Khóa học python

Tương tác với người dùng qua input trong Python

0 phút đọc

Tương tác với người dùng là một phần quan trọng trong lập trình, giúp các chương trình trở nên linh hoạt và hữu ích hơn. Trong Python, việc lấy input từ người dùng và hiển thị output là những kỹ năng cơ bản mà mọi lập trình viên cần nắm vững. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về cách tương tác với người dùng qua input trong Python, bao gồm các chủ đề như cung cấp input từ người dùng, các hàm input trong Python, hàm input(), hàm raw_input(), lấy input số trong Python, và hàm print().

Cung cấp input từ người dùng trong Python

Python cho phép chúng ta lấy input từ người dùng thông qua bàn phím. Điều này giúp chương trình trở nên tương tác và có thể xử lý các dữ liệu đầu vào từ người dùng để thực hiện các tác vụ khác nhau.

Ví dụ cơ bản về input từ người dùng

# Yêu cầu người dùng nhập tên
name = input("Nhập tên của bạn: ")
print("Xin chào, " + name + "!")

Các hàm input trong Python

Python cung cấp hai hàm chính để lấy input từ người dùng:

 1. Hàm input(): Được sử dụng trong Python 3.x để lấy input từ người dùng dưới dạng chuỗi.
 2. Hàm raw_input(): Được sử dụng trong Python 2.x để lấy input từ người dùng dưới dạng chuỗi.

Hàm input() (The input() Function)

Hàm input() trong Python được sử dụng để lấy input từ người dùng. Khi hàm này được gọi, chương trình sẽ dừng lại và chờ người dùng nhập dữ liệu. Dữ liệu nhập vào sẽ được trả về dưới dạng chuỗi.

Cú pháp của hàm input()

input(prompt)
 • prompt: Một chuỗi (tùy chọn) được hiển thị trước khi người dùng nhập dữ liệu.

Ví dụ về hàm input()

# Yêu cầu người dùng nhập tên
name = input("Nhập tên của bạn: ")
print("Xin chào, " + name + "!")

Hàm raw_input()

Hàm raw_input() được sử dụng trong Python 2.x để lấy input từ người dùng dưới dạng chuỗi. Trong Python 3.x, hàm này đã được thay thế bằng hàm input().

Cú pháp của hàm raw_input()

raw_input(prompt)
 • prompt: Một chuỗi (tùy chọn) được hiển thị trước khi người dùng nhập dữ liệu.

Ví dụ về hàm raw_input()

# Yêu cầu người dùng nhập tên (Python 2.x)
name = raw_input("Nhập tên của bạn: ")
print("Xin chào, " + name + "!")

Lấy input số trong Python

Mặc định, hàm input() trả về dữ liệu dưới dạng chuỗi. Để lấy input số, chúng ta cần chuyển đổi chuỗi này sang kiểu số tương ứng như int hoặc float.

Ví dụ về lấy input số nguyên

# Yêu cầu người dùng nhập một số nguyên
num = int(input("Nhập một số nguyên: "))
print("Số nguyên bạn đã nhập là:", num)

Ví dụ về lấy input số thực

# Yêu cầu người dùng nhập một số thực
num = float(input("Nhập một số thực: "))
print("Số thực bạn đã nhập là:", num)

Hàm print()

Hàm print() trong Python được sử dụng để hiển thị thông tin ra màn hình hoặc các thiết bị đầu ra khác. Hàm này có thể in ra các chuỗi, số, và các đối tượng khác.

Cú pháp của hàm print()

print(*objects, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
 • objects: Các đối tượng cần in ra.
 • sep: Ký tự phân tách giữa các đối tượng. Mặc định là khoảng trắng.
 • end: Ký tự kết thúc sau khi in. Mặc định là ký tự xuống dòng (\n).
 • file: Đối tượng tệp để ghi. Mặc định là sys.stdout.
 • flush: Xác định xem có xả bộ đệm đầu ra hay không. Mặc định là False.

Ví dụ về hàm print()

# In ra một chuỗi
print("Hello, World!")

# In ra nhiều đối tượng
print("Hello", "World", sep=", ", end="!\n")

# In ra một tuple
x = ("apple", "banana", "cherry")
print(x)

Lấy input từ người dùng và in ra kết quả

Chúng ta có thể kết hợp hàm input()print() để tạo ra các chương trình tương tác với người dùng.

Ví dụ về chương trình tính tổng hai số

# Yêu cầu người dùng nhập hai số
num1 = int(input("Nhập số thứ nhất: "))
num2 = int(input("Nhập số thứ hai: "))

# Tính tổng
total = num1 + num2

# In kết quả
print("Tổng của", num1, "và", num2, "là:", total)

Lấy nhiều input từ người dùng

Trong một số trường hợp, chúng ta cần lấy nhiều input từ người dùng. Python cung cấp các cách để làm điều này một cách hiệu quả.

Ví dụ về lấy nhiều input trên một dòng

# Yêu cầu người dùng nhập nhiều giá trị trên một dòng
values = input("Nhập các giá trị, cách nhau bằng khoảng trắng: ").split()
print("Các giá trị bạn đã nhập là:", values)

Ví dụ về lấy input dưới dạng danh sách

# Yêu cầu người dùng nhập các phần tử của danh sách
lst = list(map(int, input("Nhập các phần tử của danh sách, cách nhau bằng khoảng trắng: ").split()))
print("Danh sách bạn đã nhập là:", lst)

Lấy input từ người dùng với điều kiện

Đôi khi, chúng ta cần kiểm tra và xác thực input từ người dùng để đảm bảo rằng nó hợp lệ.

Ví dụ về xác thực input số nguyên trong một khoảng

while True:
  try:
    num = int(input("Nhập một số nguyên từ 1 đến 10: "))
    if 1 <= num <= 10:
      break
    else:
      print("Số phải nằm trong khoảng từ 1 đến 10.")
  except ValueError:
    print("Vui lòng nhập một số nguyên hợp lệ.")
print("Số bạn đã nhập là:", num)

Kết luận

Tương tác với người dùng qua input là một kỹ năng quan trọng trong lập trình Python, giúp các chương trình trở nên linh hoạt và hữu ích hơn. Bài viết này đã giới thiệu chi tiết về cách lấy input từ người dùng, các hàm input trong Python, hàm input(), hàm raw_input(), lấy input số, và hàm print(). Ngoài ra, bài viết cũng đã trình bày về cách lấy nhiều input từ người dùng và xác thực input. Hy vọng rằng bạn đã có thể hiểu rõ hơn về cách tương tác với người dùng qua input trong Python và sẵn sàng viết mã Python của riêng mình.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX) là gì?

entry

Phương pháp nghiên cứu người dùng là gì?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely