Khóa học python

Packages trong Python

0 phút đọc

Trong Python, packages là một cách để tổ chức và cấu trúc mã nguồn thành các thành phần có thể tái sử dụng. Packages giúp giữ cho mã nguồn của bạn gọn gàng, dễ quản lý và dễ bảo trì. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về packages trong Python, cách tạo và sử dụng chúng, kèm theo các ví dụ minh họa cụ thể.

Giới thiệu về Packages trong Python

Packages là gì?

Packages trong Python là các thư mục chứa các module (các file .py) và một file đặc biệt __init__.py. File __init__.py cho Python biết rằng thư mục này nên được coi là một package. Packages cho phép bạn tổ chức các module liên quan thành một cấu trúc thư mục có thứ bậc.

# Cấu trúc thư mục của một package đơn giản
mypackage/
  __init__.py
  modulepy
  modulepy

Lợi ích của việc sử dụng Packages

 • Tổ chức mã nguồn: Packages giúp tổ chức mã nguồn thành các thành phần có liên quan, giúp dễ dàng quản lý và bảo trì.
 • Tái sử dụng mã nguồn: Bạn có thể tái sử dụng các module và packages trong các dự án khác nhau.
 • Tránh xung đột tên: Packages cung cấp không gian tên (namespace) riêng biệt, giúp tránh xung đột tên giữa các module.

Tạo Packages trong Python

Tạo thư mục cho Package

Bắt đầu bằng cách tạo một thư mục cho package của bạn. Thư mục này sẽ là gốc của cấu trúc package.

mkdir mypackage
cd mypackage

Thêm các Module vào Package

Thêm các file .py vào thư mục package. Mỗi file .py sẽ là một module trong package.

touch modulepy
touch modulepy

Tạo file __init__.py

Tạo một file __init__.py trong thư mục package. File này có thể để trống hoặc chứa mã khởi tạo cho package.

touch __init__.py

Ví dụ về Package đơn giản

# modulepy
def greet(name):
  print(f"Hello, {name}!")

# modulepy
def add(a, b):
  return a + b

# __init__.py
from .module1 import greet
from .module2 import add

Sử dụng Packages trong Python

Import các Module từ Package

Bạn có thể import các module từ package bằng cách sử dụng cú pháp from <package> import <module>.

# Sử dụng các module từ package
from mypackage import greet, add

greet("Alice")
result = add(3, 5)
print(f"The result of addition is: {result}")

Output:

Hello, Alice!
The result of addition is: 8

Import các hàm hoặc lớp từ Module

Bạn cũng có thể import các hàm hoặc lớp cụ thể từ các module trong package.

# Sử dụng các hàm từ module trong package
from mypackage.module1 import greet
from mypackage.module2 import add

greet("Bob")
result = add(10, 20)
print(f"The result of addition is: {result}")

Output:

Hello, Bob!
The result of addition is: 30

Tạo Subpackages trong Python

Tạo thư mục cho Subpackage

Bạn có thể tạo các subpackage bằng cách thêm các thư mục con vào package chính. Mỗi thư mục con cũng cần có một file __init__.py.

mkdir mypackage/subpackage
touch mypackage/subpackage/__init__.py
touch mypackage/subpackage/modulepy

Ví dụ về Subpackage

# subpackage/modulepy
def multiply(a, b):
  return a * b

# subpackage/__init__.py
from .module3 import multiply

# __init__.py của package chính
from .module1 import greet
from .module2 import add
from .subpackage import multiply

Sử dụng Subpackage

# Sử dụng các hàm từ subpackage
from mypackage import greet, add, multiply

greet("Charlie")
result_add = add(4, 6)
result_multiply = multiply(3, 7)
print(f"The result of addition is: {result_add}")
print(f"The result of multiplication is: {result_multiply}")

Output:

Hello, Charlie!
The result of addition is: 10
The result of multiplication is: 21

Đóng gói và Phân phối Packages

Tạo file setup.py

File setup.py chứa các thông tin cần thiết để đóng gói và phân phối package của bạn. Bạn có thể sử dụng thư viện setuptools để tạo file này.

# setup.py
from setuptools import setup, find_packages

setup(
  name="mypackage",
  version="0.1",
  packages=find_packages(),
  install_requires=[],
  author="Your Name",
  author_email="your.email@example.com",
  description="A simple example package",
  url="https://github.com/yourusername/mypackage",
)

Tạo file MANIFEST.in

File MANIFEST.in chỉ định các file không phải Python cần được bao gồm trong package.

# MANIFEST.in
include README.md
recursive-include mypackage *

Tạo file README.md

File README.md cung cấp thông tin về package của bạn.

# MyPackage

This is a simple example package.

Đóng gói Package

Sử dụng lệnh python setup.py sdist để tạo gói phân phối nguồn (source distribution).

python setup.py sdist

Tải lên PyPI

Sử dụng công cụ twine để tải package của bạn lên Python Package Index (PyPI).

pip install twine
twine upload dist/*

Các Thực Hành Tốt Nhất khi Tạo Packages

Sử dụng Một Repository cho Mỗi Package

Giữ mỗi package trong một repository riêng biệt giúp dễ dàng quản lý mã nguồn và theo dõi các vấn đề.

Giữ Metadata Đơn Giản

Sử dụng file setup.cfg để lưu trữ metadata của package và giữ nó đơn giản.

Sử dụng Semantic Versioning

Sử dụng Semantic Versioning (SemVer) để quản lý phiên bản của package.

Bao Gồm Tài Liệu và Ví Dụ

Bao gồm tài liệu và ví dụ trong package của bạn để giúp người dùng hiểu cách sử dụng nó.

Kết luận

Packages trong Python là một công cụ mạnh mẽ để tổ chức và quản lý mã nguồn. Bằng cách sử dụng packages, bạn có thể giữ cho mã nguồn của mình gọn gàng, dễ bảo trì và dễ tái sử dụng. Hy vọng rằng các ví dụ và hướng dẫn trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tạo và sử dụng packages trong Python.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

entry

Trong Python có những built-in types nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào