Khóa học python

Thêm phần tử vào List trong Python

0 phút đọc

Trong Python, danh sách (list) là một cấu trúc dữ liệu rất phổ biến và linh hoạt, cho phép lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất. Việc thêm phần tử vào danh sách là một thao tác cơ bản nhưng rất quan trọng. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách thêm phần tử vào danh sách trong Python, bao gồm các phương pháp append(), insert(), extend(), và sử dụng toán tử +. Chúng ta cũng sẽ xem xét các ví dụ cụ thể để minh họa cách sử dụng từng phương pháp.

Phương pháp append()

Phương pháp append() được sử dụng để thêm một phần tử vào cuối danh sách. Đây là một trong những phương pháp đơn giản và phổ biến nhất để thêm phần tử vào danh sách.

Cú pháp

list.append(element)
 • list: Danh sách mà bạn muốn thêm phần tử.
 • element: Phần tử mà bạn muốn thêm vào danh sách.

Ví dụ

# Tạo một danh sách các loại trái cây
fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']

# Thêm một phần tử vào cuối danh sách
fruits.append('orange')

# In danh sách sau khi thêm phần tử
print(fruits)

Kết quả:

['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']

Trong ví dụ trên, phần tử 'orange' được thêm vào cuối danh sách fruits.

Phương pháp insert()

Phương pháp insert() cho phép bạn chèn một phần tử vào một vị trí cụ thể trong danh sách. Điều này rất hữu ích khi bạn cần thêm phần tử vào giữa danh sách hoặc vào một vị trí cụ thể nào đó.

Cú pháp

list.insert(index, element)
 • list: Danh sách mà bạn muốn thêm phần tử.
 • index: Vị trí mà bạn muốn chèn phần tử.
 • element: Phần tử mà bạn muốn chèn vào danh sách.

Ví dụ

# Tạo một danh sách các số nguyên tố
prime_numbers = [2, 3, 5, 7]

# Chèn phần tử 11 vào vị trí thứ 4 (chỉ số 3)
prime_numbers.insert(3, 11)

# In danh sách sau khi chèn phần tử
print(prime_numbers)

Kết quả:

[2, 3, 5, 11, 7]

Trong ví dụ trên, phần tử 11 được chèn vào vị trí thứ 4 trong danh sách prime_numbers.

Phương pháp extend()

Phương pháp extend() được sử dụng để thêm các phần tử từ một iterable (như danh sách, tuple, set, v.v.) vào cuối danh sách hiện tại. Phương pháp này rất hữu ích khi bạn muốn kết hợp hai danh sách hoặc thêm nhiều phần tử cùng một lúc.

Cú pháp

list.extend(iterable)
 • list: Danh sách mà bạn muốn thêm phần tử.
 • iterable: Một iterable chứa các phần tử mà bạn muốn thêm vào danh sách.

Ví dụ

# Tạo một danh sách các loại xe
cars = ['Audi', 'BMW', 'Jaguar']

# Tạo một danh sách các loại xe khác
other_cars = ['Maruti', 'Tata']

# Thêm các phần tử từ danh sách other_cars vào danh sách cars
cars.extend(other_cars)

# In danh sách sau khi thêm phần tử
print(cars)

Kết quả:

['Audi', 'BMW', 'Jaguar', 'Maruti', 'Tata']

Trong ví dụ trên, các phần tử từ danh sách other_cars được thêm vào cuối danh sách cars.

Sử dụng toán tử + để nối danh sách

Toán tử + có thể được sử dụng để nối hai danh sách lại với nhau, tạo ra một danh sách mới chứa tất cả các phần tử từ cả hai danh sách ban đầu. Phương pháp này không thay đổi các danh sách ban đầu mà tạo ra một danh sách mới.

Cú pháp

new_list = list1 + list2
 • list1: Danh sách đầu tiên.
 • list2: Danh sách thứ hai.
 • new_list: Danh sách mới chứa các phần tử từ cả list1list2.

Ví dụ

# Tạo hai danh sách
list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]

# Nối hai danh sách lại với nhau
new_list = list1 + list2

# In danh sách mới
print(new_list)

Kết quả:

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Trong ví dụ trên, danh sách new_list chứa tất cả các phần tử từ cả list1list2.

Sử dụng List Comprehension

List comprehension là một cách ngắn gọn và hiệu quả để tạo ra một danh sách mới bằng cách lặp qua các phần tử của một hoặc nhiều danh sách khác. Phương pháp này có thể được sử dụng để nối hai danh sách lại với nhau.

Cú pháp

new_list = [element for list in [list1, list2] for element in list]
 • list1: Danh sách đầu tiên.
 • list2: Danh sách thứ hai.
 • new_list: Danh sách mới chứa các phần tử từ cả list1list2.

Ví dụ

# Tạo hai danh sách
list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]

# Nối hai danh sách lại với nhau bằng list comprehension
new_list = [element for list in [list1, list2] for element in list]

# In danh sách mới
print(new_list)

Kết quả:

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Trong ví dụ trên, danh sách new_list chứa tất cả các phần tử từ cả list1list2 bằng cách sử dụng list comprehension.

Sử dụng itertools.chain()

Hàm itertools.chain() từ module itertools có thể được sử dụng để nối nhiều iterable lại với nhau. Phương pháp này rất hữu ích khi bạn cần nối nhiều danh sách hoặc các iterable khác nhau.

Cú pháp

import itertools

new_list = list(itertools.chain(list1, list2))
 • list1: Danh sách đầu tiên.
 • list2: Danh sách thứ hai.
 • new_list: Danh sách mới chứa các phần tử từ cả list1list2.

Ví dụ

import itertools

# Tạo hai danh sách
list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]

# Nối hai danh sách lại với nhau bằng itertools.chain()
new_list = list(itertools.chain(list1, list2))

# In danh sách mới
print(new_list)

Kết quả:

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Trong ví dụ trên, danh sách new_list chứa tất cả các phần tử từ cả list1list2 bằng cách sử dụng itertools.chain().

Sử dụng toán tử * để nối danh sách

Toán tử * có thể được sử dụng để nối nhiều danh sách lại với nhau trong Python 3.6 trở lên. Phương pháp này rất tiện lợi và ngắn gọn.

Cú pháp

new_list = [*list1, *list2]
 • list1: Danh sách đầu tiên.
 • list2: Danh sách thứ hai.
 • new_list: Danh sách mới chứa các phần tử từ cả list1list2.

Ví dụ

# Tạo hai danh sách
list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]

# Nối hai danh sách lại với nhau bằng toán tử *
new_list = [*list1, *list2]

# In danh sách mới
print(new_list)

Kết quả:

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Trong ví dụ trên, danh sách new_list chứa tất cả các phần tử từ cả list1list2 bằng cách sử dụng toán tử *.

Sử dụng phương pháp +=

Toán tử += có thể được sử dụng để nối một danh sách với một danh sách khác. Phương pháp này thay đổi danh sách ban đầu bằng cách thêm các phần tử từ danh sách khác vào cuối danh sách.

Cú pháp

list1 += list2
 • list1: Danh sách đầu tiên.
 • list2: Danh sách thứ hai.

Ví dụ

# Tạo hai danh sách
list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]

# Nối hai danh sách lại với nhau bằng toán tử +=
list1 += list2

# In danh sách sau khi nối
print(list1)

Kết quả:

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Trong ví dụ trên, danh sách list1 được nối với danh sách list2 bằng cách sử dụng toán tử +=.

Kết luận

Trong Python, có nhiều cách để thêm phần tử vào danh sách, mỗi cách có ưu điểm và nhược điểm riêng. Phương pháp append()insert() rất hữu ích khi bạn cần thêm một phần tử cụ thể vào danh sách. Phương pháp extend() và toán tử + rất hữu ích khi bạn cần nối hai danh sách lại với nhau. List comprehension và itertools.chain() cung cấp các cách tiếp cận linh hoạt và mạnh mẽ hơn để xử lý các danh sách phức tạp. Toán tử *+= cung cấp các cách ngắn gọn và tiện lợi để nối danh sách.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thêm phần tử vào danh sách trong Python và cách sử dụng các phương pháp khác nhau để đạt được mục tiêu của bạn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

What are the two types of Exceptions in Java? Which are the differences between them?

entry

Cho biết một số ưu điểm của Linked List?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely