Khóa học python

Truy cập vào phần tử của Array trong Python

0 phút đọc

Giới thiệu về Array trong Python

Array là một cấu trúc dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều phần tử có cùng kiểu dữ liệu trong một biến duy nhất. Mặc dù Python không có hỗ trợ tích hợp sẵn cho array như các ngôn ngữ khác (ví dụ: C, C++), nhưng chúng ta có thể sử dụng module array hoặc thư viện NumPy để làm việc với array.

Tạo Array trong Python

Sử dụng module array

Module array trong Python cung cấp một cách để tạo và làm việc với array. Để sử dụng module này, bạn cần import nó trước.

Ví dụ:

import array as arr

# Tạo một array số nguyên
numbers = arr.array('i', [1, 2, 3, 4, 5])
print(numbers)

Trong ví dụ trên, 'i' là mã kiểu dữ liệu cho số nguyên (integer).

Sử dụng thư viện NumPy

NumPy là một thư viện mạnh mẽ cho tính toán khoa học trong Python, cung cấp hỗ trợ cho array đa chiều.

Ví dụ:

import numpy as np

# Tạo một array số nguyên
numbers = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(numbers)

Truy cập phần tử của Array

Truy cập bằng chỉ số

Bạn có thể truy cập các phần tử của array bằng cách sử dụng chỉ số (index). Chỉ số bắt đầu từ 0, nghĩa là phần tử đầu tiên có chỉ số là 0, phần tử thứ hai có chỉ số là 1, và cứ tiếp tục như vậy.

Ví dụ:

import array as arr

# Tạo một array số nguyên
numbers = arr.array('i', [1, 2, 3, 4, 5])

# Truy cập phần tử đầu tiên
print(numbers[0]) # Kết quả: 1

# Truy cập phần tử thứ ba
print(numbers[2]) # Kết quả: 3

Truy cập bằng chỉ số âm

Chỉ số âm cho phép bạn truy cập các phần tử từ cuối array. Chỉ số -1 đại diện cho phần tử cuối cùng, -2 đại diện cho phần tử thứ hai từ cuối lên, và cứ tiếp tục như vậy.

Ví dụ:

import array as arr

# Tạo một array số nguyên
numbers = arr.array('i', [1, 2, 3, 4, 5])

# Truy cập phần tử cuối cùng
print(numbers[-1]) # Kết quả: 5

# Truy cập phần tử thứ hai từ cuối lên
print(numbers[-2]) # Kết quả: 4

Slicing (Cắt lát) Array

Slicing là một kỹ thuật mạnh mẽ trong Python cho phép bạn truy cập một phần của array bằng cách chỉ định một phạm vi chỉ số. Cú pháp slicing là array[start:stop:step], trong đó start là chỉ số bắt đầu, stop là chỉ số kết thúc (không bao gồm phần tử tại chỉ số stop), và step là bước nhảy.

Ví dụ:

import array as arr

# Tạo một array số nguyên
numbers = arr.array('i', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])

# Truy cập các phần tử từ chỉ số 2 đến 5
print(numbers[2:6]) # Kết quả: array('i', [3, 4, 5, 6])

# Truy cập các phần tử từ đầu đến chỉ số 4
print(numbers[:5]) # Kết quả: array('i', [1, 2, 3, 4, 5])

# Truy cập các phần tử từ chỉ số 5 đến cuối
print(numbers[5:]) # Kết quả: array('i', [6, 7, 8, 9, 10])

# Truy cập các phần tử với bước nhảy là 2
print(numbers[::2]) # Kết quả: array('i', [1, 3, 5, 7, 9])

Truy cập phần tử trong Array đa chiều

Array đa chiều là array chứa các array khác. Bạn có thể truy cập các phần tử trong array đa chiều bằng cách sử dụng nhiều chỉ số.

Ví dụ:

import numpy as np

# Tạo một array 2D
array_2d = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])

# Truy cập phần tử ở hàng thứ hai, cột thứ ba
print(array_2d[1, 2]) # Kết quả: 6

# Truy cập hàng thứ ba
print(array_2d[2, :]) # Kết quả: [7 8 9]

# Truy cập cột thứ hai
print(array_2d[:, 1]) # Kết quả: [2 5 8]

Thay đổi giá trị phần tử trong Array

Array trong Python là mutable, có nghĩa là bạn có thể thay đổi giá trị của các phần tử sau khi array đã được tạo ra. Để thay đổi giá trị của một phần tử, bạn chỉ cần truy cập phần tử đó bằng chỉ số và gán giá trị mới cho nó.

Ví dụ:

import array as arr

# Tạo một array số nguyên
numbers = arr.array('i', [1, 2, 3, 4, 5])

# Thay đổi giá trị của phần tử thứ hai
numbers[1] = 20
print(numbers) # Kết quả: array('i', [1, 20, 3, 4, 5])

Thêm và xóa phần tử trong Array

Thêm phần tử

Bạn có thể sử dụng phương thức append() để thêm một phần tử vào cuối array hoặc extend() để thêm nhiều phần tử.

Ví dụ:

import array as arr

# Tạo một array số nguyên
numbers = arr.array('i', [1, 2, 3])

# Thêm một phần tử vào cuối array
numbers.append(4)
print(numbers) # Kết quả: array('i', [1, 2, 3, 4])

# Thêm nhiều phần tử vào cuối array
numbers.extend([5, 6, 7])
print(numbers) # Kết quả: array('i', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])

Xóa phần tử

Bạn có thể sử dụng phương thức remove() để xóa phần tử đầu tiên có giá trị chỉ định hoặc pop() để xóa và trả về phần tử tại vị trí chỉ định.

Ví dụ:

import array as arr

# Tạo một array số nguyên
numbers = arr.array('i', [1, 2, 3, 4, 5])

# Xóa phần tử có giá trị 3
numbers.remove(3)
print(numbers) # Kết quả: array('i', [1, 2, 4, 5])

# Xóa và trả về phần tử tại vị trí thứ hai
popped_element = numbers.pop(1)
print(popped_element) # Kết quả: 2
print(numbers)     # Kết quả: array('i', [1, 4, 5])

Các phương thức hữu ích khác của Array

index()

Phương thức index() trả về chỉ số của phần tử đầu tiên có giá trị chỉ định.

Ví dụ:

import array as arr

# Tạo một array số nguyên
numbers = arr.array('i', [1, 2, 3, 4, 5])

# Tìm chỉ số của phần tử có giá trị 3
index = numbers.index(3)
print(index) # Kết quả: 2

count()

Phương thức count() trả về số lần xuất hiện của một phần tử trong array.

Ví dụ:

import array as arr

# Tạo một array số nguyên
numbers = arr.array('i', [1, 2, 3, 2, 4, 2, 5])

# Đếm số lần xuất hiện của phần tử có giá trị 2
count = numbers.count(2)
print(count) # Kết quả: 3

Kết luận

Array là một cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt trong Python, cho phép bạn lưu trữ và truy cập các phần tử một cách hiệu quả. Bằng cách nắm vững các kỹ thuật truy cập phần tử, slicing, và các phương thức hữu ích, bạn có thể dễ dàng làm việc với array để giải quyết nhiều bài toán lập trình khác nhau. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết về cách truy cập và thao tác với các phần tử của array trong Python.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Explain what is an Array Explain what is an Array?

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Mô tả một số đặc điểm của cấu trúc dữ liệu mảng (Array)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely