Trang chủKhóa học

Lưu trữ dữ liệu

0 phút đọc

Nội dung bài viết

  1. AsyncStorage

React-Native mặc định hỗ trợ chức năng lưu trữ thông qua AsyncStorage được cung cấp mặc định trong gói thư viện react-native. Xem phần Storage phía dưới để tìm hiểu thêm về phương pháp lưu trữ này. Bên cạnh đó mình xin được giới thiệu phương pháp lưu trữ theo dạng dữ liệu có cấu trúc sử dụng realm database. Theo bản thân mình realm được đánh giá là một trong những thư viện hỗ trợ database tốt và tối ưu cho dân lập trình trên các dòng mobile hiện tại.

AsyncStorage

Bởi vì AsyncStorage chạy bất đồng bộ vì vậy mình chỉ sử dụng AsyncStorage để lưu một số config của ứng dụng ví dụ như user data hay language code ..., những dữ liệu quan trọng và có cấu trúc thường mình sẽ sử dụng database để lưu trữ, truy xuất nhanh và dễ dàng hơn.

import thư viện AsyncStorage:

import { AsyncStorage } from "react-native";

Sử dụng thư viện:

// lưu trữ dữ liệu theo dạng key -> value (nếu value là một đối tượng thì nên chuyển đổi về JSON trước sử dụng JSON.stringify(obj))
AsyncStorage.setItem("language", "vi");
//Đọc giá trị lên và sử dụng.
AsyncStorage.getItem("language").then((result) => {
  console.log(result); //in ra màn hình console: vi
});
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống quan trọng nhất là sự lựa chọn.

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely