

Ví dụ tổng hợp về comments trong Python

Dưới đây là một ví dụ tổng hợp về cách sử dụng comments trong Python:

# Chương trình tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật

def calculate_area(length, width):
  """
  Hàm này tính diện tích của hình chữ nhật.
  
  Tham số:
  length (float): Chiều dài của hình chữ nhật.
  width (float): Chiều rộng của hình chữ nhật.
  
  Trả về:
  float: Diện tích của hình chữ nhật.
  """
  return length * width

def calculate_perimeter(length, width):
  """
  Hàm này tính chu vi của hình chữ nhật.
  
  Tham số:
  length (float): Chiều dài của hình chữ nhật.
  width (float): Chiều rộng của hình chữ nhật.
  
  Trả về:
  float: Chu vi của hình chữ nhật.
  """
  return 2 * (length + width)

# Nhập chiều dài và chiều rộng từ người dùng
length = float(input("Nhập chiều dài: "))
width = float(input("Nhập chiều rộng: "))

# Tính diện tích và chu vi
area = calculate_area(length, width)
perimeter = calculate_perimeter(length, width)

# In kết quả
print(f"Diện tích: {area}")
print(f"Chu vi: {perimeter}")

Kết luận

Comments là một phần quan trọng trong lập trình Python, giúp giải thích, mô tả và ghi chú về các phần của mã nguồn. Bài viết này đã giới thiệu chi tiết về các loại comments trong Python, bao gồm comments một dòng, comments nhiều dòng, và docstring comments. Ngoài ra, bài viết cũng đã trình bày về tầm quan trọng của comments và các thực hành tốt khi viết comments. Hy vọng rằng bạn đã có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng comments trong Python và sẵn sàng viết mã Python của riêng mình.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

entry

Trong Python có những built-in types nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely