Khóa học python

Vòng lặp trong Python

0 phút đọc

Trong lập trình, vòng lặp là một cấu trúc điều khiển cho phép thực thi một khối mã nhiều lần. Python cung cấp các cấu trúc vòng lặp mạnh mẽ và linh hoạt để xử lý các tác vụ lặp lại. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về các loại vòng lặp trong Python và các câu lệnh điều khiển vòng lặp.

Các loại vòng lặp trong Python

Python cung cấp ba loại vòng lặp chính để xử lý các yêu cầu lặp lại:

 1. Vòng lặp while
 2. Vòng lặp for
 3. Vòng lặp lồng nhau (nested loops)

1. Vòng lặp while

Vòng lặp while trong Python cho phép lặp lại một khối mã miễn là một điều kiện cho trước là đúng. Điều kiện này được kiểm tra trước mỗi lần lặp, và nếu nó đúng, thân vòng lặp sẽ được thực thi. Vòng lặp sẽ kết thúc khi điều kiện trở thành sai.

Cú pháp của vòng lặp while:

while biểu_thức:
  khối_lệnh

2. Vòng lặp for

Vòng lặp for trong Python được sử dụng để lặp qua một dãy các phần tử (như danh sách, tuple, set, từ điển, hoặc chuỗi). Vòng lặp for sẽ thực thi một khối mã nhiều lần, mỗi lần với một giá trị khác nhau từ dãy phần tử.

Cú pháp của vòng lặp for:

for biến_lặp in dãy_phần_tử:
  khối_lệnh

3. Vòng lặp lồng nhau

Vòng lặp lồng nhau là việc sử dụng một hoặc nhiều vòng lặp bên trong một vòng lặp khác. Điều này cho phép thực hiện các tác vụ lặp lại phức tạp hơn.

Cú pháp của vòng lặp lồng nhau:

for biến_lặp_ngoài in dãy_phần_tử_ngoài:
  for biến_lặp_trong in dãy_phần_tử_trong:
    khối_lệnh

Các câu lệnh điều khiển vòng lặp

Các câu lệnh điều khiển vòng lặp thay đổi luồng thực thi từ trình tự bình thường của nó. Khi thực thi rời khỏi một phạm vi, tất cả các đối tượng tự động được tạo trong phạm vi đó sẽ bị hủy.

Python hỗ trợ các câu lệnh điều khiển sau:

 1. Câu lệnh break
 2. Câu lệnh continue
 3. Câu lệnh pass

1. Câu lệnh break

Câu lệnh break được sử dụng để kết thúc vòng lặp ngay lập tức, bất kể điều kiện của vòng lặp có còn đúng hay không. Điều này có nghĩa là vòng lặp sẽ bị dừng và chương trình sẽ tiếp tục thực thi câu lệnh ngay sau vòng lặp.

Ví dụ về câu lệnh break:

for i in range(10):
  if i == 5:
    break
  print(i)

2. Câu lệnh continue

Câu lệnh continue được sử dụng để bỏ qua phần còn lại của thân vòng lặp cho lần lặp hiện tại và chuyển ngay đến lần lặp tiếp theo. Điều này có nghĩa là mã từ lần lặp hiện tại sẽ không được thực thi, và vòng lặp sẽ tiếp tục lặp lại cho đến khi điều kiện của vòng lặp không còn đúng.

Ví dụ về câu lệnh continue:

for i in range(10):
  if i % 2 == 0:
    continue
  print(i)

3. Câu lệnh pass

Câu lệnh pass là một câu lệnh null không có tác dụng gì. Nó có thể được sử dụng như một chỗ giữ chỗ trong các câu lệnh điều khiển hoặc vòng lặp trống.

Ví dụ về câu lệnh pass:

for i in range(10):
  # Không làm gì cả
  pass

Kết luận

Vòng lặp là một phần quan trọng trong lập trình Python, cho phép thực thi một khối mã nhiều lần dựa trên các điều kiện cho trước. Bằng cách sử dụng các loại vòng lặp và câu lệnh điều khiển vòng lặp, bạn có thể viết mã ngắn gọn, hiệu quả và dễ bảo trì hơn. Việc nắm vững các cấu trúc vòng lặp này sẽ giúp bạn trở thành một lập trình viên Python thành thạo và có khả năng xử lý các tác vụ lặp lại phức tạp một cách dễ dàng.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

entry

Trong Python có những built-in types nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely