Khóa học python

Truy cập vào phần tử của List trong Python

0 phút đọc

Giới thiệu về List trong Python

List là một trong những kiểu dữ liệu cơ bản và quan trọng nhất trong Python. Nó cho phép lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất và có thể chứa các kiểu dữ liệu khác nhau như số nguyên, chuỗi, và thậm chí là các list khác. List trong Python được định nghĩa bằng cách đặt các phần tử trong cặp ngoặc vuông [] và ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ:

list1 = ['java', 'python', 1997, 2000]
list2 = [1, 2, 3, 4, 5]
list3 = ["a", "b", "c", "d"]

Truy cập phần tử của List

Truy cập bằng chỉ số dương

Trong Python, các phần tử của list được đánh số bắt đầu từ 0. Điều này có nghĩa là phần tử đầu tiên của list có chỉ số là 0, phần tử thứ hai có chỉ số là 1, và cứ tiếp tục như vậy.

Ví dụ:

list1 = ['java', 'python', 'php', 'c++']
print(list1[0]) # Kết quả: 'java'
print(list1[1]) # Kết quả: 'python'
print(list1[2]) # Kết quả: 'php'
print(list1[3]) # Kết quả: 'c++'

Truy cập bằng chỉ số âm

Python cũng cho phép sử dụng chỉ số âm để truy cập các phần tử từ cuối list. Chỉ số -1 đại diện cho phần tử cuối cùng, -2 đại diện cho phần tử thứ hai từ cuối lên, và cứ tiếp tục như vậy.

Ví dụ:

list1 = ['java', 'python', 'php', 'c++']
print(list1[-1]) # Kết quả: 'c++'
print(list1[-2]) # Kết quả: 'php'
print(list1[-3]) # Kết quả: 'python'
print(list1[-4]) # Kết quả: 'java'

Slicing (Cắt lát) List

Slicing là một kỹ thuật mạnh mẽ trong Python cho phép bạn truy cập một phần của list bằng cách chỉ định một phạm vi chỉ số. Cú pháp slicing là list[start:end], trong đó start là chỉ số bắt đầu và end là chỉ số kết thúc (không bao gồm phần tử tại chỉ số end).

Ví dụ:

list1 = ['java', 'python', 'php', 'c++', 'ruby']
print(list1[1:4]) # Kết quả: ['python', 'php', 'c++']
print(list1[:3])  # Kết quả: ['java', 'python', 'php']
print(list1[2:])  # Kết quả: ['php', 'c++', 'ruby']
print(list1[-3:]) # Kết quả: ['php', 'c++', 'ruby']

Kết luận

List là một kiểu dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt trong Python, cho phép bạn lưu trữ và thao tác với nhiều giá trị khác nhau. Bằng cách sử dụng các phương thức và kỹ thuật truy cập phần tử, bạn có thể dễ dàng làm việc với list để giải quyết nhiều bài toán lập trình khác nhau. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết về cách truy cập và thao tác với các phần tử của list trong Python.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Cho biết một số ưu điểm của Linked List?

entry

Nêu một số đặc điểm của Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely