Khóa học python

Vòng lặp với Array trong Python

0 phút đọc

Sử dụng vòng lặp for

Vòng lặp for là cách phổ biến nhất để duyệt qua các phần tử của một array.

import array as arr

numbers = arr.array('i', [1, 2, 3, 4, 5])
for number in numbers:
    print(number)
# Output:
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5

Sử dụng vòng lặp while

Bạn cũng có thể sử dụng vòng lặp while để duyệt qua các phần tử của một array. Bạn cần sử dụng một biến chỉ số để theo dõi vị trí hiện tại trong array.

import array as arr

numbers = arr.array('i', [1, 2, 3, 4, 5])
i = 0
while i < len(numbers):
    print(numbers[i])
    i += 1
# Output:
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5

Sử dụng vòng lặp for với chỉ số

Bạn có thể sử dụng hàm range() kết hợp với len() để duyệt qua các phần tử của array bằng chỉ số.

import array as arr

numbers = arr.array('i', [1, 2, 3, 4, 5])
for i in range(len(numbers)):
    print(numbers[i])
# Output:
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5

Kết luận

Array là một cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ và hữu ích trong Python, đặc biệt khi bạn cần lưu trữ các phần tử có cùng kiểu dữ liệu tại các vị trí bộ nhớ liên tiếp. Việc hiểu và sử dụng các vòng lặp để duyệt qua các phần tử của array sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn với loại dữ liệu này. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết về cách sử dụng vòng lặp với array trong Python.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Explain what is an Array Explain what is an Array?

entry

Mô tả một số đặc điểm của cấu trúc dữ liệu mảng (Array)?

entry

Array là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely