Khóa học python

Thread Pools trong Python

0 phút đọc

Trong lập trình đa luồng (multithreading), việc quản lý và tối ưu hóa các thread là rất quan trọng để đảm bảo hiệu suất và hiệu quả của ứng dụng. Thread pool là một kỹ thuật giúp quản lý các thread một cách hiệu quả bằng cách tái sử dụng các thread thay vì tạo mới chúng mỗi khi cần thực hiện một tác vụ. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về thread pools trong Python, kèm theo các ví dụ minh họa cụ thể.

Giới thiệu về Thread Pools

Thread Pool là gì?

Thread pool là một nhóm các thread được tạo sẵn và sẵn sàng để thực hiện các tác vụ. Khi một tác vụ mới cần được thực hiện, nó sẽ được gán cho một thread trong pool thay vì tạo một thread mới. Sau khi tác vụ hoàn thành, thread sẽ trở lại pool và sẵn sàng cho tác vụ tiếp theo. Điều này giúp giảm overhead của việc tạo và hủy thread, cải thiện hiệu suất của ứng dụng.

Lợi ích của việc sử dụng Thread Pool

 • Giảm overhead: Tái sử dụng các thread giúp giảm overhead của việc tạo và hủy thread.
 • Quản lý tài nguyên hiệu quả: Thread pool giúp quản lý tài nguyên hệ thống hiệu quả hơn bằng cách giới hạn số lượng thread đang chạy.
 • Cải thiện hiệu suất: Sử dụng thread pool giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng bằng cách giảm thời gian chờ đợi và tăng khả năng xử lý đồng thời.

Sử dụng ThreadPoolExecutor trong Python

Python cung cấp module concurrent.futures với lớp ThreadPoolExecutor để dễ dàng tạo và quản lý thread pool.

Tạo Thread Pool

Bạn có thể tạo một thread pool bằng cách sử dụng ThreadPoolExecutor và chỉ định số lượng thread trong pool.

from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor

# Tạo một thread pool với 4 thread
with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
  pass # Thực hiện các tác vụ trong thread pool

Gán Tác Vụ cho Thread Pool

Bạn có thể gán các tác vụ cho thread pool bằng cách sử dụng phương thức submit() hoặc map().

Sử dụng submit()

Phương thức submit() gán một tác vụ cho thread pool và trả về một đối tượng Future đại diện cho kết quả của tác vụ.

from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor

def task(n):
  return n * n

# Tạo một thread pool với 4 thread
with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
  futures = [executor.submit(task, i) for i in range(10)]

  # Lấy kết quả từ các đối tượng Future
  results = [future.result() for future in futures]
  print(results)

Output:

[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]

Sử dụng map()

Phương thức map() gán một tác vụ cho thread pool và trả về một iterator chứa kết quả của các tác vụ.

from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor

def task(n):
  return n * n

# Tạo một thread pool với 4 thread
with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
  results = list(executor.map(task, range(10)))
  print(results)

Output:

[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]

Ví dụ về Thread Pool trong Python

Ví dụ về Tính Toán Đơn Giản

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng thread pool để thực hiện các tác vụ tính toán đơn giản.

from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
import time

def task(n):
  time.sleep(1)
  return n * n

# Tạo một thread pool với 4 thread
with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
  futures = [executor.submit(task, i) for i in range(10)]

  # Lấy kết quả từ các đối tượng Future
  results = [future.result() for future in futures]
  print(results)

Output:

[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]

Ví dụ về Tải Dữ Liệu từ URL

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng thread pool để tải dữ liệu từ nhiều URL đồng thời.

from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
import requests

def fetch_url(url):
  response = requests.get(url)
  return response.status_code

urls = [
  "https://www.google.com",
  "https://www.github.com",
  "https://www.python.org",
  "https://www.stackoverflow.com"
]

# Tạo một thread pool với 4 thread
with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
  results = list(executor.map(fetch_url, urls))
  print(results)

Output:

[200, 200, 200, 200]

Ví dụ về Xử Lý Dữ Liệu Lớn

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng thread pool để xử lý một lượng lớn dữ liệu đồng thời.

from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
import random
import time

def process_data(data):
  time.sleep(random.uniform(0.1, 0.5))
  return sum(data)

data_chunks = [list(range(1000)) for _ in range(10)]

# Tạo một thread pool với 4 thread
with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
  results = list(executor.map(process_data, data_chunks))
  print(results)

Output:

[499500, 499500, 499500, 499500, 499500, 499500, 499500, 499500, 499500, 499500]

Quản lý Thread Pool

Sử dụng as_completed()

Phương thức as_completed() trả về một iterator cho phép bạn lấy kết quả của các tác vụ ngay khi chúng hoàn thành.

from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor, as_completed

def task(n):
  return n * n

# Tạo một thread pool với 4 thread
with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
  futures = [executor.submit(task, i) for i in range(10)]

  for future in as_completed(futures):
    print(future.result())

Output:

0
1
4
9
16
25
36
49
64
81

Hủy Tác Vụ

Bạn có thể hủy một tác vụ bằng cách sử dụng phương thức cancel() của đối tượng Future.

from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
import time

def task(n):
  time.sleep(2)
  return n * n

# Tạo một thread pool với 4 thread
with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
  future = executor.submit(task, 5)
  time.sleep(1)
  future.cancel()

  try:
    result = future.result()
  except Exception as e:
    print(f"Task was cancelled: {e}")

Output:

Task was cancelled: <Future at 0x7f8b8c0d0d30 state=cancelled>

Kiểm Tra Trạng Thái của Tác Vụ

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của một tác vụ bằng cách sử dụng các phương thức done(), running(), và cancelled() của đối tượng Future.

from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
import time

def task(n):
  time.sleep(2)
  return n * n

# Tạo một thread pool với 4 thread
with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
  future = executor.submit(task, 5)
  time.sleep(1)

  print(f"Task is running: {future.running()}")
  print(f"Task is done: {future.done()}")
  print(f"Task is cancelled: {future.cancelled()}")

Output:

Task is running: True
Task is done: False
Task is cancelled: False

Các Thực Hành Tốt Nhất khi Sử Dụng Thread Pool

Giới Hạn Số Lượng Thread

Giới hạn số lượng thread trong thread pool để tránh tình trạng quá tải và đảm bảo hiệu suất của hệ thống.

# Tạo một thread pool với số lượng thread hợp lý
with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
  pass

Sử Dụng with để Quản Lý Thread Pool

Sử dụng từ khóa with để tự động quản lý tài nguyên và đảm bảo rằng thread pool được đóng đúng cách.

with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
  pass # Thực hiện các tác vụ trong thread pool

Kiểm Tra Trạng Thái của Tác Vụ

Kiểm tra trạng thái của các tác vụ để đảm bảo rằng chúng hoàn thành đúng cách và xử lý các lỗi nếu có.

from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor, as_completed

def task(n):
  return n * n

with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
  futures = [executor.submit(task, i) for i in range(10)]

  for future in as_completed(futures):
    try:
      result = future.result()
      print(result)
    except Exception as e:
      print(f"Task generated an exception: {e}")

Kết luận

Thread pool là một kỹ thuật mạnh mẽ để quản lý và tối ưu hóa các thread trong Python. Bằng cách sử dụng thread pool, bạn có thể giảm overhead của việc tạo và hủy thread, quản lý tài nguyên hệ thống hiệu quả hơn, và cải thiện hiệu suất của ứng dụng. Hy vọng rằng các ví dụ và hướng dẫn trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng thread pool trong Python và áp dụng chúng vào các dự án lập trình của mình.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

entry

Trong Python có những built-in types nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely