Khóa học python

Truy cập vào phần tử của Tuples trong Python

0 phút đọc

Giới thiệu về Tuples trong Python

Tuples là một kiểu dữ liệu cơ bản trong Python, tương tự như danh sách (list), nhưng có một điểm khác biệt quan trọng: Tuples là bất biến (immutable). Điều này có nghĩa là sau khi một tuple được tạo ra, bạn không thể thay đổi, thêm, hoặc xóa các phần tử của nó. Tuples được sử dụng khi bạn muốn lưu trữ một tập hợp các giá trị mà không muốn chúng bị thay đổi.

Tuples được định nghĩa bằng cách đặt các phần tử trong cặp ngoặc đơn () và ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ:

my_tuple = (1, 2, 3, 4, 5)

Truy cập bằng chỉ số dương

Trong Python, các phần tử của tuple được đánh số bắt đầu từ 0. Điều này có nghĩa là phần tử đầu tiên của tuple có chỉ số là 0, phần tử thứ hai có chỉ số là 1, và cứ tiếp tục như vậy.

Ví dụ:

my_tuple = ('apple', 'banana', 'cherry')
print(my_tuple[0]) # Kết quả: 'apple'
print(my_tuple[1]) # Kết quả: 'banana'
print(my_tuple[2]) # Kết quả: 'cherry'

Truy cập bằng chỉ số âm

Python cũng cho phép sử dụng chỉ số âm để truy cập các phần tử từ cuối tuple. Chỉ số -1 đại diện cho phần tử cuối cùng, -2 đại diện cho phần tử thứ hai từ cuối lên, và cứ tiếp tục như vậy.

Ví dụ:

my_tuple = ('apple', 'banana', 'cherry')
print(my_tuple[-1]) # Kết quả: 'cherry'
print(my_tuple[-2]) # Kết quả: 'banana'
print(my_tuple[-3]) # Kết quả: 'apple'

Slicing (Cắt lát) Tuples

Slicing là một kỹ thuật mạnh mẽ trong Python cho phép bạn truy cập một phần của tuple bằng cách chỉ định một phạm vi chỉ số. Cú pháp slicing là tuple[start:end:step], trong đó start là chỉ số bắt đầu, end là chỉ số kết thúc (không bao gồm phần tử tại chỉ số end), và step là bước nhảy.

Ví dụ:

my_tuple = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j')
print(my_tuple[0:6])  # Kết quả: ('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f')
print(my_tuple[1:9:2]) # Kết quả: ('b', 'd', 'f', 'h')
print(my_tuple[-1:-5:-2]) # Kết quả: ('j', 'h')

Truy cập phần tử trong Tuples lồng nhau

Tuples trong Python có thể chứa các tuples khác, tạo ra các tuples lồng nhau. Bạn có thể truy cập các phần tử trong tuples lồng nhau bằng cách sử dụng nhiều chỉ số.

Ví dụ:

nested_tuple = (1, 2, (3, 4, 5), 6, 7)
print(nested_tuple[2])   # Kết quả: (3, 4, 5)
print(nested_tuple[2][1])  # Kết quả: 4
print(nested_tuple[2][2])  # Kết quả: 5

Truy cập phần tử của Tuples bằng vòng lặp

Bạn có thể sử dụng vòng lặp for để truy cập từng phần tử của tuple.

Ví dụ:

my_tuple = ('apple', 'banana', 'cherry')
for fruit in my_tuple:
  print(fruit)

Kết quả:

apple
banana
cherry

Các phương thức hữu ích cho Tuples

Mặc dù tuples là bất biến, Python cung cấp một số phương thức hữu ích để làm việc với chúng.

len()

Hàm len() trả về số lượng phần tử trong một tuple.

Ví dụ:

my_tuple = ('apple', 'banana', 'cherry')
print(len(my_tuple)) # Kết quả: 3

count()

Phương thức count() trả về số lần xuất hiện của một phần tử trong tuple.

Ví dụ:

my_tuple = (1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 4, 5)
print(my_tuple.count(1)) # Kết quả: 4

index()

Phương thức index() trả về chỉ số của phần tử đầu tiên có giá trị chỉ định.

Ví dụ:

my_tuple = ('apple', 'banana', 'cherry')
print(my_tuple.index('banana')) # Kết quả: 1

Các thao tác khác với Tuples

Nối Tuples

Bạn có thể nối hai hoặc nhiều tuples lại với nhau bằng toán tử +.

Ví dụ:

tuple1 = (1, 2, 3)
tuple2 = (4, 5, 6)
tuple3 = tuple1 + tuple2
print(tuple3) # Kết quả: (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Nhân Tuples

Bạn có thể nhân một tuple với một số nguyên để tạo ra một tuple mới với các phần tử lặp lại.

Ví dụ:

my_tuple = ('apple', 'banana', 'cherry')
new_tuple = my_tuple * 2
print(new_tuple) # Kết quả: ('apple', 'banana', 'cherry', 'apple', 'banana', 'cherry')

Kiểm tra sự tồn tại của phần tử

Bạn có thể sử dụng từ khóa in để kiểm tra xem một phần tử có tồn tại trong tuple hay không.

Ví dụ:

my_tuple = ('apple', 'banana', 'cherry')
print('banana' in my_tuple) # Kết quả: True
print('orange' in my_tuple) # Kết quả: False

Kết luận

Tuples là một kiểu dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt trong Python, cho phép bạn lưu trữ và truy cập các giá trị một cách hiệu quả. Mặc dù tuples là bất biến, bạn có thể sử dụng nhiều kỹ thuật và phương thức để làm việc với chúng một cách hiệu quả. Bằng cách nắm vững các kỹ thuật truy cập phần tử, slicing, và các phương thức hữu ích, bạn có thể dễ dàng làm việc với tuples để giải quyết nhiều bài toán lập trình khác nhau.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Nêu một số đặc điểm của Python?

entry

What Is CAP Theorem?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely