Khóa học python

Xoá phần tử của List trong Python

0 phút đọc

Python cung cấp nhiều phương thức để xoá phần tử khỏi list, bao gồm remove(), pop(), clear(), và từ khoá del. Mỗi phương thức có cách sử dụng và ứng dụng riêng, phù hợp với các tình huống khác nhau.

Phương thức remove()

Phương thức remove() được sử dụng để xoá phần tử đầu tiên có giá trị chỉ định khỏi list. Nếu phần tử không tồn tại trong list, phương thức này sẽ gây ra lỗi ValueError.

Cú pháp:

list.remove(element)

Tham số:

 • element: Phần tử cần xoá khỏi list.

Ví dụ:

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry', 'banana']
fruits.remove('banana')
print(fruits) # Kết quả: ['apple', 'cherry', 'banana']

Trong ví dụ trên, phần tử 'banana' đầu tiên đã bị xoá khỏi list fruits.

Xử lý lỗi khi phần tử không tồn tại:

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
try:
  fruits.remove('orange')
except ValueError:
  print("Phần tử không tồn tại trong list")

Phương thức pop()

Phương thức pop() xoá phần tử tại vị trí chỉ định và trả về giá trị của nó. Nếu không chỉ định vị trí, pop() sẽ xoá và trả về phần tử cuối cùng.

Cú pháp:

list.pop([index])

Tham số:

 • index (tuỳ chọn): Vị trí của phần tử cần xoá. Nếu không chỉ định, phần tử cuối cùng sẽ bị xoá.

Ví dụ:

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
print(fruits.pop(1)) # Kết quả: 'banana'
print(fruits)     # Kết quả: ['apple', 'cherry']

Nếu không chỉ định vị trí:

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
print(fruits.pop()) # Kết quả: 'cherry'
print(fruits)    # Kết quả: ['apple', 'banana']

Từ khoá del

Từ khoá del được sử dụng để xoá phần tử tại vị trí chỉ định hoặc xoá toàn bộ list.

Cú pháp:

del list[index]

Ví dụ:

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
del fruits[1]
print(fruits) # Kết quả: ['apple', 'cherry']

Xoá toàn bộ list:

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
del fruits
# fruits giờ không còn tồn tại

Phương thức clear()

Phương thức clear() xoá tất cả các phần tử trong list, nhưng không xoá list.

Cú pháp:

list.clear()

Ví dụ:

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
fruits.clear()
print(fruits) # Kết quả: []

Xoá phần tử dựa trên điều kiện

Ngoài các phương thức trên, bạn cũng có thể sử dụng list comprehension hoặc hàm filter() để xoá các phần tử dựa trên điều kiện.

Sử dụng list comprehension:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
numbers = [num for num in numbers if num % 2 != 0]
print(numbers) # Kết quả: [1, 3, 5]

Sử dụng hàm filter():

numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
numbers = list(filter(lambda x: x % 2 != 0, numbers))
print(numbers) # Kết quả: [1, 3, 5]

Xoá phần tử trong list lồng nhau

Khi làm việc với các list lồng nhau, bạn có thể sử dụng các phương thức trên để xoá phần tử từ các list con.

Ví dụ:

nested_list = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
nested_list[1].remove(5)
print(nested_list) # Kết quả: [[1, 2, 3], [4, 6], [7, 8, 9]]

Xoá phần tử trùng lặp

Để xoá các phần tử trùng lặp trong list, bạn có thể sử dụng set hoặc list comprehension.

Sử dụng set:

numbers = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]
numbers = list(set(numbers))
print(numbers) # Kết quả: [1, 2, 3, 4, 5]

Sử dụng list comprehension:

numbers = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]
seen = set()
unique_numbers = [x for x in numbers if x not in seen and not seen.add(x)]
print(unique_numbers) # Kết quả: [1, 2, 3, 4, 5]

Kết luận

Python cung cấp nhiều phương thức và kỹ thuật để xoá phần tử khỏi list, mỗi phương thức có ưu và nhược điểm riêng. Việc lựa chọn phương thức phù hợp phụ thuộc vào tình huống cụ thể và yêu cầu của bạn. Bằng cách nắm vững các phương thức này, bạn có thể dễ dàng thao tác và quản lý dữ liệu trong list một cách hiệu quả.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Cho biết một số ưu điểm của Linked List?

entry

Nêu một số đặc điểm của Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely