Khóa học react-native

SectionList trong React Native

0 phút đọc

SectionList là một thành phần mạnh mẽ trong React Native, được sử dụng để hiển thị danh sách các mục được nhóm lại theo các phần (sections). Mỗi phần có thể có một tiêu đề riêng và chứa nhiều mục con. SectionList rất hữu ích khi bạn cần hiển thị dữ liệu có cấu trúc phân cấp, chẳng hạn như danh sách liên lạc, danh sách sản phẩm theo danh mục, hoặc lịch trình sự kiện theo ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng SectionList, các thuộc tính quan trọng, và các kỹ thuật tối ưu hóa, cùng với các ví dụ cụ thể.

Cú Pháp Cơ Bản

Để sử dụng SectionList trong React Native, bạn cần import nó từ thư viện react-native và sử dụng nó như một thành phần trong ứng dụng của bạn.

import React from "react";
import { SectionList, View, Text, StyleSheet } from "react-native";

const sections = [
 { title: "A", data: ["Apple", "Avocado"] },
 { title: "B", data: ["Banana", "Blueberry"] },
 { title: "C", data: ["Cherry", "Coconut"] },
];

const App = () => {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <SectionList
    sections={sections}
    keyExtractor={(item, index) => item + index}
    renderItem={({ item }) => <Text style={styles.item}>{item}</Text>}
    renderSectionHeader={({ section: { title } }) => (
     <Text style={styles.header}>{title}</Text>
    )}
   />
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  justifyContent: "center",
  alignItems: "center",
 },
 item: {
  padding: 20,
  fontSize: 18,
  height: 44,
 },
 header: {
  fontSize: 24,
  backgroundColor: "#f4f4f4",
  padding: 10,
 },
});

export default App;

Các Thuộc Tính Quan Trọng của SectionList

sections

Thuộc tính sections xác định nguồn dữ liệu cho SectionList. Đây là một mảng các đối tượng, mỗi đối tượng đại diện cho một phần và chứa một tiêu đề và một mảng dữ liệu.

Ví dụ:

const sections = [
 { title: "A", data: ["Apple", "Avocado"] },
 { title: "B", data: ["Banana", "Blueberry"] },
 { title: "C", data: ["Cherry", "Coconut"] },
];

renderItem

Thuộc tính renderItem xác định cách mỗi mục trong danh sách được hiển thị. Nó nhận một đối tượng chứa mục dữ liệu và trả về một thành phần React để hiển thị mục đó.

Ví dụ:

const renderItem = ({ item }) => <Text style={styles.item}>{item}</Text>;

renderSectionHeader

Thuộc tính renderSectionHeader xác định cách tiêu đề của mỗi phần được hiển thị. Nó nhận một đối tượng chứa tiêu đề của phần và trả về một thành phần React để hiển thị tiêu đề đó.

Ví dụ:

const renderSectionHeader = ({ section: { title } }) => (
 <Text style={styles.header}>{title}</Text>
);

keyExtractor

Thuộc tính keyExtractor xác định cách lấy khóa duy nhất cho mỗi mục trong danh sách. Điều này giúp React Native xác định các mục nào cần được cập nhật.

Ví dụ:

const keyExtractor = (item, index) => item + index;

horizontal

Thuộc tính horizontal xác định liệu SectionList có cuộn theo chiều ngang hay không. Mặc định là false.

Ví dụ:

<SectionList
 sections={sections}
 renderItem={renderItem}
 renderSectionHeader={renderSectionHeader}
 keyExtractor={keyExtractor}
 horizontal
/>

onEndReached

Thuộc tính onEndReached là một hàm callback được gọi khi người dùng cuộn đến cuối danh sách. Điều này thường được sử dụng để tải thêm dữ liệu.

Ví dụ:

const loadMoreData = () => {
 // Tải thêm dữ liệu
};

<SectionList
 sections={sections}
 renderItem={renderItem}
 renderSectionHeader={renderSectionHeader}
 keyExtractor={keyExtractor}
 onEndReached={loadMoreData}
 onEndReachedThreshold={0.5}
/>;

refreshing và onRefresh

Thuộc tính refreshing xác định liệu danh sách có đang được làm mới hay không, và onRefresh là một hàm callback được gọi khi người dùng kéo để làm mới danh sách.

Ví dụ:

const [refreshing, setRefreshing] = useState(false);

const onRefresh = () => {
 setRefreshing(true);
 // Làm mới dữ liệu
 setTimeout(() => {
  setRefreshing(false);
 }, 2000);
};

<SectionList
 sections={sections}
 renderItem={renderItem}
 renderSectionHeader={renderSectionHeader}
 keyExtractor={keyExtractor}
 refreshing={refreshing}
 onRefresh={onRefresh}
/>;

Ví Dụ Chi Tiết về SectionList

Ví Dụ 1: Tạo SectionList Cơ Bản

import React from "react";
import { SectionList, View, Text, StyleSheet } from "react-native";

const sections = [
 { title: "A", data: ["Apple", "Avocado"] },
 { title: "B", data: ["Banana", "Blueberry"] },
 { title: "C", data: ["Cherry", "Coconut"] },
];

const App = () => {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <SectionList
    sections={sections}
    keyExtractor={(item, index) => item + index}
    renderItem={({ item }) => <Text style={styles.item}>{item}</Text>}
    renderSectionHeader={({ section: { title } }) => (
     <Text style={styles.header}>{title}</Text>
    )}
   />
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  justifyContent: "center",
  alignItems: "center",
 },
 item: {
  padding: 20,
  fontSize: 18,
  height: 44,
 },
 header: {
  fontSize: 24,
  backgroundColor: "#f4f4f4",
  padding: 10,
 },
});

export default App;

Ví Dụ 2: Tạo SectionList với Màu Sắc Tùy Chỉnh

import React from "react";
import { SectionList, View, Text, StyleSheet } from "react-native";

const sections = [
 { title: "A", data: ["Apple", "Avocado"] },
 { title: "B", data: ["Banana", "Blueberry"] },
 { title: "C", data: ["Cherry", "Coconut"] },
];

const App = () => {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <SectionList
    sections={sections}
    keyExtractor={(item, index) => item + index}
    renderItem={({ item }) => (
     <View style={styles.itemContainer}>
      <Text style={styles.item}>{item}</Text>
     </View>
    )}
    renderSectionHeader={({ section: { title } }) => (
     <Text style={styles.header}>{title}</Text>
    )}
   />
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  justifyContent: "center",
  alignItems: "center",
 },
 itemContainer: {
  backgroundColor: "#f9c2ff",
  padding: 20,
  marginVertical: 8,
  marginHorizontal: 16,
 },
 item: {
  fontSize: 18,
 },
 header: {
  fontSize: 24,
  backgroundColor: "#f4f4f4",
  padding: 10,
 },
});

export default App;

Ví Dụ 3: Tạo SectionList với Chức Năng Kéo Để Làm Mới

import React, { useState } from "react";
import {
 SectionList,
 View,
 Text,
 StyleSheet,
 RefreshControl,
} from "react-native";

const sections = [
 { title: "A", data: ["Apple", "Avocado"] },
 { title: "B", data: ["Banana", "Blueberry"] },
 { title: "C", data: ["Cherry", "Coconut"] },
];

const App = () => {
 const [refreshing, setRefreshing] = useState(false);

 const onRefresh = () => {
  setRefreshing(true);
  // Làm mới dữ liệu
  setTimeout(() => {
   setRefreshing(false);
  }, 2000);
 };

 return (
  <SectionList
   sections={sections}
   keyExtractor={(item, index) => item + index}
   renderItem={({ item }) => (
    <View style={styles.itemContainer}>
     <Text style={styles.item}>{item}</Text>
    </View>
   )}
   renderSectionHeader={({ section: { title } }) => (
    <Text style={styles.header}>{title}</Text>
   )}
   refreshControl={
    <RefreshControl refreshing={refreshing} onRefresh={onRefresh} />
   }
  />
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 itemContainer: {
  backgroundColor: "#f9c2ff",
  padding: 20,
  marginVertical: 8,
  marginHorizontal: 16,
 },
 item: {
  fontSize: 18,
 },
 header: {
  fontSize: 24,
  backgroundColor: "#f4f4f4",
  padding: 10,
 },
});

export default App;

Các Kỹ Thuật Tối Ưu Hóa SectionList

Sử Dụng keyExtractor

Sử dụng keyExtractor để cung cấp khóa duy nhất cho mỗi mục trong danh sách, giúp React Native xác định các mục nào cần được cập nhật.

Ví dụ:

const keyExtractor = (item, index) => item + index;

Tránh Sử Dụng Hàm Inline

Tránh sử dụng các hàm inline cho thuộc tính renderItemrenderSectionHeader để tránh việc tạo lại hàm mỗi khi component được render.

Ví dụ:

const renderItem = ({ item }) => <Text style={styles.item}>{item}</Text>;
const renderSectionHeader = ({ section: { title } }) => (
 <Text style={styles.header}>{title}</Text>
);

<SectionList
 sections={sections}
 renderItem={renderItem}
 renderSectionHeader={renderSectionHeader}
 keyExtractor={keyExtractor}
/>;

Sử Dụng getItemLayout

Nếu tất cả các mục trong danh sách có cùng chiều cao, sử dụng thuộc tính getItemLayout để tối ưu hóa hiệu suất cuộn.

Ví dụ:

const ITEM_HEIGHT = 44;

const getItemLayout = (data, index) => ({
 length: ITEM_HEIGHT,
 offset: ITEM_HEIGHT * index,
 index,
});

<SectionList
 sections={sections}
 renderItem={renderItem}
 renderSectionHeader={renderSectionHeader}
 keyExtractor={keyExtractor}
 getItemLayout={getItemLayout}
/>;

Sử Dụng PureComponent hoặc React.memo

Sử dụng PureComponent hoặc React.memo để tránh việc render lại không cần thiết của các mục trong danh sách.

Ví dụ:

import React, { memo } from "react";
import { View, Text, StyleSheet } from "react-native";

const Item = memo(({ text }) => (
 <View style={styles.itemContainer}>
  <Text style={styles.item}>{text}</Text>
 </View>
));

const renderItem = ({ item }) => <Item text={item.text} />;

<SectionList
 sections={sections}
 renderItem={renderItem}
 renderSectionHeader={renderSectionHeader}
 keyExtractor={keyExtractor}
/>;

Các Hạn Chế của SectionList Component

Mặc dù SectionList component trong React Native rất mạnh mẽ, nhưng nó cũng có một số hạn chế:

 1. Hiệu Suất: Khi sử dụng quá nhiều SectionList lồng nhau, hiệu suất của ứng dụng có thể bị ảnh hưởng.
 2. Khả Năng Tái Sử Dụng: Việc sử dụng inline styles có thể làm giảm khả năng tái sử dụng các thành phần.
 3. Quản Lý Sự Kiện: SectionList không hỗ trợ tất cả các sự kiện như các thành phần khác, ví dụ như sự kiện hover.

Kết Luận

SectionList là một thành phần cơ bản và quan trọng trong React Native, giúp bạn tạo ra các giao diện người dùng mượt mà và hiệu quả. Bằng cách hiểu rõ các thuộc tính và cách sử dụng SectionList, bạn có thể tạo ra các giao diện người dùng mượt mà và hiệu quả. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có thể nắm bắt được cách sử dụng SectionList trong React Native và áp dụng vào các dự án của mình.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

React Native là gì?

entry

What is React Native?

entry

List some benefits of using React Native for building mobile apps?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào