Khóa học python

Main Thread trong Python

0 phút đọc

Trong Python, mỗi chương trình khi được khởi chạy sẽ có ít nhất một thread được gọi là "main thread" (luồng chính). Main thread là luồng đầu tiên được tạo ra khi chương trình bắt đầu và nó sẽ chạy cho đến khi chương trình kết thúc. Main thread có vai trò quan trọng trong việc quản lý các thread khác và đảm bảo rằng các tài nguyên được giải phóng đúng cách khi chương trình kết thúc.

Tại Sao Main Thread Quan Trọng?

 • Quản Lý Tài Nguyên: Main thread chịu trách nhiệm giải phóng các tài nguyên khi chương trình kết thúc.
 • Điều Phối Các Thread Khác: Main thread có thể tạo và quản lý các thread con, đảm bảo rằng chúng hoàn thành công việc trước khi chương trình kết thúc.
 • Xử Lý Ngoại Lệ: Main thread có thể bắt và xử lý các ngoại lệ không được xử lý trong các thread con.

Cách Lấy Main Thread trong Python

Python cung cấp module threading để làm việc với các thread. Bạn có thể lấy main thread bằng cách sử dụng hàm threading.main_thread().

Ví Dụ

import threading

# Lấy main thread
main_thread = threading.main_thread()

# In thông tin về main thread
print(f"Main thread: {main_thread.name}")

Kết Quả:

Main thread: MainThread

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng hàm threading.main_thread() để lấy main thread và in ra tên của nó.

Tạo và Khởi Chạy Thread trong Python

Để hiểu rõ hơn về vai trò của main thread, chúng ta sẽ tạo và khởi chạy một số thread con.

Ví Dụ: Tạo và Khởi Chạy Thread

import threading
import time

def worker():
  print(f"Worker thread: {threading.current_thread().name} is running")
  time.sleep(2)
  print(f"Worker thread: {threading.current_thread().name} has finished")

# Tạo và khởi chạy các thread con
threads = []
for i in range(3):
  thread = threading.Thread(target=worker, name=f"Worker-{i+1}")
  threads.append(thread)
  thread.start()

# Đợi tất cả các thread con hoàn thành
for thread in threads:
  thread.join()

print("All worker threads have finished")

Kết Quả:

Worker thread: Worker-1 is running
Worker thread: Worker-2 is running
Worker thread: Worker-3 is running
Worker thread: Worker-1 has finished
Worker thread: Worker-2 has finished
Worker thread: Worker-3 has finished
All worker threads have finished

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo và khởi chạy ba thread con. Main thread sẽ đợi cho đến khi tất cả các thread con hoàn thành công việc của mình trước khi in ra thông báo kết thúc.

Main Thread và Daemon Thread

Main thread mặc định là một non-daemon thread, nghĩa là nó sẽ đợi tất cả các thread con hoàn thành trước khi kết thúc. Ngược lại, daemon thread sẽ tự động kết thúc khi main thread kết thúc.

Ví Dụ: Daemon Thread

import threading
import time

def daemon_worker():
  print(f"Daemon thread: {threading.current_thread().name} is running")
  time.sleep(5)
  print(f"Daemon thread: {threading.current_thread().name} has finished")

# Tạo và khởi chạy daemon thread
daemon_thread = threading.Thread(target=daemon_worker, name="DaemonWorker")
daemon_thread.setDaemon(True)
daemon_thread.start()

print("Main thread is finishing")

Kết Quả:

Daemon thread: DaemonWorker is running
Main thread is finishing

Trong ví dụ trên, daemon thread sẽ tự động kết thúc khi main thread kết thúc, ngay cả khi nó chưa hoàn thành công việc của mình.

Xử Lý Ngoại Lệ trong Main Thread

Main thread có thể bắt và xử lý các ngoại lệ không được xử lý trong các thread con. Điều này giúp đảm bảo rằng chương trình không bị dừng đột ngột do các lỗi không mong muốn.

Ví Dụ: Xử Lý Ngoại Lệ

import threading
import time

def worker_with_exception():
  try:
    print(f"Worker thread: {threading.current_thread().name} is running")
    raise ValueError("An error occurred in the worker thread")
  except Exception as e:
    print(f"Exception in {threading.current_thread().name}: {e}")

# Tạo và khởi chạy thread con
thread = threading.Thread(target=worker_with_exception, name="WorkerWithException")
thread.start()

# Đợi thread con hoàn thành
thread.join()

print("Main thread is finishing")

Kết Quả:

Worker thread: WorkerWithException is running
Exception in WorkerWithException: An error occurred in the worker thread
Main thread is finishing

Trong ví dụ trên, ngoại lệ trong thread con được bắt và xử lý, giúp chương trình tiếp tục chạy mà không bị dừng đột ngột.

Đồng Bộ Hóa Thread trong Python

Khi làm việc với nhiều thread, việc đồng bộ hóa là rất quan trọng để tránh các vấn đề như race condition. Python cung cấp các công cụ như Lock, RLock, Semaphore, và Event để đồng bộ hóa thread.

Sử Dụng Lock

Lock là một công cụ đồng bộ hóa đơn giản, cho phép chỉ một thread truy cập vào một đoạn mã tại một thời điểm.

Ví Dụ

import threading

lock = threading.Lock()

def print_numbers():
  with lock:
    for i in range(1, 6):
      print(i)

# Tạo và khởi chạy nhiều thread
threads = []
for _ in range(3):
  thread = threading.Thread(target=print_numbers)
  threads.append(thread)
  thread.start()

# Đợi tất cả các thread hoàn thành
for thread in threads:
  thread.join()

print("Tất cả các thread đã hoàn thành.")

Kết Quả:

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Tất cả các thread đã hoàn thành.

Trong ví dụ trên, Lock đảm bảo rằng chỉ một thread có thể truy cập vào đoạn mã in ra các số từ 1 đến 5 tại một thời điểm.

Sử Dụng RLock

RLock (Reentrant Lock) là một loại lock có thể được khóa nhiều lần bởi cùng một thread mà không gây ra deadlock.

Ví Dụ

import threading

rlock = threading.RLock()

def print_numbers():
  with rlock:
    for i in range(1, 6):
      print(i)

# Tạo và khởi chạy nhiều thread
threads = []
for _ in range(3):
  thread = threading.Thread(target=print_numbers)
  threads.append(thread)
  thread.start()

# Đợi tất cả các thread hoàn thành
for thread in threads:
  thread.join()

print("Tất cả các thread đã hoàn thành.")

Kết Quả:

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Tất cả các thread đã hoàn thành.

Trong ví dụ trên, RLock đảm bảo rằng cùng một thread có thể khóa nhiều lần mà không gây ra deadlock.

Sử Dụng Semaphore

Semaphore là một công cụ đồng bộ hóa cho phép một số lượng giới hạn các thread truy cập vào một tài nguyên cụ thể.

Ví Dụ

import threading

semaphore = threading.Semaphore(2)

def print_numbers():
  with semaphore:
    for i in range(1, 6):
      print(i)

# Tạo và khởi chạy nhiều thread
threads = []
for _ in range(5):
  thread = threading.Thread(target=print_numbers)
  threads.append(thread)
  thread.start()

# Đợi tất cả các thread hoàn thành
for thread in threads:
  thread.join()

print("Tất cả các thread đã hoàn thành.")

Kết Quả:

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Tất cả các thread đã hoàn thành.

Trong ví dụ trên, Semaphore cho phép tối đa hai thread truy cập vào đoạn mã in ra các số từ 1 đến 5 tại một thời điểm.

Sử Dụng Event

Event là một công cụ đồng bộ hóa cho phép một thread chờ đợi một sự kiện cụ thể xảy ra.

Ví Dụ

import threading
import time

event = threading.Event()

def wait_for_event():
  print("Thread đang chờ sự kiện...")
  event.wait()
  print("Sự kiện đã xảy ra!")

def trigger_event():
  time.sleep(2)
  print("Kích hoạt sự kiện!")
  event.set()

# Tạo và khởi chạy các thread
thread1 = threading.Thread(target=wait_for_event)
thread2 = threading.Thread(target=trigger_event)

thread1.start()
thread2.start()

# Đợi tất cả các thread hoàn thành
thread1.join()
thread2.join()

print("Tất cả các thread đã hoàn thành.")

Kết Quả:

Thread đang chờ sự kiện...
Kích hoạt sự kiện!
Sự kiện đã xảy ra!
Tất cả các thread đã hoàn thành.

Trong ví dụ trên, Event cho phép thread1 chờ đợi cho đến khi thread2 kích hoạt sự kiện.

Kết Luận

Main thread là một phần quan trọng trong lập trình đa luồng trong Python. Nó chịu trách nhiệm quản lý các thread con, giải phóng tài nguyên, và xử lý ngoại lệ. Python cung cấp module threading với nhiều công cụ để làm việc với các thread, bao gồm Thread, Lock, RLock, Semaphore, và Event. Hiểu rõ và sử dụng đúng các công cụ này sẽ giúp bạn viết mã Python hiệu quả và dễ bảo trì hơn.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về main thread trong Python và cách sử dụng các công cụ đồng bộ hóa để quản lý thread một cách hiệu quả.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Explain the three main ways to apply CSS styles to a web page

entry

When to use main Axis Alignment and cross Axis Alignment?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely