Khóa học python

Nối chuỗi (string) trong Python

0 phút đọc

Nối chuỗi (string concatenation) là một trong những thao tác cơ bản và quan trọng nhất khi làm việc với chuỗi trong Python. Nó cho phép bạn kết hợp nhiều chuỗi lại với nhau để tạo thành một chuỗi mới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các phương pháp nối chuỗi trong Python, bao gồm cú pháp, các phương pháp nối chuỗi, và các ví dụ minh họa cụ thể.

Tổng quan về nối chuỗi trong Python

Nối chuỗi là quá trình kết hợp hai hoặc nhiều chuỗi lại với nhau để tạo thành một chuỗi mới. Python cung cấp nhiều cách để nối chuỗi, bao gồm sử dụng toán tử +, toán tử +=, phương thức join(), và f-strings. Mỗi phương pháp có ưu điểm và nhược điểm riêng, và việc lựa chọn phương pháp nào phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của bạn.

Sử dụng toán tử + để nối chuỗi

Toán tử + là cách đơn giản và dễ hiểu nhất để nối hai chuỗi lại với nhau. Khi sử dụng toán tử +, bạn chỉ cần đặt hai chuỗi cần nối ở hai bên của toán tử.

Ví dụ:

str1 = "Hello"
str2 = "World"
result = str1 + " " + str2
print(result) # Output: Hello World

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng toán tử + để nối hai chuỗi str1str2 với một khoảng trắng ở giữa.

Sử dụng toán tử += để nối chuỗi

Toán tử += là một cách viết tắt để nối chuỗi và gán kết quả cho biến ban đầu. Nó tương đương với việc sử dụng toán tử + và gán lại giá trị cho biến.

Ví dụ:

str1 = "Hello"
str1 += " World"
print(str1) # Output: Hello World

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng toán tử += để nối chuỗi " World" vào chuỗi str1.

Sử dụng phương thức join() để nối chuỗi

Phương thức join() là một cách hiệu quả để nối nhiều chuỗi lại với nhau. Nó đặc biệt hữu ích khi bạn cần nối các phần tử của một danh sách hoặc một iterable khác.

Cú pháp:

separator.join(iterable)

Trong đó:

 • separator là chuỗi được sử dụng để ngăn cách các phần tử.
 • iterable là một iterable chứa các chuỗi cần nối.

Ví dụ:

words = ["Hello", "World", "Python"]
result = " ".join(words)
print(result) # Output: Hello World Python

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng phương thức join() để nối các phần tử của danh sách words với một khoảng trắng làm dấu phân cách.

Sử dụng f-strings để nối chuỗi

F-strings (formatted string literals) là một cách mới và tiện lợi để định dạng và nối chuỗi trong Python 3.6 trở lên. F-strings cho phép bạn nhúng các biểu thức Python trực tiếp vào trong chuỗi bằng cách sử dụng dấu ngoặc nhọn {}.

Ví dụ:

name = "Python"
version = 3.10
result = f"Hello, {name} {version}!"
print(result) # Output: Hello, Python 3.10!

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng f-strings để nối các biến nameversion vào trong chuỗi.

So sánh các phương pháp nối chuỗi

Mỗi phương pháp nối chuỗi có ưu điểm và nhược điểm riêng. Dưới đây là một số so sánh giữa các phương pháp:

 • Toán tử ++=: Dễ hiểu và dễ sử dụng, nhưng không hiệu quả khi nối nhiều chuỗi trong một vòng lặp do tạo ra nhiều đối tượng chuỗi tạm thời.
 • Phương thức join(): Hiệu quả hơn khi nối nhiều chuỗi, đặc biệt là khi làm việc với danh sách hoặc các iterable khác.
 • F-strings: Tiện lợi và dễ đọc, đặc biệt hữu ích khi cần định dạng chuỗi cùng với việc nối chuỗi.

Các ví dụ nâng cao về nối chuỗi

Ví dụ 1: Nối chuỗi trong một vòng lặp

Khi cần nối nhiều chuỗi trong một vòng lặp, phương thức join() thường hiệu quả hơn so với toán tử +.

Ví dụ sử dụng toán tử +:

words = ["Hello", "World", "Python", "is", "awesome"]
result = ""
for word in words:
  result += word + " "
print(result.strip()) # Output: Hello World Python is awesome

Ví dụ sử dụng phương thức join():

words = ["Hello", "World", "Python", "is", "awesome"]
result = " ".join(words)
print(result) # Output: Hello World Python is awesome

Trong ví dụ này, phương thức join() hiệu quả hơn vì nó không tạo ra nhiều đối tượng chuỗi tạm thời.

Ví dụ 2: Nối chuỗi với các ký tự đặc biệt

Bạn có thể sử dụng các ký tự đặc biệt như dấu xuống dòng (\n) hoặc tab (\t) khi nối chuỗi.

Ví dụ:

lines = ["Line 1", "Line 2", "Line 3"]
result = "\n".join(lines)
print(result)

Kết quả:

Line 1
Line 2
Line 3

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng ký tự xuống dòng để nối các phần tử của danh sách lines.

Ví dụ 3: Nối chuỗi với các biến và biểu thức

F-strings cho phép bạn nhúng các biến và biểu thức trực tiếp vào trong chuỗi.

Ví dụ:

name = "Python"
version = 3.10
features = ["dynamic typing", "interpreted", "high-level"]
result = f"{name} {version} has features like {', '.join(features)}."
print(result) # Output: Python 3.10 has features like dynamic typing, interpreted, high-level.

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng f-strings để nối các biến và danh sách features vào trong chuỗi.

Các bài tập thực hành về nối chuỗi

Bài tập 1: Nối các phần tử của một danh sách thành một chuỗi

Viết một hàm join_list nhận vào một danh sách các chuỗi và trả về một chuỗi được nối từ các phần tử của danh sách.

Gợi ý:

def join_list(words):
  return " ".join(words)

# Kiểm tra hàm
words = ["Python", "is", "fun"]
print(join_list(words)) # Output: Python is fun

Bài tập 2: Nối các chuỗi với dấu phân cách tùy ý

Viết một hàm custom_join nhận vào một danh sách các chuỗi và một chuỗi phân cách, trả về một chuỗi được nối từ các phần tử của danh sách với chuỗi phân cách.

Gợi ý:

def custom_join(words, separator):
  return separator.join(words)

# Kiểm tra hàm
words = ["Python", "is", "fun"]
separator = " - "
print(custom_join(words, separator)) # Output: Python - is - fun

Bài tập 3: Nối các chuỗi với định dạng

Viết một hàm format_and_join nhận vào một danh sách các chuỗi và trả về một chuỗi được nối từ các phần tử của danh sách với định dạng "Item: {item}".

Gợi ý:

def format_and_join(items):
  formatted_items = [f"Item: {item}" for item in items]
  return ", ".join(formatted_items)

# Kiểm tra hàm
items = ["apple", "banana", "cherry"]
print(format_and_join(items)) # Output: Item: apple, Item: banana, Item: cherry

Kết luận

Nối chuỗi là một thao tác cơ bản nhưng rất quan trọng khi làm việc với chuỗi trong Python. Bằng cách nắm vững các phương pháp nối chuỗi như sử dụng toán tử +, +=, phương thức join(), và f-strings, bạn có thể viết mã Python hiệu quả và dễ đọc hơn. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết về cách nối chuỗi trong Python.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Làm thế nào để thực hiện nội suy chuỗi trong TypeScript?

entry

Trong cấu trúc dữ liệu, chuỗi (String) là gì?

entry

What is the difference between String and string in C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely