Khóa học python

Object và Classes trong Python

0 phút đọc

Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), cho phép bạn tổ chức và quản lý mã nguồn một cách hiệu quả bằng cách sử dụng các đối tượng và lớp (classes). Trong lập trình hướng đối tượng, một lớp là một bản thiết kế (blueprint) cho các đối tượng, và một đối tượng là một thể hiện cụ thể của lớp đó. Các lớp và đối tượng giúp bạn tạo ra mã nguồn có tính mô-đun, dễ bảo trì và tái sử dụng.

Khái niệm về Classes

Định nghĩa Classes

Một lớp trong Python được định nghĩa bằng từ khóa class, theo sau là tên của lớp và dấu hai chấm :. Bên trong lớp, bạn có thể định nghĩa các thuộc tính (attributes) và phương thức (methods).

Ví dụ:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def greet(self):
    print(f"Hello, my name is {self.name} and I am {self.age} years old.")

Trong ví dụ trên, chúng ta đã định nghĩa một lớp Person với hai thuộc tính nameage, và một phương thức greet.

Hàm __init__()

Hàm __init__() là một hàm khởi tạo đặc biệt trong Python, được gọi tự động khi một đối tượng của lớp được tạo ra. Hàm này thường được sử dụng để khởi tạo các thuộc tính của đối tượng.

Ví dụ:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

p1 = Person("John", 36)
print(p1.name) # Kết quả: John
print(p1.age)  # Kết quả: 36

Hàm __str__()

Hàm __str__() kiểm soát những gì sẽ được trả về khi đối tượng của lớp được biểu diễn dưới dạng chuỗi. Nếu không có hàm __str__(), biểu diễn chuỗi mặc định của đối tượng sẽ được trả về.

Ví dụ:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def __str__(self):
    return f"{self.name}({self.age})"

p1 = Person("John", 36)
print(p1) # Kết quả: John(36)

Khái niệm về Objects

Tạo Objects

Một đối tượng là một thể hiện cụ thể của một lớp. Để tạo một đối tượng, bạn gọi lớp như một hàm và truyền vào các tham số cần thiết cho hàm __init__().

Ví dụ:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

p1 = Person("John", 36)
p2 = Person("Jane", 30)

print(p1.name) # Kết quả: John
print(p2.name) # Kết quả: Jane

Truy cập thuộc tính và phương thức

Bạn có thể truy cập các thuộc tính và phương thức của đối tượng bằng cách sử dụng dấu chấm ..

Ví dụ:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def greet(self):
    print(f"Hello, my name is {self.name} and I am {self.age} years old.")

p1 = Person("John", 36)
p1.greet() # Kết quả: Hello, my name is John and I am 36 years old.

Tổng kết

Lập trình hướng đối tượng trong Python cung cấp một cách mạnh mẽ và linh hoạt để tổ chức và quản lý mã nguồn. Bằng cách sử dụng các lớp và đối tượng, bạn có thể tạo ra mã nguồn có tính mô-đun, dễ bảo trì và tái sử dụng. Các khái niệm như kế thừa, đóng gói và đa hình giúp bạn xây dựng các ứng dụng phức tạp một cách hiệu quả và dễ dàng mở rộng. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết về cách làm việc với các lớp và đối tượng trong Python.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

What is the object type in javascript?

entry

Which core object includes the "Kernel" module?

entry

Is everything in Ruby an object?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào