Khóa học python

Truy cập vào phần tử của Set trong Python

0 phút đọc

Giới thiệu về Set trong Python

Set là gì?

Set là một tập hợp các phần tử duy nhất và không có thứ tự. Các phần tử trong Set phải là các đối tượng có thể băm (hashable), nghĩa là chúng phải có giá trị băm không thay đổi trong suốt vòng đời của chúng. Điều này có nghĩa là các phần tử trong Set phải là các đối tượng bất biến như số, chuỗi, hoặc tuple.

# Tạo một Set
my_set = {"apple", "banana", "cherry"}
print(my_set)

Output:

{'banana', 'cherry', 'apple'}

Tính chất của Set

  • Không có thứ tự: Các phần tử trong Set không có thứ tự cụ thể.
  • Không có phần tử trùng lặp: Set không chứa các phần tử trùng lặp.
  • Có thể thay đổi: Bạn có thể thêm hoặc xóa các phần tử trong Set.

Truy cập phần tử của Set

Truy cập phần tử bằng vòng lặp

Do set là một tập hợp không có thứ tự, bạn không thể truy cập các phần tử của set bằng chỉ số như list hoặc tuple. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng vòng lặp for để duyệt qua các phần tử của set.

Ví dụ:

my_set = {'apple', 'banana', 'cherry'}
for fruit in my_set:
    print(fruit)

Kết quả:

apple
banana
cherry

Kiểm tra sự tồn tại của phần tử

Bạn có thể sử dụng từ khóa in để kiểm tra xem một phần tử có tồn tại trong set hay không.

Ví dụ:

my_set = {'apple', 'banana', 'cherry'}
print('banana' in my_set)  # Kết quả: True
print('orange' in my_set)  # Kết quả: False

Kiểm tra sự không tồn tại của phần tử

Tương tự, bạn có thể sử dụng từ khóa not in để kiểm tra xem một phần tử không tồn tại trong set hay không.

Ví dụ:

my_set = {'apple', 'banana', 'cherry'}
print('banana' not in my_set)  # Kết quả: False
print('orange' not in my_set)  # Kết quả: True

Kết luận

Set là một kiểu dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt trong Python, cho phép bạn lưu trữ và thao tác với các phần tử duy nhất một cách hiệu quả. Mặc dù set không hỗ trợ truy cập phần tử bằng chỉ số, bạn có thể sử dụng các phương thức và toán tử để thực hiện các phép toán trên set một cách dễ dàng. Bằng cách nắm vững các kỹ thuật truy cập phần tử, thêm, xóa, và các phép toán trên set, bạn có thể dễ dàng làm việc với set để giải quyết nhiều bài toán lập trình khác nhau.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Nêu một số đặc điểm của Python?

entry

What Is CAP Theorem?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely