Khóa học python

Daemon Threads trong Python

0 phút đọc

Daemon threads là một khái niệm quan trọng trong lập trình đa luồng (multithreading) trong Python. Một daemon thread là một loại luồng đặc biệt chạy trong nền và không ngăn cản chương trình chính kết thúc. Khi tất cả các luồng không phải daemon (non-daemon) kết thúc, chương trình sẽ kết thúc ngay cả khi các daemon threads vẫn đang chạy. Điều này làm cho daemon threads rất hữu ích cho các tác vụ nền như ghi log, giám sát, hoặc các tác vụ không quan trọng khác.

Tại sao sử dụng Daemon Threads?

 • Tác vụ nền: Daemon threads thường được sử dụng cho các tác vụ nền không quan trọng, như ghi log, giám sát hệ thống, hoặc các tác vụ bảo trì.
 • Kết thúc chương trình nhanh chóng: Daemon threads cho phép chương trình kết thúc nhanh chóng mà không cần chờ đợi các luồng nền hoàn thành.
 • Đơn giản hóa quản lý luồng: Sử dụng daemon threads giúp đơn giản hóa việc quản lý luồng, vì bạn không cần phải đợi các luồng nền hoàn thành trước khi kết thúc chương trình.

Tạo và sử dụng Daemon Threads

Tạo Daemon Threads

Bạn có thể tạo một daemon thread bằng cách đặt thuộc tính daemon của đối tượng Thread thành True trước khi bắt đầu luồng.

Ví dụ:

import threading
import time

def daemon_task():
  while True:
    print("Daemon thread is running...")
    time.sleep(1)

daemon_thread = threading.Thread(target=daemon_task)
daemon_thread.daemon = True
daemon_thread.start()

print("Main thread is exiting...")

Trong ví dụ trên, daemon_task là một hàm chạy trong một daemon thread. Khi chương trình chính kết thúc, daemon thread sẽ tự động dừng lại.

So sánh với Non-Daemon Threads

Non-daemon threads là các luồng thông thường, ngăn cản chương trình chính kết thúc cho đến khi chúng hoàn thành.

Ví dụ:

import threading
import time

def non_daemon_task():
  for i in range(5):
    print("Non-daemon thread is running...")
    time.sleep(1)

non_daemon_thread = threading.Thread(target=non_daemon_task)
non_daemon_thread.start()

print("Main thread is waiting for non-daemon thread to finish...")
non_daemon_thread.join()
print("Main thread is exiting...")

Trong ví dụ trên, chương trình chính sẽ chờ đợi non-daemon thread hoàn thành trước khi kết thúc.

Quản lý Daemon Threads

Kiểm tra trạng thái Daemon

Bạn có thể kiểm tra xem một luồng có phải là daemon thread hay không bằng cách sử dụng thuộc tính daemon.

Ví dụ:

import threading

def task():
  pass

thread = threading.Thread(target=task)
print(f"Is daemon: {thread.daemon}") # Kết quả: False

thread.daemon = True
print(f"Is daemon: {thread.daemon}") # Kết quả: True

Đặt Daemon Thread

Bạn có thể đặt một luồng thành daemon thread bằng cách sử dụng thuộc tính daemon trước khi bắt đầu luồng.

Ví dụ:

import threading

def task():
  pass

thread = threading.Thread(target=task)
thread.daemon = True
thread.start()

Ứng dụng của Daemon Threads

Daemon threads thường được sử dụng cho các tác vụ nền không quan trọng, như ghi log, giám sát hệ thống, hoặc các tác vụ bảo trì.

Ví dụ: Ghi log bằng Daemon Thread

Ví dụ:

import threading
import time
import logging

logging.basicConfig(level=logging.DEBUG, format='%(asctime)s - %(message)s')

def log_task():
  while True:
    logging.debug("Logging from daemon thread")
    time.sleep(2)

daemon_thread = threading.Thread(target=log_task)
daemon_thread.daemon = True
daemon_thread.start()

for i in range(5):
  logging.debug("Logging from main thread")
  time.sleep(1)

print("Main thread is exiting...")

Trong ví dụ trên, daemon thread ghi log mỗi 2 giây, trong khi main thread ghi log mỗi giây. Khi main thread kết thúc, daemon thread cũng sẽ tự động dừng lại.

Ví dụ: Giám sát hệ thống bằng Daemon Thread

Ví dụ:

import threading
import time
import psutil

def monitor_task():
  while True:
    cpu_usage = psutil.cpu_percent(interval=1)
    print(f"CPU Usage: {cpu_usage}%")
    time.sleep(1)

daemon_thread = threading.Thread(target=monitor_task)
daemon_thread.daemon = True
daemon_thread.start()

for i in range(5):
  print("Main thread is running...")
  time.sleep(1)

print("Main thread is exiting...")

Trong ví dụ trên, daemon thread giám sát và in ra mức sử dụng CPU mỗi giây, trong khi main thread thực hiện các tác vụ khác. Khi main thread kết thúc, daemon thread cũng sẽ tự động dừng lại.

Lưu ý khi sử dụng Daemon Threads

 • Không đảm bảo hoàn thành: Daemon threads không đảm bảo sẽ hoàn thành công việc của chúng trước khi chương trình kết thúc. Do đó, không nên sử dụng daemon threads cho các tác vụ quan trọng cần hoàn thành.
 • Không có cleanup: Daemon threads không có cơ hội để thực hiện các tác vụ dọn dẹp (cleanup) khi chương trình kết thúc. Điều này có thể dẫn đến các tài nguyên không được giải phóng đúng cách.
 • Sử dụng cẩn thận: Sử dụng daemon threads một cách cẩn thận và chỉ cho các tác vụ nền không quan trọng.

Kết luận

Daemon threads là một công cụ mạnh mẽ trong lập trình đa luồng, giúp thực hiện các tác vụ nền không quan trọng mà không ngăn cản chương trình chính kết thúc. Bằng cách sử dụng daemon threads, bạn có thể cải thiện hiệu suất và khả năng đáp ứng của ứng dụng, đồng thời đơn giản hóa việc quản lý luồng. Tuy nhiên, cần sử dụng daemon threads một cách cẩn thận và chỉ cho các tác vụ không quan trọng, vì chúng không đảm bảo hoàn thành công việc và không có cơ hội thực hiện cleanup khi chương trình kết thúc. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết về daemon threads trong Python.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

entry

Trong Python có những built-in types nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely