Khóa học python

Xoá phần tử của Set trong Python

0 phút đọc

Set là một kiểu dữ liệu tích hợp sẵn trong Python, được sử dụng để lưu trữ một tập hợp các giá trị không trùng lặp và không có thứ tự. Set rất hữu ích khi bạn cần lưu trữ các phần tử duy nhất và thực hiện các phép toán tập hợp như hợp, giao, và hiệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xoá phần tử khỏi set trong Python bằng cách sử dụng các phương pháp khác nhau như remove(), discard(), pop(), và clear(). Chúng ta cũng sẽ xem xét các ví dụ cụ thể để minh họa cách sử dụng từng phương pháp.

Phương pháp remove()

Phương pháp remove() được sử dụng để xoá một phần tử cụ thể khỏi set. Nếu phần tử không tồn tại trong set, phương pháp này sẽ ném ra lỗi KeyError.

Cú pháp

set.remove(element)
 • set: Set mà bạn muốn xoá phần tử.
 • element: Phần tử mà bạn muốn xoá khỏi set.

Ví dụ

# Tạo một set các số nguyên
num_set = {1, 2, 3, 4, 5}

# Xoá phần tử 3 khỏi set
num_set.remove(3)

# In set sau khi xoá phần tử
print(num_set)

Kết quả:

{1, 2, 4, 5}

Trong ví dụ trên, phần tử 3 được xoá khỏi set num_set. Nếu bạn cố gắng xoá một phần tử không tồn tại, Python sẽ ném ra lỗi KeyError.

# Cố gắng xoá phần tử không tồn tại
try:
  num_set.remove(10)
except KeyError as e:
  print(e) # Output: 10

Phương pháp discard()

Phương pháp discard() cũng được sử dụng để xoá một phần tử cụ thể khỏi set. Tuy nhiên, không giống như remove(), phương pháp này sẽ không ném ra lỗi nếu phần tử không tồn tại trong set.

Cú pháp

set.discard(element)
 • set: Set mà bạn muốn xoá phần tử.
 • element: Phần tử mà bạn muốn xoá khỏi set.

Ví dụ

# Tạo một set các số nguyên
num_set = {1, 2, 3, 4, 5}

# Xoá phần tử 3 khỏi set
num_set.discard(3)

# In set sau khi xoá phần tử
print(num_set)

Kết quả:

{1, 2, 4, 5}

Trong ví dụ trên, phần tử 3 được xoá khỏi set num_set. Nếu bạn cố gắng xoá một phần tử không tồn tại, Python sẽ không ném ra lỗi.

# Cố gắng xoá phần tử không tồn tại
num_set.discard(10)

# In set sau khi cố gắng xoá phần tử không tồn tại
print(num_set) # Output: {1, 2, 4, 5}

Phương pháp pop()

Phương pháp pop() được sử dụng để xoá và trả về một phần tử ngẫu nhiên từ set. Nếu set rỗng, phương pháp này sẽ ném ra lỗi KeyError.

Cú pháp

set.pop()
 • set: Set mà bạn muốn xoá phần tử.

Ví dụ

# Tạo một set các số nguyên
num_set = {1, 2, 3, 4, 5}

# Xoá và trả về một phần tử ngẫu nhiên từ set
removed_element = num_set.pop()

# In phần tử đã xoá và set sau khi xoá phần tử
print("Removed element:", removed_element)
print("Updated set:", num_set)

Kết quả:

Removed element: 1
Updated set: {2, 3, 4, 5}

Trong ví dụ trên, phần tử 1 được xoá ngẫu nhiên khỏi set num_set. Nếu set rỗng, Python sẽ ném ra lỗi KeyError.

# Tạo một set rỗng
empty_set = set()

# Cố gắng xoá phần tử từ set rỗng
try:
  empty_set.pop()
except KeyError as e:
  print(e) # Output: 'pop from an empty set'

Phương pháp clear()

Phương pháp clear() được sử dụng để xoá tất cả các phần tử khỏi set, làm cho set trở nên rỗng.

Cú pháp

set.clear()
 • set: Set mà bạn muốn xoá tất cả các phần tử.

Ví dụ

# Tạo một set các số nguyên
num_set = {1, 2, 3, 4, 5}

# Xoá tất cả các phần tử khỏi set
num_set.clear()

# In set sau khi xoá tất cả các phần tử
print(num_set)

Kết quả:

set()

Trong ví dụ trên, tất cả các phần tử trong set num_set được xoá, làm cho set trở nên rỗng.

Phương pháp difference_update()

Phương pháp difference_update() được sử dụng để xoá nhiều phần tử khỏi set. Phương pháp này nhận một iterable chứa các phần tử cần xoá và xoá tất cả các phần tử đó khỏi set.

Cú pháp

set.difference_update(iterable)
 • set: Set mà bạn muốn xoá các phần tử.
 • iterable: Một iterable chứa các phần tử cần xoá.

Ví dụ

# Tạo một set các số nguyên
num_set = {1, 2, 3, 4, 5}

# Tạo một danh sách các phần tử cần xoá
elements_to_remove = [2, 4]

# Xoá các phần tử khỏi set
num_set.difference_update(elements_to_remove)

# In set sau khi xoá các phần tử
print(num_set)

Kết quả:

{1, 3, 5}

Trong ví dụ trên, các phần tử 24 được xoá khỏi set num_set bằng cách sử dụng phương pháp difference_update().

So sánh các phương pháp xoá phần tử khỏi Set

So sánh remove()discard()

 • remove(): Xoá một phần tử cụ thể khỏi set. Nếu phần tử không tồn tại, ném ra lỗi KeyError.
 • discard(): Xoá một phần tử cụ thể khỏi set. Nếu phần tử không tồn tại, không ném ra lỗi.

Ví dụ:

# Tạo một set các số nguyên
num_set = {1, 2, 3, 4, 5}

# Sử dụng remove() để xoá phần tử tồn tại
num_set.remove(3)
print(num_set) # Output: {1, 2, 4, 5}

# Sử dụng remove() để xoá phần tử không tồn tại
try:
  num_set.remove(10)
except KeyError as e:
  print(e) # Output: 10

# Sử dụng discard() để xoá phần tử tồn tại
num_set.discard(2)
print(num_set) # Output: {1, 4, 5}

# Sử dụng discard() để xoá phần tử không tồn tại
num_set.discard(10)
print(num_set) # Output: {1, 4, 5}

So sánh pop()clear()

 • pop(): Xoá và trả về một phần tử ngẫu nhiên từ set. Nếu set rỗng, ném ra lỗi KeyError.
 • clear(): Xoá tất cả các phần tử khỏi set, làm cho set trở nên rỗng.

Ví dụ:

# Tạo một set các số nguyên
num_set = {1, 2, 3, 4, 5}

# Sử dụng pop() để xoá phần tử ngẫu nhiên
removed_element = num_set.pop()
print("Removed element:", removed_element)
print("Updated set:", num_set)

# Sử dụng clear() để xoá tất cả các phần tử
num_set.clear()
print("Set after clear():", num_set)

Kết quả:

Removed element: 1
Updated set: {2, 3, 4, 5}
Set after clear(): set()

So sánh difference_update() với các phương pháp khác

 • difference_update(): Xoá nhiều phần tử khỏi set bằng cách sử dụng một iterable chứa các phần tử cần xoá.

Ví dụ:

# Tạo một set các số nguyên
num_set = {1, 2, 3, 4, 5}

# Tạo một danh sách các phần tử cần xoá
elements_to_remove = [2, 4]

# Sử dụng difference_update() để xoá các phần tử
num_set.difference_update(elements_to_remove)
print("Set after difference_update():", num_set)

Kết quả:

Set after difference_update(): {1, 3, 5}

Kết luận

Trong Python, có nhiều cách để xoá phần tử khỏi set, mỗi cách có ưu điểm và nhược điểm riêng. Phương pháp remove()discard() rất hữu ích khi bạn cần xoá một phần tử cụ thể. Phương pháp pop() rất hữu ích khi bạn cần xoá và trả về một phần tử ngẫu nhiên. Phương pháp clear() rất hữu ích khi bạn cần xoá tất cả các phần tử khỏi set. Phương pháp difference_update() rất hữu ích khi bạn cần xoá nhiều phần tử cùng một lúc.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách xoá phần tử khỏi set trong Python và cách sử dụng các phương pháp khác nhau để đạt được mục tiêu của bạn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Nêu một số đặc điểm của Python?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely