Khóa học python

Đảo ngược Array trong Python

0 phút đọc

Trong Python, việc đảo ngược một mảng (array) là một thao tác phổ biến và quan trọng trong nhiều ứng dụng lập trình. Mặc dù Python không có kiểu dữ liệu mảng riêng biệt như một số ngôn ngữ lập trình khác, chúng ta có thể sử dụng danh sách (list) hoặc module array để làm việc với mảng. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách đảo ngược mảng trong Python, kèm theo các ví dụ minh họa.

Sử dụng phương thức reverse()

Phương thức reverse() được sử dụng để đảo ngược danh sách tại chỗ (in-place), nghĩa là nó thay đổi danh sách gốc mà không tạo ra một bản sao mới.

# Tạo một danh sách
my_list = [1, 2, 3, 4]

# Đảo ngược danh sách
my_list.reverse()
print(my_list)

Output:

[4, 3, 2, 1]

Sử dụng hàm reversed()

Hàm reversed() trả về một iterator đảo ngược các phần tử của danh sách. Bạn có thể chuyển đổi iterator này thành một danh sách mới bằng cách sử dụng hàm list().

# Tạo một danh sách
my_list = [1, 2, 3, 4]

# Sử dụng hàm reversed() để tạo một danh sách mới đảo ngược
reversed_list = list(reversed(my_list))
print(reversed_list)

Output:

[4, 3, 2, 1]

Sử dụng kỹ thuật slicing

Kỹ thuật slicing là một cách ngắn gọn và hiệu quả để tạo ra một danh sách mới từ các phần tử của danh sách hiện có theo thứ tự ngược lại.

# Tạo một danh sách
my_list = [1, 2, 3, 4]

# Sử dụng slicing để tạo một danh sách mới đảo ngược
reversed_list = my_list[::-1]
print(reversed_list)

Output:

[4, 3, 2, 1]

Sử dụng vòng lặp for

Bạn có thể sử dụng vòng lặp for để lặp qua danh sách từ cuối đến đầu và thêm từng phần tử vào một danh sách mới.

# Tạo một danh sách
my_list = [1, 2, 3, 4]

# Sử dụng vòng lặp for để tạo một danh sách mới đảo ngược
reversed_list = []
for item in my_list[::-1]:
  reversed_list.append(item)
print(reversed_list)

Output:

[4, 3, 2, 1]

Sử dụng List Comprehension

List comprehension là một cách ngắn gọn và hiệu quả để tạo ra một danh sách mới từ các phần tử của danh sách hiện có theo thứ tự ngược lại.

# Tạo một danh sách
my_list = [1, 2, 3, 4]

# Sử dụng list comprehension để tạo một danh sách mới đảo ngược
reversed_list = [my_list[i] for i in range(len(my_list)-1, -1, -1)]
print(reversed_list)

Output:

[4, 3, 2, 1]

Đảo ngược NumPy Array

Sử dụng hàm numpy.flip()

Hàm numpy.flip() được sử dụng để đảo ngược các phần tử của mảng NumPy theo một trục cụ thể. Để đảo ngược toàn bộ mảng, bạn có thể sử dụng axis=0.

import numpy as np

# Tạo một mảng NumPy
my_array = np.array([1, 2, 3, 4])

# Sử dụng hàm numpy.flip() để đảo ngược mảng
reversed_array = np.flip(my_array)
print(reversed_array)

Output:

[4 3 2 1]

Sử dụng kỹ thuật slicing

Kỹ thuật slicing cũng có thể được sử dụng để đảo ngược mảng NumPy.

import numpy as np

# Tạo một mảng NumPy
my_array = np.array([1, 2, 3, 4])

# Sử dụng slicing để đảo ngược mảng
reversed_array = my_array[::-1]
print(reversed_array)

Output:

[4 3 2 1]

Sử dụng hàm numpy.flipud()

Hàm numpy.flipud() được sử dụng để đảo ngược mảng NumPy theo trục dọc (up-down).

import numpy as np

# Tạo một mảng NumPy
my_array = np.array([1, 2, 3, 4])

# Sử dụng hàm numpy.flipud() để đảo ngược mảng
reversed_array = np.flipud(my_array)
print(reversed_array)

Output:

[4 3 2 1]

Sử dụng hàm numpy.fliplr()

Hàm numpy.fliplr() được sử dụng để đảo ngược mảng NumPy theo trục ngang (left-right). Hàm này thường được sử dụng cho mảng 2D.

import numpy as np

# Tạo một mảng NumPy 2D
my_array = np.array([[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]])

# Sử dụng hàm numpy.fliplr() để đảo ngược mảng
reversed_array = np.fliplr(my_array)
print(reversed_array)

Output:

[[4 3 2 1]
 [8 7 6 5]]

Các phương pháp nâng cao để đảo ngược Array

Sử dụng đệ quy

Bạn có thể sử dụng đệ quy để đảo ngược mảng bằng cách gọi lại hàm đảo ngược với một phần của mảng.

# Hàm đệ quy để đảo ngược mảng
def reverse_array(arr):
  if len(arr) == 0:
    return []
  else:
    return [arr[-1]] + reverse_array(arr[:-1])

# Tạo một mảng
my_array = [1, 2, 3, 4]

# Đảo ngược mảng bằng đệ quy
reversed_array = reverse_array(my_array)
print(reversed_array)

Output:

[4, 3, 2, 1]

Sử dụng hàm numpy.flip() với mảng nhiều chiều

Hàm numpy.flip() có thể được sử dụng để đảo ngược mảng nhiều chiều theo các trục khác nhau.

import numpy as np

# Tạo một mảng NumPy 3D
my_array = np.array([[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]])

# Sử dụng hàm numpy.flip() để đảo ngược mảng theo trục 0
reversed_array = np.flip(my_array, axis=0)
print(reversed_array)

Output:

[[[5 6]
 [7 8]]

 [[1 2]
 [3 4]]]

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách đảo ngược mảng trong Python bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm sử dụng danh sách (list), module array, và thư viện numpy. Chúng ta cũng đã xem xét các phương pháp nâng cao để đảo ngược mảng và các lưu ý khi làm việc với mảng. Hy vọng rằng các ví dụ minh họa này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với mảng trong Python và áp dụng chúng vào các bài toán thực tế của mình.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Explain what is an Array Explain what is an Array?

entry

Mô tả một số đặc điểm của cấu trúc dữ liệu mảng (Array)?

entry

Array là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely