Khóa học python

Exception Chaining trong Python

0 phút đọc

Exception chaining là một tính năng trong Python cho phép bạn liên kết các ngoại lệ (exceptions) với nhau, giúp bạn theo dõi và xử lý các lỗi một cách hiệu quả hơn. Khi một ngoại lệ mới được ném ra trong khi đang xử lý một ngoại lệ khác, ngoại lệ mới sẽ được liên kết với ngoại lệ ban đầu, tạo thành một chuỗi ngoại lệ. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân gốc rễ của lỗi và dễ dàng gỡ lỗi hơn.

Tại sao cần Exception Chaining?

 1. Theo dõi nguyên nhân gốc rễ: Exception chaining giúp bạn theo dõi nguyên nhân gốc rễ của lỗi bằng cách liên kết các ngoại lệ với nhau.
 2. Gỡ lỗi dễ dàng hơn: Khi bạn có một chuỗi ngoại lệ, bạn có thể dễ dàng xác định vị trí và nguyên nhân của lỗi.
 3. Xử lý ngoại lệ phức tạp: Exception chaining cho phép bạn xử lý các tình huống ngoại lệ phức tạp một cách hiệu quả hơn.

Cách Exception Chaining hoạt động trong Python

Trong Python, exception chaining được thực hiện tự động khi một ngoại lệ mới được ném ra trong khi đang xử lý một ngoại lệ khác. Python sẽ tự động liên kết ngoại lệ mới với ngoại lệ ban đầu bằng cách sử dụng thuộc tính __context__.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng từ khóa raise ... from ... để chỉ định rõ ràng rằng một ngoại lệ mới được ném ra từ một ngoại lệ khác. Điều này sẽ thiết lập thuộc tính __cause__ của ngoại lệ mới.

Ví dụ về Exception Chaining tự động

Dưới đây là một ví dụ về exception chaining tự động trong Python:

def divide(x, y):
  try:
    result = x / y
  except ZeroDivisionError as e:
    print("Caught ZeroDivisionError")
    raise ValueError("Invalid input") from e

try:
  divide(10, 0)
except Exception as e:
  print(f"Exception: {e}")
  print(f"Cause: {e.__cause__}")

Trong ví dụ trên, khi ZeroDivisionError xảy ra, nó sẽ được bắt và một ValueError mới sẽ được ném ra từ ZeroDivisionError. Python sẽ tự động liên kết ValueError với ZeroDivisionError bằng cách thiết lập thuộc tính __cause__.

Sử dụng từ khóa raise ... from ...

Bạn có thể sử dụng từ khóa raise ... from ... để chỉ định rõ ràng rằng một ngoại lệ mới được ném ra từ một ngoại lệ khác. Điều này sẽ thiết lập thuộc tính __cause__ của ngoại lệ mới.

def divide(x, y):
  try:
    result = x / y
  except ZeroDivisionError as e:
    raise ValueError("Invalid input") from e

try:
  divide(10, 0)
except Exception as e:
  print(f"Exception: {e}")
  print(f"Cause: {e.__cause__}")

Trong ví dụ trên, từ khóa raise ... from ... được sử dụng để chỉ định rằng ValueError được ném ra từ ZeroDivisionError. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi nguyên nhân gốc rễ của lỗi.

Thuộc tính __context____cause__

Khi một ngoại lệ mới được ném ra trong khi đang xử lý một ngoại lệ khác, Python sẽ thiết lập hai thuộc tính __context____cause__ của ngoại lệ mới:

 • __context__: Thuộc tính này chứa ngoại lệ ban đầu mà ngoại lệ mới được ném ra trong khi đang xử lý. Thuộc tính này được thiết lập tự động bởi Python.
 • __cause__: Thuộc tính này chứa ngoại lệ ban đầu mà ngoại lệ mới được ném ra từ. Thuộc tính này được thiết lập khi bạn sử dụng từ khóa raise ... from ....

Ví dụ về thuộc tính __context____cause__

def divide(x, y):
  try:
    result = x / y
  except ZeroDivisionError as e:
    raise ValueError("Invalid input") from e

try:
  divide(10, 0)
except Exception as e:
  print(f"Exception: {e}")
  print(f"Context: {e.__context__}")
  print(f"Cause: {e.__cause__}")

Trong ví dụ trên, thuộc tính __context____cause__ của ValueError sẽ chứa ZeroDivisionError, giúp bạn dễ dàng theo dõi nguyên nhân gốc rễ của lỗi.

Exception Chaining trong các tình huống thực tế

Exception chaining rất hữu ích trong các tình huống thực tế, chẳng hạn như khi bạn cần xử lý các lỗi phức tạp trong các ứng dụng web, hệ thống phân tán, hoặc các ứng dụng xử lý dữ liệu lớn.

Ví dụ về Exception Chaining trong ứng dụng web

class DatabaseError(Exception):
  pass

class NetworkError(Exception):
  pass

def fetch_data_from_database():
  raise DatabaseError("Failed to fetch data from database")

def fetch_data():
  try:
    fetch_data_from_database()
  except DatabaseError as e:
    raise NetworkError("Failed to fetch data due to network issue") from e

try:
  fetch_data()
except Exception as e:
  print(f"Exception: {e}")
  print(f"Cause: {e.__cause__}")

Trong ví dụ trên, khi DatabaseError xảy ra, nó sẽ được bắt và một NetworkError mới sẽ được ném ra từ DatabaseError. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi nguyên nhân gốc rễ của lỗi trong ứng dụng web.

Exception Chaining với traceback

Module traceback trong Python cung cấp các hàm để in và định dạng thông tin về các ngoại lệ. Bạn có thể sử dụng module này để in thông tin chi tiết về chuỗi ngoại lệ.

Ví dụ về Exception Chaining với traceback

import traceback

def divide(x, y):
  try:
    result = x / y
  except ZeroDivisionError as e:
    raise ValueError("Invalid input") from e

try:
  divide(10, 0)
except Exception as e:
  print(f"Exception: {e}")
  print("Traceback:")
  traceback.print_exc()

Trong ví dụ trên, module traceback được sử dụng để in thông tin chi tiết về chuỗi ngoại lệ, giúp bạn dễ dàng theo dõi nguyên nhân gốc rễ của lỗi.

Exception Chaining với Logging

Module logging trong Python cung cấp các hàm để ghi lại thông tin về các ngoại lệ. Bạn có thể sử dụng module này để ghi lại thông tin chi tiết về chuỗi ngoại lệ vào file log.

Ví dụ về Exception Chaining với logging

import logging

# Cấu hình logging
logging.basicConfig(filename='app.log', level=logging.ERROR)

def divide(x, y):
  try:
    result = x / y
  except ZeroDivisionError as e:
    raise ValueError("Invalid input") from e

try:
  divide(10, 0)
except Exception as e:
  logging.error("Exception occurred", exc_info=True)

Trong ví dụ trên, module logging được sử dụng để ghi lại thông tin chi tiết về chuỗi ngoại lệ vào file log, giúp bạn dễ dàng theo dõi và gỡ lỗi.

Kết Luận

Exception chaining là một tính năng mạnh mẽ trong Python, cho phép bạn liên kết các ngoại lệ với nhau và theo dõi nguyên nhân gốc rễ của lỗi. Python cung cấp nhiều công cụ và hàm tích hợp để thực hiện exception chaining, bao gồm thuộc tính __context__, __cause__, từ khóa raise ... from ..., và các module tracebacklogging. Hiểu và sử dụng đúng exception chaining sẽ giúp bạn viết mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và hiệu quả hơn. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết về exception chaining trong Python.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

entry

Trong Python có những built-in types nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely