Khóa học python

Thêm phần tử vào Array trong Python

0 phút đọc

Trong Python, mảng (array) là một cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ một tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Mặc dù Python không có kiểu dữ liệu mảng riêng biệt như một số ngôn ngữ lập trình khác, chúng ta có thể sử dụng danh sách (list) hoặc module array để làm việc với mảng. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách thêm phần tử vào mảng trong Python, kèm theo các ví dụ minh họa.

Sử dụng phương thức append()

Phương thức append() được sử dụng để thêm một phần tử vào cuối danh sách.

# Tạo một danh sách
my_list = [1, 2, 3, 4]

# Thêm phần tử vào cuối danh sách
my_list.append(5)
print(my_list)

Output:

[1, 2, 3, 4, 5]

Sử dụng phương thức insert()

Phương thức insert() được sử dụng để thêm một phần tử vào một vị trí cụ thể trong danh sách.

# Tạo một danh sách
my_list = [1, 2, 3, 4]

# Thêm phần tử vào vị trí thứ hai
my_list.insert(1, 1.5)
print(my_list)

Output:

[1, 1.5, 2, 3, 4]

Sử dụng phương thức extend()

Phương thức extend() được sử dụng để thêm các phần tử từ một iterable (như list, tuple, set, v.v.) vào cuối danh sách.

# Tạo một danh sách
my_list = [1, 2, 3, 4]

# Thêm các phần tử từ một danh sách khác
my_list.extend([5, 6, 7])
print(my_list)

Output:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

Sử dụng toán tử +

Toán tử + có thể được sử dụng để nối hai danh sách lại với nhau, tạo ra một danh sách mới.

# Tạo hai danh sách
list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]

# Nối hai danh sách
new_list = list1 + list2
print(new_list)

Output:

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Sử dụng List Comprehension

List comprehension là một cách ngắn gọn và hiệu quả để tạo ra một danh sách mới từ các phần tử của danh sách hiện có.

# Tạo một danh sách
my_list = [1, 2, 3, 4]

# Thêm các phần tử từ một danh sách khác
new_list = [x for x in my_list] + [5, 6, 7]
print(new_list)

Output:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

Thêm phần tử vào Array

Sử dụng phương thức append()

Phương thức append() của module array được sử dụng để thêm một phần tử vào cuối mảng.

import array

# Tạo một mảng số nguyên
my_array = array.array('i', [1, 2, 3, 4])

# Thêm phần tử vào cuối mảng
my_array.append(5)
print(my_array)

Output:

array('i', [1, 2, 3, 4, 5])

Sử dụng phương thức insert()

Phương thức insert() của module array được sử dụng để thêm một phần tử vào một vị trí cụ thể trong mảng.

import array

# Tạo một mảng số nguyên
my_array = array.array('i', [1, 2, 3, 4])

# Thêm phần tử vào vị trí thứ hai
my_array.insert(1, 1.5)
print(my_array)

Output:

array('i', [1, 1, 2, 3, 4])

Sử dụng phương thức extend()

Phương thức extend() của module array được sử dụng để thêm các phần tử từ một iterable vào cuối mảng.

import array

# Tạo một mảng số nguyên
my_array = array.array('i', [1, 2, 3, 4])

# Thêm các phần tử từ một danh sách khác
my_array.extend([5, 6, 7])
print(my_array)

Output:

array('i', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])

Sử dụng phương thức fromlist()

Phương thức fromlist() của module array được sử dụng để thêm các phần tử từ một danh sách vào cuối mảng.

import array

# Tạo một mảng số nguyên
my_array = array.array('i', [1, 2, 3, 4])

# Thêm các phần tử từ một danh sách
my_array.fromlist([5, 6, 7])
print(my_array)

Output:

array('i', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])

Các phương pháp nâng cao để thêm phần tử vào Array

Sử dụng numpy để làm việc với mảng

Thư viện numpy cung cấp các công cụ mạnh mẽ để làm việc với mảng, bao gồm cả việc thêm phần tử vào mảng.

import numpy as np

# Tạo một mảng numpy
my_array = np.array([1, 2, 3, 4])

# Thêm phần tử vào cuối mảng
my_array = np.append(my_array, 5)
print(my_array)

Output:

[1 2 3 4 5]

Sử dụng numpy.insert()

Phương thức insert() của numpy được sử dụng để thêm một phần tử vào một vị trí cụ thể trong mảng.

import numpy as np

# Tạo một mảng numpy
my_array = np.array([1, 2, 3, 4])

# Thêm phần tử vào vị trí thứ hai
my_array = np.insert(my_array, 1, 1.5)
print(my_array)

Output:

[1.  1.5 2.  3.  4. ]

Sử dụng numpy.concatenate()

Phương thức concatenate() của numpy được sử dụng để nối hai hoặc nhiều mảng lại với nhau.

import numpy as np

# Tạo hai mảng numpy
array1 = np.array([1, 2, 3])
array2 = np.array([4, 5, 6])

# Nối hai mảng
new_array = np.concatenate((array1, array2))
print(new_array)

Output:

[1 2 3 4 5 6]

Các lưu ý khi thêm phần tử vào Array

Kiểu dữ liệu của phần tử

Khi thêm phần tử vào mảng, bạn cần đảm bảo rằng kiểu dữ liệu của phần tử phù hợp với kiểu dữ liệu của mảng. Nếu không, bạn có thể gặp lỗi hoặc kết quả không mong muốn.

import array

# Tạo một mảng số nguyên
my_array = array.array('i', [1, 2, 3, 4])

# Cố gắng thêm một phần tử không phải số nguyên
try:
    my_array.append(1.5)
except TypeError as e:
    print(e)

Output:

integer argument expected, got float

Hiệu suất

Việc thêm phần tử vào mảng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, đặc biệt khi làm việc với các mảng lớn. Sử dụng các phương pháp như numpy có thể giúp cải thiện hiệu suất khi làm việc với mảng lớn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách thêm phần tử vào mảng trong Python bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm sử dụng danh sách (list), module array, và thư viện numpy. Chúng ta cũng đã xem xét các lưu ý khi thêm phần tử vào mảng và các phương pháp nâng cao để làm việc với mảng. Hy vọng rằng các ví dụ minh họa này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với mảng trong Python và áp dụng chúng vào các bài toán thực tế của mình.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Explain what is an Array Explain what is an Array?

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

What are the two types of Exceptions in Java? Which are the differences between them?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely