Vòng đời của component

0 phút đọc

Vòng đời của component

Vòng đời của component react native

Các hàm được gọi trong vòng đời của Component

constructor(props) - Hàm khởi tạo component. Trong hàm này chúng ta thường dùng để khởi tạo state, binding các hàm con của component.

componentWillMount() - Hàm này sẽ bị loại bỏ ở phiên bản mới.

render() - Đây là hàm bắt buộc có trong component. Sau khi khởi tạo hàm này được gọi để trả về các thành phần hiển thị lên màn hình.

Hàm này sẽ được tự động gọi lại khi state hoặc props của nó thay đổi. Chỉ những component có sử dụng state hoặc props thì mới được gọi lại để render lại.

Lưu ý:

  • Trong hàm này cũng không được sử dụng phương thức this.setState()
  • Trong hàm này không nên chạy xử lý dữ liệu nhiều để không bị lag khi render (nên xử lý dữ liệu trong componentDidMount hoặc constructor).
  • componentDidMount() - Hàm này sẽ được gọi ngay sau khi hàm render() lần đầu tiên được gọi. Thông thường trong hàm này ta có thể lấy dữ liệu từ server hoặc client để render dữ liệu ra. Khi chạy đến đây thì các phần từ đã được sinh ra rồi, ta có thể tương tác với các thành phần UI.
  • componentWillReceiveProps(nextProps) - Hàm này được gọi khi props của component được khởi tạo thay đổi.
  • shouldComponentUpdate(nextProps, nextState) - Hàm này được gọi trước render() khi cập nhật dữ liệu. Hàm này trả về giá trị true hoặc false. Nếu false thì không gọi lại hàm render mặc định nó trả về true.
  • componentWillUpdate(nextProps, nextState) - Hàm này được gọi ngay sau khi hàm shouldComponentUpdate() trả về true. Trong hàm này cũng không được set lại state.
  • componentDidUpdate(prevProps, prevState) - Hàm này được gọi ngay sau hàm render() từ lần thứ 2 trở đi.
  • componentWillUnmount() - Hàm này được gọi khi component này bị loại bỏ. Chúng ta nên thực hiện các thao tác dọn dẹp, hủy timer hoặc các tiến trình đang xử lý.
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Muốn đổi thói quen, phải thay hành động.
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely