Khóa học python

Tổng hợp các hàm của List trong Python

0 phút đọc

Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phát triển web, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, và nhiều lĩnh vực khác. Một trong những cấu trúc dữ liệu quan trọng nhất trong Python là danh sách (list). Danh sách trong Python là một cấu trúc dữ liệu có thể chứa nhiều loại dữ liệu khác nhau và có thể thay đổi được. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các hàm và phương thức của danh sách trong Python, kèm theo các ví dụ minh họa.

1. Tạo danh sách

Để tạo một danh sách trong Python, bạn có thể sử dụng cặp dấu ngoặc vuông [] hoặc hàm list().

# Tạo danh sách bằng cặp dấu ngoặc vuông
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
print(fruits) # Output: ['apple', 'banana', 'cherry']

# Tạo danh sách bằng hàm list()
numbers = list((1, 2, 3, 4, 5))
print(numbers) # Output: [1, 2, 3, 4, 5]

2. Truy cập phần tử trong danh sách

Bạn có thể truy cập các phần tử trong danh sách bằng cách sử dụng chỉ số (index). Chỉ số trong Python bắt đầu từ 0.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
print(fruits[0]) # Output: apple
print(fruits[1]) # Output: banana
print(fruits[2]) # Output: cherry

3. Cập nhật phần tử trong danh sách

Danh sách trong Python là có thể thay đổi được, nghĩa là bạn có thể cập nhật các phần tử của nó sau khi đã tạo.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits[1] = "blueberry"
print(fruits) # Output: ['apple', 'blueberry', 'cherry']

4. Thêm phần tử vào danh sách

Python cung cấp nhiều phương thức để thêm phần tử vào danh sách, bao gồm append(), insert(), và extend().

4.1. Phương thức append()

Phương thức append() thêm một phần tử vào cuối danh sách.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.append("orange")
print(fruits) # Output: ['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']

4.2. Phương thức insert()

Phương thức insert() thêm một phần tử vào vị trí chỉ định trong danh sách.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.insert(1, "blueberry")
print(fruits) # Output: ['apple', 'blueberry', 'banana', 'cherry']

4.3. Phương thức extend()

Phương thức extend() thêm các phần tử của một iterable (như danh sách khác) vào cuối danh sách hiện tại.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
more_fruits = ["orange", "grape"]
fruits.extend(more_fruits)
print(fruits) # Output: ['apple', 'banana', 'cherry', 'orange', 'grape']

5. Xóa phần tử khỏi danh sách

Python cung cấp nhiều phương thức để xóa phần tử khỏi danh sách, bao gồm remove(), pop(), và clear().

5.1. Phương thức remove()

Phương thức remove() xóa phần tử đầu tiên có giá trị chỉ định.

fruits = ["apple", "banana", "cherry", "banana"]
fruits.remove("banana")
print(fruits) # Output: ['apple', 'cherry', 'banana']

5.2. Phương thức pop()

Phương thức pop() xóa phần tử tại vị trí chỉ định và trả về phần tử đó. Nếu không chỉ định vị trí, nó sẽ xóa và trả về phần tử cuối cùng.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
popped_fruit = fruits.pop(1)
print(popped_fruit) # Output: banana
print(fruits) # Output: ['apple', 'cherry']

5.3. Phương thức clear()

Phương thức clear() xóa tất cả các phần tử trong danh sách.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.clear()
print(fruits) # Output: []

6. Các phương thức khác của danh sách

6.1. Phương thức index()

Phương thức index() trả về chỉ số của phần tử đầu tiên có giá trị chỉ định.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
index = fruits.index("banana")
print(index) # Output: 1

6.2. Phương thức count()

Phương thức count() trả về số lần xuất hiện của một phần tử trong danh sách.

fruits = ["apple", "banana", "cherry", "banana"]
count = fruits.count("banana")
print(count) # Output: 2

6.3. Phương thức sort()

Phương thức sort() sắp xếp các phần tử trong danh sách theo thứ tự tăng dần. Bạn có thể sử dụng tham số reverse=True để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

numbers = [3, 1, 4, 1, 5, 9]
numbers.sort()
print(numbers) # Output: [1, 1, 3, 4, 5, 9]

numbers.sort(reverse=True)
print(numbers) # Output: [9, 5, 4, 3, 1, 1]

6.4. Phương thức reverse()

Phương thức reverse() đảo ngược thứ tự các phần tử trong danh sách.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.reverse()
print(fruits) # Output: ['cherry', 'banana', 'apple']

6.5. Phương thức copy()

Phương thức copy() trả về một bản sao nông của danh sách.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits_copy = fruits.copy()
print(fruits_copy) # Output: ['apple', 'banana', 'cherry']

7. Các hàm tích hợp khác

7.1. Hàm len()

Hàm len() trả về số lượng phần tử trong danh sách.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
length = len(fruits)
print(length) # Output: 3

7.2. Hàm sum()

Hàm sum() trả về tổng của các phần tử trong danh sách (chỉ áp dụng cho danh sách chứa số).

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
total = sum(numbers)
print(total) # Output: 15

7.3. Hàm min()max()

Hàm min() trả về phần tử nhỏ nhất trong danh sách, và hàm max() trả về phần tử lớn nhất.

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
minimum = min(numbers)
maximum = max(numbers)
print(minimum) # Output: 1
print(maximum) # Output: 5

8. Duyệt qua các phần tử trong danh sách

Bạn có thể sử dụng vòng lặp for để duyệt qua các phần tử trong danh sách.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for fruit in fruits:
  print(fruit)
# Output:
# apple
# banana
# cherry

9. Slicing (Cắt) danh sách

Bạn có thể sử dụng slicing để lấy một phần của danh sách.

fruits = ["apple", "banana", "cherry", "date", "elderberry"]
slice_fruits = fruits[1:4]
print(slice_fruits) # Output: ['banana', 'cherry', 'date']

10. List Comprehension

List comprehension là một cách ngắn gọn để tạo danh sách mới từ danh sách hiện có.

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
squared_numbers = [x**2 for x in numbers]
print(squared_numbers) # Output: [1, 4, 9, 16, 25]

Kết luận

Danh sách trong Python là một cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt, cung cấp nhiều phương thức và hàm tích hợp để thao tác và quản lý dữ liệu. Việc nắm vững các phương thức và hàm này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn với danh sách trong Python. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết về các hàm và phương thức của danh sách trong Python.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Giải thích trường hợp nào sử dụng danh sách liên kết và trường hợp nào sử dụng mảng?

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

entry

Làm thế nào để gọi hàm constructor của lớp cơ sở từ lớp con trong TypeScript?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely