Khóa học python

Thay đổi phần tử của Dictionary trong Python

0 phút đọc

Dictionary (từ điển) là một kiểu dữ liệu rất quan trọng và phổ biến trong Python, được sử dụng để lưu trữ các cặp key-value. Mỗi key trong dictionary là duy nhất và được sử dụng để truy cập giá trị tương ứng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thay đổi phần tử của dictionary trong Python, kèm theo các ví dụ minh họa chi tiết.

Truy cập và thay đổi giá trị của phần tử

Để thay đổi giá trị của một phần tử trong dictionary, bạn chỉ cần truy cập phần tử đó thông qua key và gán giá trị mới cho nó.

# Tạo một dictionary
my_dict = {'name': 'John', 'age': 25, 'city': 'New York'}

# Thay đổi giá trị của phần tử
my_dict['age'] = 26
print(my_dict)

Output:

{'name': 'John', 'age': 26, 'city': 'New York'}

Thêm phần tử mới vào Dictionary

Bạn có thể thêm một phần tử mới vào dictionary bằng cách gán giá trị cho một key chưa tồn tại trong dictionary.

# Tạo một dictionary
my_dict = {'name': 'John', 'age': 25, 'city': 'New York'}

# Thêm phần tử mới
my_dict['country'] = 'USA'
print(my_dict)

Output:

{'name': 'John', 'age': 25, 'city': 'New York', 'country': 'USA'}

Sử dụng phương thức update()

Phương thức update() được sử dụng để cập nhật nhiều phần tử trong dictionary cùng một lúc. Bạn có thể truyền vào một dictionary khác hoặc một iterable chứa các cặp key-value.

# Tạo một dictionary
my_dict = {'name': 'John', 'age': 25, 'city': 'New York'}

# Cập nhật nhiều phần tử
my_dict.update({'age': 26, 'city': 'Los Angeles', 'country': 'USA'})
print(my_dict)

Output:

{'name': 'John', 'age': 26, 'city': 'Los Angeles', 'country': 'USA'}

Dictionary lồng nhau

Dictionary lồng nhau là dictionary chứa các dictionary khác làm phần tử. Bạn có thể truy cập và thay đổi các phần tử trong dictionary lồng nhau bằng cách sử dụng các key tương ứng.

Ví dụ về dictionary lồng nhau

# Tạo một dictionary lồng nhau
my_dict = {
    'person1': {'name': 'John', 'age': 25},
    'person2': {'name': 'Jane', 'age': 30}
}

# Truy cập phần tử trong dictionary lồng nhau
print(my_dict['person1']['name'])

# Thay đổi giá trị của phần tử trong dictionary lồng nhau
my_dict['person1']['age'] = 26
print(my_dict)

Output:

John
{'person1': {'name': 'John', 'age': 26}, 'person2': {'name': 'Jane', 'age': 30}}

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách thay đổi phần tử của dictionary trong Python bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm truy cập và thay đổi giá trị trực tiếp, sử dụng phương thức update(), và các phương pháp xóa phần tử như del, pop(), popitem(), và clear(). Chúng ta cũng đã xem xét cách làm việc với dictionary lồng nhau và các phương pháp sao chép dictionary như copy(), dict(), và copy.deepcopy(). Hy vọng rằng các ví dụ minh họa này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với dictionary trong Python và áp dụng chúng vào các bài toán thực tế của mình.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Có thể đổi tên cơ sở dữ liệu không? Nếu có, bạn sẽ đổi tên cơ sở dữ liệu như thế nào?

entry

Nêu một số đặc điểm của Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely