Khóa học python

Hệ thống Unicode trong Python

0 phút đọc

Unicode là một tiêu chuẩn mã hóa ký tự được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới để đảm bảo rằng văn bản, bao gồm các chữ cái, ký hiệu, biểu tượng cảm xúc và thậm chí cả các ký tự điều khiển, hiển thị giống nhau trên các thiết bị, nền tảng và tài liệu số khác nhau. Trong Python, Unicode được sử dụng để đại diện cho các ký tự trong chuỗi, giúp các chương trình Python có thể làm việc với nhiều loại ký tự khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về hệ thống Unicode trong Python, bao gồm các chủ đề như hệ thống Unicode là gì, mã hóa ký tự, hỗ trợ Unicode trong Python, và các ví dụ minh họa.

Hệ thống Unicode là gì?

Unicode là một tiêu chuẩn mã hóa ký tự được thiết kế để bao gồm tất cả các ký tự được sử dụng trong các ngôn ngữ trên thế giới. Mỗi ký tự trong Unicode được gán một mã số duy nhất gọi là điểm mã (code point). Điểm mã này có giá trị từ 0 đến 0x10FFFF (1.114.111 giá trị thập phân), đảm bảo rằng Unicode có thể đại diện cho hầu hết mọi ký tự có thể tưởng tượng được.

Ví dụ về điểm mã Unicode

# Ký tự 'A' có điểm mã U+0041
print(ord('A')) # Output: 65

# Ký tự '€' có điểm mã U+20AC
print(ord('€')) # Output: 8364

# Ký tự '😀' có điểm mã U+1F600
print(ord('😀')) # Output: 128512

Mã hóa ký tự (Character Encoding)

Mã hóa ký tự là quá trình chuyển đổi một chuỗi ký tự thành một chuỗi byte để lưu trữ hoặc truyền tải. Các quy tắc để chuyển đổi một chuỗi Unicode thành một chuỗi byte được gọi là mã hóa ký tự. Có nhiều loại mã hóa ký tự khác nhau, nhưng phổ biến nhất là UTF-8, UTF-16 và UTF-32.

Ví dụ về mã hóa ký tự

# Chuỗi Unicode
string = "Hello, World!"

# Mã hóa chuỗi thành UTF-8
utf8_encoded = string.encode('utf-8')
print(utf8_encoded) # Output: b'Hello, World!'

# Giải mã chuỗi từ UTF-8
utf8_decoded = utf8_encoded.decode('utf-8')
print(utf8_decoded) # Output: Hello, World!

Hỗ trợ Unicode trong Python (Python's Unicode Support)

Python 3 có hỗ trợ tích hợp sẵn cho Unicode. Kiểu dữ liệu str trong Python 3 chứa các ký tự Unicode, do đó bất kỳ chuỗi nào được tạo bằng cú pháp chuỗi đơn, chuỗi kép hoặc chuỗi ba dấu nháy đều được lưu trữ dưới dạng Unicode. Mã hóa mặc định cho mã nguồn Python là UTF-8.

Ví dụ về chuỗi Unicode trong Python

# Chuỗi Unicode
string = "Hello, World!"
print(string) # Output: Hello, World!

# Chuỗi Unicode với ký tự đặc biệt
special_string = "Café"
print(special_string) # Output: Café

# Chuỗi Unicode với biểu tượng cảm xúc
emoji_string = "😀"
print(emoji_string) # Output: 😀

Mã hóa và Giải mã (Encoding and Decoding)

Mã hóa là quá trình chuyển đổi dữ liệu từ chuỗi ký tự thành chuỗi byte. Giải mã là quá trình ngược lại, chuyển đổi chuỗi byte thành chuỗi ký tự. Trong Python, phương thức encode() được sử dụng để mã hóa chuỗi, và phương thức decode() được sử dụng để giải mã chuỗi byte.

Ví dụ về mã hóa và giải mã

# Chuỗi Unicode
string = "Hello, World!"

# Mã hóa chuỗi thành UTF-8
encoded_string = string.encode('utf-8')
print(encoded_string) # Output: b'Hello, World!'

# Giải mã chuỗi từ UTF-8
decoded_string = encoded_string.decode('utf-8')
print(decoded_string) # Output: Hello, World!

Các phương thức mã hóa khác nhau (Different Encoding Methods)

Python hỗ trợ nhiều phương thức mã hóa khác nhau, bao gồm UTF-8, UTF-16, UTF-32, ASCII, và nhiều hơn nữa. Mỗi phương thức mã hóa có các đặc điểm riêng và được sử dụng trong các tình huống khác nhau.

Ví dụ về các phương thức mã hóa khác nhau

# Chuỗi Unicode
string = "Hello, World!"

# Mã hóa chuỗi thành UTF-16
utf16_encoded = string.encode('utf-16')
print(utf16_encoded) # Output: b'\xff\xfeH\x00e\x00l\x00l\x00o\x00,\x00 \x00W\x00o\x00r\x00l\x00d\x00!\x00'

# Giải mã chuỗi từ UTF-16
utf16_decoded = utf16_encoded.decode('utf-16')
print(utf16_decoded) # Output: Hello, World!

# Mã hóa chuỗi thành ASCII (sẽ gây lỗi nếu có ký tự không thuộc ASCII)
try:
  ascii_encoded = string.encode('ascii')
  print(ascii_encoded)
except UnicodeEncodeError as e:
  print(e) # Output: 'ascii' codec can't encode character '\u20ac' in position 5: ordinal not in range(128)

Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu dãy (Conversion of Sequence Types)

Python cung cấp các hàm để chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu dãy như danh sách (list), tuple, và chuỗi (string). Điều này rất hữu ích khi làm việc với các dữ liệu phức tạp và cần chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau.

Ví dụ về chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu dãy

# Chuyển đổi tuple thành danh sách
tuple_data = (1, 2, 3)
list_data = list(tuple_data)
print(list_data) # Output: [1, 2, 3]

# Chuyển đổi danh sách thành tuple
list_data = [1, 2, 3]
tuple_data = tuple(list_data)
print(tuple_data) # Output: (1, 2, 3)

# Chuyển đổi chuỗi thành danh sách
string_data = "hello"
list_data = list(string_data)
print(list_data) # Output: ['h', 'e', 'l', 'l', 'o']

Các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu (Data Type Conversion Functions)

Python cung cấp nhiều hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu để chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau. Các hàm này bao gồm int(), float(), str(), list(), tuple(), set(), và dict().

Ví dụ về các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu

# Chuyển đổi chuỗi thành số nguyên
x = '123'
print(int(x)) # Output: 123

# Chuyển đổi số nguyên thành số thực
y = 5
print(float(y)) # Output: 5.0

# Chuyển đổi số thực thành chuỗi
z = 3.14
print(str(z)) # Output: '3.14'

# Chuyển đổi tuple thành danh sách
tuple_data = (1, 2, 3)
list_data = list(tuple_data)
print(list_data) # Output: [1, 2, 3]

# Chuyển đổi danh sách thành tuple
list_data = [1, 2, 3]
tuple_data = tuple(list_data)
print(tuple_data) # Output: (1, 2, 3)

Kết luận

Unicode là một tiêu chuẩn mã hóa ký tự mạnh mẽ và linh hoạt, giúp các chương trình Python có thể làm việc với nhiều loại ký tự khác nhau. Bài viết này đã giới thiệu chi tiết về các khái niệm cơ bản như hệ thống Unicode là gì, mã hóa ký tự, hỗ trợ Unicode trong Python, mã hóa và giải mã, các phương thức mã hóa khác nhau, chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu dãy, và các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu. Hy vọng rằng bạn đã có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng Unicode trong Python và sẵn sàng viết mã Python của riêng mình.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

entry

Trong Python có những built-in types nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely