Khóa học python

Tính Trừu Tượng trong Python

0 phút đọc

Tính trừu tượng (Abstraction) là một trong những nguyên lý cơ bản của lập trình hướng đối tượng (OOP). Nó cho phép bạn ẩn đi các chi tiết triển khai phức tạp và chỉ hiển thị những gì cần thiết cho người dùng. Tính trừu tượng giúp giảm sự phức tạp của hệ thống, tăng tính bảo trì và tái sử dụng mã nguồn.

Trong Python, tính trừu tượng có thể được thực hiện thông qua các lớp trừu tượng (abstract classes) và các phương thức trừu tượng (abstract methods). Python cung cấp module abc (Abstract Base Classes) để hỗ trợ việc tạo ra các lớp và phương thức trừu tượng.

Lớp Trừu Tượng và Phương Thức Trừu Tượng

Lớp trừu tượng là một lớp không thể được khởi tạo trực tiếp và thường được sử dụng như một lớp cơ sở cho các lớp khác. Phương thức trừu tượng là một phương thức được khai báo trong lớp trừu tượng nhưng không có triển khai cụ thể. Các lớp con kế thừa từ lớp trừu tượng phải triển khai các phương thức trừu tượng này.

Cú Pháp

Để định nghĩa một lớp trừu tượng trong Python, bạn cần kế thừa từ ABC (Abstract Base Class) và sử dụng decorator @abstractmethod để đánh dấu các phương thức trừu tượng.

from abc import ABC, abstractmethod

class MyAbstractClass(ABC):
  @abstractmethod
  def my_abstract_method(self):
    pass

Ví Dụ về Tính Trừu Tượng

Dưới đây là một ví dụ chi tiết về cách sử dụng tính trừu tượng trong Python.

Ví Dụ 1: Hệ Thống Quản Lý Hình Học

Giả sử bạn đang xây dựng một hệ thống quản lý các hình học như hình tròn, hình chữ nhật, và hình tam giác. Bạn có thể sử dụng tính trừu tượng để định nghĩa một lớp cơ sở trừu tượng Shape với các phương thức trừu tượng areaperimeter.

from abc import ABC, abstractmethod
import math

class Shape(ABC):
  @abstractmethod
  def area(self):
    pass

  @abstractmethod
  def perimeter(self):
    pass

class Circle(Shape):
  def __init__(self, radius):
    self.radius = radius

  def area(self):
    return math.pi * self.radius ** 2

  def perimeter(self):
    return 2 * math.pi * self.radius

class Rectangle(Shape):
  def __init__(self, width, height):
    self.width = width
    self.height = height

  def area(self):
    return self.width * self.height

  def perimeter(self):
    return 2 * (self.width + self.height)

class Triangle(Shape):
  def __init__(self, a, b, c):
    self.a = a
    self.b = b
    self.c = c

  def area(self):
    s = (self.a + self.b + self.c) / 2
    return math.sqrt(s * (s - self.a) * (s - self.b) * (s - self.c))

  def perimeter(self):
    return self.a + self.b + self.c

# Tạo các đối tượng hình học
circle = Circle(5)
rectangle = Rectangle(4, 6)
triangle = Triangle(3, 4, 5)

# Tính diện tích và chu vi
print(f"Circle: Area = {circle.area()}, Perimeter = {circle.perimeter()}")
print(f"Rectangle: Area = {rectangle.area()}, Perimeter = {rectangle.perimeter()}")
print(f"Triangle: Area = {triangle.area()}, Perimeter = {triangle.perimeter()}")

Kết Quả:

Circle: Area = 78.53981633974483, Perimeter = 31.41592653589793
Rectangle: Area = 24, Perimeter = 20
Triangle: Area = 6.0, Perimeter = 12

Trong ví dụ trên, lớp Shape là một lớp trừu tượng với hai phương thức trừu tượng areaperimeter. Các lớp con Circle, Rectangle, và Triangle kế thừa từ Shape và triển khai các phương thức trừu tượng này.

Lợi Ích của Tính Trừu Tượng

Tính trừu tượng mang lại nhiều lợi ích cho lập trình hướng đối tượng, bao gồm:

 1. Giảm Sự Phức Tạp: Bằng cách ẩn đi các chi tiết triển khai phức tạp, tính trừu tượng giúp giảm sự phức tạp của hệ thống và làm cho mã nguồn dễ hiểu hơn.
 2. Tăng Tính Bảo Trì: Khi các chi tiết triển khai được ẩn đi, việc thay đổi hoặc nâng cấp hệ thống trở nên dễ dàng hơn mà không ảnh hưởng đến các phần khác của hệ thống.
 3. Tăng Tính Tái Sử Dụng: Các lớp trừu tượng có thể được sử dụng lại trong nhiều dự án khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
 4. Tăng Tính Linh Hoạt: Tính trừu tượng cho phép bạn thay đổi các chi tiết triển khai mà không ảnh hưởng đến giao diện của lớp, giúp hệ thống linh hoạt hơn trong việc thay đổi và mở rộng.

Các Phương Thức Trừu Tượng và Không Trừu Tượng

Trong một lớp trừu tượng, bạn có thể có cả các phương thức trừu tượng và không trừu tượng. Các phương thức không trừu tượng có thể có triển khai cụ thể và có thể được sử dụng bởi các lớp con.

Ví Dụ

from abc import ABC, abstractmethod

class Animal(ABC):
  @abstractmethod
  def sound(self):
    pass

  def sleep(self):
    print("This animal is sleeping.")

class Dog(Animal):
  def sound(self):
    return "Woof"

class Cat(Animal):
  def sound(self):
    return "Meow"

# Tạo các đối tượng động vật
dog = Dog()
cat = Cat()

# Gọi các phương thức
print(dog.sound()) # Output: Woof
print(cat.sound()) # Output: Meow
dog.sleep()     # Output: This animal is sleeping.
cat.sleep()     # Output: This animal is sleeping.

Trong ví dụ trên, lớp Animal có một phương thức trừu tượng sound và một phương thức không trừu tượng sleep. Các lớp con DogCat kế thừa từ Animal và triển khai phương thức sound.

Tính Trừu Tượng và Giao Diện (Interface)

Trong một số ngôn ngữ lập trình khác, khái niệm giao diện (interface) được sử dụng để định nghĩa các phương thức mà một lớp phải triển khai. Python không có khái niệm giao diện riêng biệt, nhưng bạn có thể sử dụng các lớp trừu tượng để đạt được mục đích tương tự.

Ví Dụ

from abc import ABC, abstractmethod

class ShapeInterface(ABC):
  @abstractmethod
  def draw(self):
    pass

  @abstractmethod
  def resize(self, factor):
    pass

class Circle(ShapeInterface):
  def draw(self):
    print("Drawing a circle")

  def resize(self, factor):
    print(f"Resizing the circle by a factor of {factor}")

class Square(ShapeInterface):
  def draw(self):
    print("Drawing a square")

  def resize(self, factor):
    print(f"Resizing the square by a factor of {factor}")

# Tạo các đối tượng hình học
circle = Circle()
square = Square()

# Gọi các phương thức
circle.draw()    # Output: Drawing a circle
circle.resize(2)  # Output: Resizing the circle by a factor of 2
square.draw()    # Output: Drawing a square
square.resize(3)  # Output: Resizing the square by a factor of 3

Trong ví dụ trên, ShapeInterface là một lớp trừu tượng đóng vai trò như một giao diện. Các lớp CircleSquare kế thừa từ ShapeInterface và triển khai các phương thức drawresize.

Tính Trừu Tượng và Đa Hình

Tính trừu tượng và đa hình thường đi đôi với nhau trong lập trình hướng đối tượng. Tính trừu tượng cho phép bạn định nghĩa các phương thức mà các lớp con phải triển khai, trong khi đa hình cho phép bạn sử dụng các đối tượng của các lớp con thông qua giao diện của lớp cha.

Ví Dụ

from abc import ABC, abstractmethod

class Animal(ABC):
  @abstractmethod
  def sound(self):
    pass

class Dog(Animal):
  def sound(self):
    return "Woof"

class Cat(Animal):
  def sound(self):
    return "Meow"

def make_sound(animal):
  print(animal.sound())

# Tạo các đối tượng động vật
dog = Dog()
cat = Cat()

# Sử dụng đa hình để gọi phương thức sound
make_sound(dog) # Output: Woof
make_sound(cat) # Output: Meow

Trong ví dụ trên, tính trừu tượng được sử dụng để định nghĩa phương thức sound trong lớp Animal, và đa hình được sử dụng để gọi phương thức sound trên các đối tượng dogcat.

Kết Luận

Tính trừu tượng là một khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng, giúp ẩn đi các chi tiết triển khai phức tạp và chỉ hiển thị những gì cần thiết cho người dùng. Python cung cấp module abc để hỗ trợ việc tạo ra các lớp và phương thức trừu tượng. Tính trừu tượng mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giảm sự phức tạp, tăng tính bảo trì, tăng tính tái sử dụng, và tăng tính linh hoạt của mã nguồn.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tính trừu tượng trong Python và cách sử dụng các phương pháp khác nhau để đạt được mục tiêu của bạn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Bạn có thể nói sự khác biệt giữa cấu trúc dữ liệu tuyến tính và phi tuyến tính?

entry

Danh sách liên kết là tuyến tính hay phi tuyến tính?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào